งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2549

2 กับการบริหารภาครัฐแนวใหม่
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข กับการบริหารภาครัฐแนวใหม่ นายแพทย์สถาพร วงษ์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 13 11 กันยายน 2549 ณ โรงแรมแม่น้ำ กรุงเทพมหานคร

3 ทิศทางการพัฒนาภาครัฐ
หลักการประโยชน์มหาชน ความเป็นนิติรัฐ ความคาดหวังของสังคม

4 การพัฒนาประเด็นสำคัญ 4 ประการ
1. การพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชน (Better Service Quality) 2. การยกระดับขีดความสามารถการทำงาน (High Performance) 3. การพัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบเปิด (People Participation) 4. การปรับบทบาทภารกิจและขนาดให้เหมาะสม (Rightsizing)

5 ภาพผังความเชื่อมโยงปัจจัยสำคัญ ในการบริหารภาครัฐแนวใหม่ด้านสาธารณสุข
ปรับบทบาทภารกิจ และขนาดให้เหมาะสม สุขภาวะ อันเป็นประโยชน์สุข ของมหาชน พัฒนาคุณภาพการ บริการประชาชน พัฒนาให้ระบบ ราชการเป็นระบบเปิด ยกระดับขีดความสามารถ และมาตรฐานการทำงาน

6 สร้างค่านิยมร่วม (Share Value)
สุขภาพหรือสุขภาวะเป็นเป้าหมาย สร้างค่านิยมร่วม (Share Value) การบริหารจัดการด้านสุขภาพให้เป็นระบบ มีเอกภาพ ดำเนินงานให้ทุกภาคีมีส่วนร่วม

7 ปัจจัยความสำเร็จ น้ำหนึ่งใจเดียวกัน (Sound Policy)

8 ให้ความรู้ ฝึกอบรม เพื่อ
กลวิธีสำคัญ ให้ความรู้ ฝึกอบรม เพื่อ ปรับทัศนคติ ปรับค่านิยม ปรับพฤติกรรม

9 การพัฒนาให้ระบบราชการเป็นระบบเปิด
กระบวนงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ บ่งบอกถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน - หน่วยงานรัฐด้านสุขภาพ หน่วยงานรัฐอื่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรในกำกับรัฐ องค์กรมหาชน - เอกชน - องค์กรเอกชนไม่หวังผลกำไร - ภาคประชาสังคม/ประชาชนทั่วไป

10 สังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) ประชาชนคิดได้ คิดเป็น ทำเป็น
ประชาชนคิดได้ คิดเป็น ทำเป็น เหตุผลนำสู่ข้อสรุป (Reason lead to Concluding) ความตระหนักรู้ ความรู้สึก อารมณ์ร่วมนำสู่การปฏิบัติ (Emotion lead to Acting)

11 ชี้นำการพัฒนาที่ถูกต้อง เป็นธรรม ให้ทุกฝ่าย
เคล็ดลับการใช้อำนาจ ความรู้คู่คุณธรรม ธรรมาภิบาล ชี้นำการพัฒนาที่ถูกต้อง เป็นธรรม ให้ทุกฝ่าย WIN - WIN

12 การพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชน
มาตรฐานการบริการ 1. ด้านการรักษาพยาบาล สู่ความเป็นเลิศ 2. ด้านการบริการทั่วไป เน้นความพึงพอใจ ของ ประชาชนอย่างมีเหตุผล สายกลาง มีความคุ้มค่า ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เน้นความรวดเร็ว ความสะอาด สงบ สถานที่ไม่แออัด ดูแลผู้ป่วยทั่วถึง ภูมิทัศน์รื่นรมย์ น่าอยู่ เป็นหลัก)

13 การยกระดับขีดความสามารถ
และมาตรฐานการทำงาน วันนี้ทำดีที่สุด วันพรุ่งนี้ต้องทำให้ดีกว่าวันนี้ ลดภารกิจงานพื้นฐาน กระจายอำนาจให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หาภาคีเครือข่ายมาร่วมดำเนินการ พัฒนางานที่เป็นทุนเดิม ให้ดียิ่งขึ้น พัฒนางานระดับเชี่ยวชาญ องค์ความรู้ระดับสูง พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของ โลกาภิวัตน์

14 การปรับบทบาทภารกิจและขนาดให้เหมาะสม
จัดกำลังคนให้เหมาะสม ทั้งด้านความรับผิดชอบ วิชาการ และขวัญกำลังใจ พัฒนาการสร้างนำซ่อมให้เป็นรูปธรรม พัฒนาคุณภาพการรักษาให้ดียิ่งขึ้น พัฒนาภูมิปัญญา ลดการพึงพิงต่างประเทศ เป็นศูนย์กลางการสุขภาพในเอเชีย และสามารถ แข่งขันได้ในระดับสากล

15 ที่ท่านจะเป็นพลังหนึ่ง ในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน
ด้วยความขอบคุณยิ่ง ที่ท่านจะเป็นพลังหนึ่ง ในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน สู่การปฏิบัติอย่างหวังผล ให้คนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง ให้สังคมไทยมีสุขภาวะดีที่ยั่งยืน เพื่อลูกหลานสืบไป ในระยะยาว


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google