งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไทยเข้มแข็ง 2553-2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไทยเข้มแข็ง 2553-2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไทยเข้มแข็ง

2 สถานการณ์งบลงทุนการพัฒนาสถานบริการ
งบลงทุนของกระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. ตั้งแต่ ปี พ.ศ 20000 18000 16000 14000 12000 จำนวนเงิน (ล้านบาท) 10000 8000 6000 4000 2000 ปีงบประมาณ 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 กระทรวงสาธารณสุข สปสช. รวมทั้งสองแหล่งเงิน

3 กลไกและขั้นตอนการจัดทำคำของบไทยเข้มแข็ง SP2
คณะทำงาน ที่มีรองปลัดกระทรวงด้านบริหาร เป็นประธาน ผู้แทนกรม ผู้แทนสำนักที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนผู้ตรวจ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นเลขา หลักการ ขอในสิ่งที่จำเป็น ขาดแคลนจริงๆ คิดระบบของประเทศ เชื่อมโยงทุกระดับบริการรวมถึงเรื่องระบบสนับสนุน ลงทุนเรื่องผลิตและพัฒนาคนด้วย ควรเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ ขนาดเล็กใช้งบปกติหรือลงทุนทดแทน

4 กลไกและขั้นตอนการจัดทำคำของบไทยเข้มแข็ง SP2
มอบหมายให้มีเจ้าภาพในแต่ละเรื่อง สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาคและสำนักพัฒนาบริการปฐมภูมิ บริการปฐมภูมิ สำนักบริหารสธารณสุขภูมิภาคและหัวหน้าผู้ตรวจฯ / ผู้ตรวจฯ บริการทุติยภูมิ, ตติยภูมิและ ระบบสนับสนุน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (มีกรรมการแต่ละศูนย์อีก 3 คณะ) Excellent Centers หัวใจ, มะเร็ง และอุบัติเหตุ สถาบันพระบรมราชชนกและสถาบันผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชนบท การผลิตและพัฒนาบุคลากร สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ระบบข้อมูลสาธารณสุขและTelemedicine

5 การลงทุนด้านสุขภาพ 16 โครงการ (งบ 109,250 ล้านบาท)
ESC • ศูนย์ฯ 163 แห่ง [หัวใจ 69 แห่ง, มะเร็ง 34 แห่ง, อุบัติเหตุ 60แห่ง] 19,853 ลบ. (428) • การบูรณาการ บริการผู้สูงอายุ [สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 1 แห่ง, ศูนย์การแพทย์ฯ รพศ. 25 แห่ง, คลินิกฯ/ สถานบริบาลฯ ระยะยาว รพท. 69 แห่ง, หน่วยบริการปฐมภูมิ 75 จังหวัด] 9,199 ลบ. (164) • บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข [ผลิตเพิ่ม : แพทย์ 1,718 คน พยาบาลวิชาชีพ 9,280 คน ทันตสาธารณสุข 1,600 คน, นักวิชาการสาธารณสุข 3,200 คน, พัฒนาศักยภาพ : ศึกษาต่อปริญญาโท/เอก, อบรมใน-ต่างประทศ 25,000 คน] 12,958 ล้านบาท ตติยภูมิ (Tertiary) รพ.ระดับตติยภูมิ 113 แห่ง [รพศ. 25 แห่ง, รพท. 69 แห่ง, ศธ. 3 แห่ง, กลาโหม 16 แห่ง] 22,302 ลบ. ทุติยภูมิ (Secondary) ศูนย์กลางการบริการสุขภาพระดับทุติยภูมิ 154 แห่ง [รพช. 128 แห่ง, รพ.สมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง, รพ.สังกัดกระทรวงกลาโหม 5 แห่ง] 9, ลบ. ปฐมภูมิ (Primary) ศูนย์แพทย์ชุมชน 1,000 แห่ง [อำเภอตั้งใหม่/กิ่งอำเภอ 109 แห่ง, เขตเมือง 150 แห่ง, เขตชุมทาง/ หนาแน่น/รอยต่อ/ทุรกันดาร/ห่างไกล 221 แห่ง, เขตที่ตั้ง สอ. ขนาดใหญ่ (สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ) 80 แห่ง, อำเภอขนาดใหญ่ 440 แห่ง] 7,614 ลบ. (1,455) ระบบสนับสนุนบริการสาธารณสุข • การสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือข่ายบริการทุกระดับ [อาคารที่พัก 1,300 หน่วย] • ระบบข้อมูลสุขภาพ [ระบบข้อมูลและเครือข่าย 1 ระบบ] • ระบบส่งต่อผู้ป่วยฯ [ศูนย์ประสานงานฯ 19 แห่ง] • การสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ [ 7 โครงการ] 19,160 ลบ. 2,713 ลบ. 1,812 ลบ. 5,887 ลบ. การลงทุนด้านสุขภาพ 16 โครงการ (งบ 109,250 ล้านบาท)

6 กลไกและขั้นตอนการจัดทำคำของบไทยเข้มแข็ง SP2
เสนอท่านสมัคร 1 โจทย์เปลี่ยน เสนอรองสุรพงษ์ 1, 2 เสนอท่านสมชาย 1 รัฐบาลท่านอภิสิทธิ์ โจทย์เปลี่ยน งบลงทุนปกติไม่มี

7 แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พ.ศ 2553-2555
EC • ศูนย์ฯ หัวใจ 40 แห่ง, มะเร็ง 26 แห่ง, อุบัติเหตุ 51 แห่ง 10,376 ลบ. •ศูนย์ฯ การแพทย์แผนไทย 1 แห่ง ลบ. แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พ.ศ • บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข • ศูนย์สาธิตและแสดงผลิตภัณฑ์ฯ12 ศูนย์ 17 ลบ • สถานที่ผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์ สุขภาพฯ 7 แห่ง 7 ลบ. • อาหารปลอดภัย ใน แหล่งท่องเที่ยว สถานประกอบการ 4, 800 แห่ง 12 ลบ. [ผลิตเพิ่ม : แพทย์ 1,620 คน พยาบาลวิชาชีพ 2,500 คน ทันตสาธารณสุข 400 คน, นักวิชาการสาธารณสุข 750 คน, ผู้ช่วยพยาบาล 6,000 คน พัฒนาศักยภาพ : ศึกษาต่อปริญญาโท/เอก, อบรมใน-ต่างประทศ] 5,870 ลบ. ตติยภูมิ (Tertiary) รพ.ระดับตติยภูมิ 115 แห่ง [รพศ. 26 แห่ง, รพท. 68 แห่ง, รพ กรม พ. 21 แห่ง] 20,796 ลบ. • ศูนย์บริการผู้สูงอายุ 2 แห่ง 76 ลบ. • การพัฒนา สธ. ชายแดนภาคใต้ [สสจ. 5 จว., รพศ./ท 6 แห่ง, รพช. 37 แห่ง] 2,659 ลบ. ทุติยภูมิ (Secondary) โรงพยาบาลชุมชน 235 แห่ง 13,499 ลบ. ปฐมภูมิ (Primary) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 9,762 แห่ง 14,763 ลบ. ระบบสนับสนุนบริการสาธารณสุข • ระบบส่งต่อผู้ป่วยฯ [ศูนย์ประสานงานฯ 18 แห่ง] 616 ลบ. • ระบบข้อมูลสุขภาพ [ระบบข้อมูลและเครือข่าย 1 ระบบ] 2,974 ลบ. • การสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือข่ายบริการทุกระดับ [อาคารบ้านพัก 1,100 หน่วย, อาคารสำนักงาน 195 หน่วย, รถยนต์ 355 คัน] 14,625 ลบ การลงทุนด้านสุขภาพ กสธ. 14 โครงการ (งบ 86,685 ล้านบาท)

8 สาขา หน่วยงาน 2553 2554 2555 รวม 53-55 รวมทุกสาขา ของ กสธ. 25,994.630
(หน่วย: ล้านบาท) * มติ ครม. วันที่ 6 พฤษภาคม 2552 สาขา หน่วยงาน 2553 2554 2555 รวม 53-55 รวมทุกสาขา ของ กสธ. 25, 31, 29, 86, สาขาสาธารณสุขด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ( 9 โครงการ) สป.สธ./ กรม พ. /กรม พท. 23, 28, 25, 78, สาขาสาธารณสุขด้านพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข ( 1 โครงการ) ทุกกรม 1, 1, 2, 5, สาขาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ( 2 โครงการ) อย./กรมพัฒน์ฯ 10.000 7.000 24.000 สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว กรมวิทย์ 4.000 12.000 สาขาการลงทุนระดับชุมชน ( 10 โครงการ) กรม สจ. 1, 2,

9 กรณีครุภัณฑ์ 46 รายการของ รพ.สต.
โจทย์เปลี่ยนเนื่องจากนโยบาย รพ.สต. สิ่งสนับสนุนทั้งหมดในงบลงทุน รถพยาบาล 829 คัน กระบะ 63 คัน (สอ.เฉลิมพระเกียรติ) อาคารแบบเก่าสร้างใหม่ 300 แห่ง ปรับปรุงอาคารบริการและภูมิทัศน์ 500,000 ครุภัณฑ์ 855,000

10 กรณีครุภัณฑ์ 46 รายการของ รพ.สต.
ข้อจำกัดเรื่องกติกาการ key in รายการ (E budgeting, EVMIS) 9,762 * ? ในเวลาจำกัด การเวียนสอบถามรอบแรก 20 รายการ เป็นรายการสำหรับ CMU ที่วิเคราะห์ไว้เดิม การเวียนสอบถามรอบสอง 46 รายการ ขอยืดเวลาการ key in มาจากคณะกรรมการหลายฝ่าย บางรายการมีเงื่อนไขการเลือก, ราคาที่กำหนด การขอยกเว้นเพื่อลดข้อจำกัด กำลังทำเรื่องให้ สน งปม กรรมการชุด 2 จะช่วยกันหาแนวทางที่เหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt ไทยเข้มแข็ง 2553-2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google