งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมกรรมการบริหารศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมกรรมการบริหารศูนย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมกรรมการบริหารศูนย์
11 ตุลาคม 2553

2 วาระการประชุม แจ้งให้ทราบ รับรองรายงานการประชุม
งบ สปสช.ปี 2554 การจัดทำแผนงบประมาณ และแผนเงินบำรุง รับรองรายงานการประชุม นำเสนอโครงการที่เป็นจุดเน้นของของกรมอนามัย (นำเสนอในที่ประชุมคราวหน้า) แผนก่อสร้างอาคารของโรงพยาบาล (Death line พ.ย.53 แบบต้องเสร็จ พร้อมวงเงิน)

3 กรอบการบริหารงบ P&P ปีงบประมาณ 2553
P&P Capitation ( บาทต่อหัวปชก.ทุกสิทธิ ล้านคน) คำนวณจาก บาทต่อปชก.สิทธิ UC จำนวน ล้านคน NPP &Central Procurement (15.17) P&P Area based (รวม PP Community) (58.41) P&P Expressed demand (125.64) Itemized 10 รายการ (31.79) Capitation (93.85) Area problem ( ส่วนที่เหลือจากกองทุนตำบล) กองทุน อปท. (40.00) Diff. by age group หักเงินเดือน หน่วยบริการ/ สถานพยาบาล/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยบริการประจำ

4 สีแดง หมายถึงงบปีที่แล้ว
199.22 125.64 15.17 93.85 31.79

5 ในส่วนของ 18.41 บาทนั้น สสจ. 15.00 บาท
สสจ บาท ผู้ตรวจ บาท (ให้แก้ไขปัญหา Teenage + NCD 0.5 บาท) สปสช บาท ข้อเสนอของคณะทำงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับเขต 5 ราชบุรี ที่จะนำเสนอ คปสข.เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

6 กองทุนทันตกรรม (ทั้งรักษา ป้องกัน)

7 แผนงบประมาณ ของศูนย์ ประมาณการเงินจัดสรร 14 ล้านบาท (เท่าปีที่แล้ว ถ้าจำเป็นอยากได้มากกว่านั้นให้เขียนขอ อธิบดี โดยตรง) งบรายจ่ายพื้นฐาน 9 ล้าน งบตอบสนองโครงการเน้นหนักของกรม 0.8 ล้านบาท (ลดจากเดิม 0.2 ล้าน) งบประชุม อบรม ดูงาน ล้านบาท (ลดจากเดิม 0.2 ล้าน เนื่องจากมีงบ IDP ) งบพัฒนา Competency (IDP) 2,000 บาท/หัว ขรก ล้านบาท งบพัฒนาจริยธรรม/ความผาสุกตาม PMQA หมวด 5 = 0.1 ล้าน งบจัดสรรให้โครงการที่เหลือเพื่อดำเนินการตามภารกิจ 3.0 ล้าน (เพิ่มจากเดิม 0.4 ล้าน) วันที่ 18 จะประชุมเพื่อชี้แจงโครงการ ส่งโครงการให้กรมภายใน 31 ต.ค.53

8 สรุปเกี่ยวกับเรื่องแผนงบประมาณ/เงินบำรุง
ที่ประชุมเห็นชอบงบประมาณ ที่มีการปรับปรุงหลังสุด จะประชุมนำเสนอโครงการในวันที่ 18 ตุลาคม 2553 ให้ ยผ. ส่ง Format การเขียนโครงการ ให้กับทุกฝ่าย/กลุ่มงาน และจัดตารางเวลาของการนำเสนอของ แผนงานต่างๆ ให้แต่ละกลุ่มงาน/แผนงาน ส่งรายชื่อผู้ที่จะมาเป็นตัวแทน เพื่อที่จะมาช่วยพิมพ์แผนเข้าโปรแกรมของกรมฯต่อไป โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 20 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ ให้จัดทำแผนเงินบำรุง โดยแผนเงินบำรุง จะประมาณการรายรับเท่ารายจ่าย คือประมาณ 35 ล้าน โดยให้ส่งตัวแทนของฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินบำรุง มาทำแผน (หลังทำแผนงบประมาณเสร็จ ประมาณวันที่ 26 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป)

9 ข้อเสนอแนะ การทำแผนงบประมาณ 2554
โครงการที่เป็นโครงการเน้นหนักของกรมอนามัย ถ้าเป็นโครงการที่แก้ปัญหาในพื้นที่ของเขต น่าจะนำโครงการดังกล่าวไปใช้งบของ สปสช.ในส่วนของผู้ตรวจราชการ (2.50 บาท/หัว) ถ้ามีเงินเหลือจากงบ สปสช. ในปีก่อนหน้าให้ใช้งบของ สปสช.ก่อน ปัจจุบัน ท้องถิ่นได้จัดสรร งบ PP Area based ลงไปยังพื้นที่ 40 บาท/หัวประชากร โดยท้องถิ่นจะต้องสมทบเงินประมาณ 20 % (8 บาท/หัวประชากร) รวมเป็น 48 บาท/หัวประชากร ถ้าเพิ่มศักยภาพให้ท้องถิ่นในการสามารถนำเงินกองทุนดังกล่าวมาใช้ได้แล้ว จะทำให้การส่งเสริม ป้องกัน เป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำแผนงบประมาณ ควรเน้นทั้ง 6 Key Functions โดยเฉพาะ Surveillance เพื่อให้ทราบสถานการณ์ M&E เพื่อดูผลการดำเนินการ และพัฒนารูปแบบ (R&D) เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาในพื้นที่ พัฒนามาตรฐานและประเมินตามมาตรฐาน (Consumer Protection) และประสานแหล่งทุนที่มีอยู่ในพื้นที่ (Funder alliance) เพื่อนำทุนไปก่อเกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการส่งเสริมส ป้องกัน ส่วนในเรื่อง Provider support นั้น ควรเน้นการ Support เพื่อพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็ง (Support ระบบมากกว่า Support กิจกรรม) เช่น ระบบ Surveillance ,ระบบ M&E ,ระบบ R&D ,ระบบการประเมินตามมาตรฐาน

10 สรุปแผนการก่อสร้างอาคารหลังใหม่
การดำเนินการมีข้อจำกัดอยู่ 2 ด้านคือ ด้านระยะเวลา (ต้องให้ได้แบบและวงเงินภายใน พ.ย.53 ) ด้านงบประมาณ (ไม่ควรเกิน 50 ล้าน ± เล็กน้อย ) ให้นัดสถาปนิก และกองแบบแผน เพื่อปรึกษาหารือ และกำหนดทางเลือกภายในอาทิตย์หน้า (18-22 ตุลาคม 2553) ให้ ร.พ.ไปหารือกันว่า ในแต่ละทางเลือกนั้น แต่ละชั้น จะเป็นห้องอะไรบ้าง เพื่อให้ข้อมูลกับสถาปนิก (โดยทางเลือกที่เสนอนั้นให้นำข้อจำกัดในข้อ 1 มาพิจารณาด้วย)


ดาวน์โหลด ppt ประชุมกรรมการบริหารศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google