งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 การวิเคราะห์ Analysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 การวิเคราะห์ Analysis."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 การวิเคราะห์ Analysis

2 ความสำคัญของการวิเคราะห์
เพื่อให้ทราบถึงความเป็นไปและเป็นมาของระบบ และขั้นตอนในการปฏิบัติงานของระบบ ก่อนการสร้างบ้าน ผู้สร้างย่อมมีความต้องการทราบรายละเอียดถึงตัวอาคารที่จะจัดสร้าง เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย เช่นเดียวกันกับระบบ ก่อนจะมีการสร้างระบบ ผู้สร้างระบบก็ย่อมต้องการทราบความเป็นไปและเป็นมาของระบบ เพื่อการออกแบบระบบใหม่ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุด

3 ความสำคัญของการวิเคราะห์ (ต่อ)
อุปกรณ์ที่มักนำเอามาพิจารณาและวิเคราะห์ระบบ (แบบแปลนระบบ) Context Diagram Data Flow Diagram E-R Diagram System Flow Chart / Flow Chart etc. ความผิดพลาดของโปรแกรมเมอร์มากมายที่ออกแบบระบบโดยไม่ผ่านการวิเคราะห์ ก่อให้เกิดผลเสียมากมาย เช่น เวลา, ค่าใช้จ่าย

4 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)
DFD คือ แผนภาพกระแสข้อมูลที่มีการวิเคราะห์แบบในเชิงโครงสร้าง (Structure) ซึ่งเป็นแผนภาพที่บอกถึงรายละเอียดของระบบ โดยเฉพาะข้อมูล และผังการไหลของข้อมูล สิ่งที่ DFD บอกเรา ข้อมูลมาจากไหน ข้อมูลไปที่ใด ข้อมูลเก็บที่ใด เกิดเหตุการณ์ใดกับข้อมูลบ้าง

5 DFD (ต่อ) ขั้นตอนของการวิเคราะห์เพื่อสร้าง DFD
1. ศึกษารูปแบบการทำงานในลักษณะ Physical ระบบงานเดิม 2. ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อให้ได้แบบจำลอง Logical ระบบงานเดิม 3. เพิ่มเติมการทำงานใหม่ภายในแบบจำลอง Logical ระบบงานเดิม 4. พัฒนาระบบงานใหม่ในรูปแบบของ Physical

6 DFD (ต่อ)

7 ดังนั้น DFD จึงมีความสำคัญมากต่อการพัฒนาระบบ
เป็นแผนภาพสรุปรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการวิเคราะห์ เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่าง SA และ User เป็นแผนภาพที่ใช้ในการพัฒนาต่อในขั้นตอนออกแบบ เป็นแผนภาพที่ใช้ในการอ้างอิง หรือเพื่อใช้พัฒนาต่อ ทราบที่ไปที่มาของกระบวนการต่าง ๆ ดังนั้น DFD จึงมีความสำคัญมากต่อการพัฒนาระบบ ซึ่ง SA หรือ Programmer ไม่สามารถมองข้ามได้

8 SDLC จาก 1 - 2

9 ตัวอย่าง DFD

10 สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภาพกระแสข้อมูล

11 DFD Format (เปรียบเทียบ)

12 กฎเกณฑ์การเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล
สัญลักษณ์ของแผนภาพไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยตรง ซึ่งต้องมี Flow บอกทิศทางของกระแส (Flow ระบุข้อมูล) และการ Flow ทุกครั้งจะต้องผ่าน Process ก่อนทุกครั้ง (ไม่ผ่านไม่ได้) Process = กิริยา Flow = ข้อมูล Boundaries, Entity = องค์กร, หน่วยงาน

13 กฎเกณฑ์ (ต่อ)

14 กฎเกณฑ์ (ต่อ)

15 ขั้นตอนการเขียน DFD 1. วิเคราะห์ให้ได้ว่าระบบประกอบไปด้วย Boundaries ใดบ้างที่เกี่ยวข้อง 2. ดำเนินการออกแบบระบบในระดับหลักการ หรือ Context Diagram 3. วิเคราะห์ข้อมูลในระบบว่าควรมีข้อมูลใดบ้าง 4. วิเคราะห์กระบวนการหรือ Process ในระบบว่า ควรมี Process หลักใด และประกอบไปด้วย Process ย่อยใดบ้าง (ควรสร้างแบบมีหลักการของระบบ) 5. ดำเนินการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูลในระดับต่าง ๆ 6. ทำการตรวจสอบ Balancing และปรับแก้ Redraw จนได้แผนภาพที่สมบูรณ์ 7. อาจใช้ CASE Tools ช่อยในการเขียนแผนภาพ

16 Boundaries สามารถเป็นได้ทั้ง บุคคล, องค์กร, หน่วยงาน
ซึ่งในการพิจารณาเพื่อระบุลงไปใน DFD จะพิจารณาถึงส่วนที่ระบบไม่สามารถควบคุมได้ แต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ

17 Data Store คือแหล่งเก็บข้อมูล เช่น ข้อมูลนักศึกษา, ข้อมูลบุคลากร
โดยภายในสัญลักษณ์สามารถที่จะมีเลขประจำข้อมูลระบุได้ ลูกศรจาก Data Store หมายถึง Input ลูกศร Process ไปยัง Data Store หมายถึง Output ลูกศรสองทาง หมายถึง Input/Output

18 Process คือ กระบวนการที่ต้องทำในระบบ
โดยจะพิจารณาจะกิริยาหรือการกระทำภายในระบบเป็นหลัก ซึ่งภายใน 1 แผนภาพ ไม่ควรมี Process มากเกินไป(7-2) ในการเขียน Process จะต้องมีหมายเลขกำกับอยู่ด้วย เป็นลำดับชั้นไล่ไปเรื่อย ๆ เพื่อให้ทราบว่า Process ใด มาจาก Process ใด

19 Context Diagram (แผนภาพสิ่งแวดล้อม)
คือการออกแบบในระดับบนสุดของ DFD เป็นแผนภาพที่แสดงภาพรวมสูงสุดของระบบ ซึ่งจะแสดงถึงสิ่งแวดล้อมของระบบและองค์ประกอบหลัก ๆ เท่านั้น โดยที่จะมีเพียง 1 Process ซึ่งเป็นชื่อของระบบ (0) และจะไม่มี Data Store ปรากฏอยู่ใน Context Diagram โดยเด็ดขาด

20 ตัวอย่าง Context Diagram

21 DFD Level 1 จะนำ Context Diagram มาแตกรายละเอียดภายใน ซึ่งจะแสดงถึง Process หลัก ๆ, ผู้เกี่ยวข้อง, ข้อมูลภายใน ที่มีความละเอียดมากขึ้น (Top down Design) ในระดับนี้จะปรากฎทุก ๆ ชนิดของ Object DFD ต้องมีการกำกับหมายเลข Process ด้วยทุกครั้ง หลักการ เขียนในกระดาษแผ่นเดียว ลูกศรไม่ทับกัน โดยนำเอามาเฉพาะ Object ที่จำเป็น ควรจัดการลำดับแผนภาพเป็นลำดับแบบ Process Hierarchy Chart (นำภาพออกมาทีละลำดับขั้น ลดความสับสน)

22 ตัวอย่างการแบ่งหมวดหมู่เพื่อ PHC
List of Object in DFD

23 หลักการแบ่ง PHC แบ่งตามลักษณะของกิจกรรม
โดยแบ่งตามความสำคัญเป็นลำดับชั้นในลักษณะของ Sub Set ข้อควรระวัง !! ไม่ควรนำเอารายละเอียดที่ต่างความสำคัญมาไว้ในชั้นเดียวกัน (ความสัมพันธ์ต่างระดับ เพราะจะทำให้เกิดความสับสน ในการออกแบบหรือเขียน DFD ในระดับอื่น ๆ)

24 ตัวอย่าง PHC

25 ตัวอย่าง DFD Level 1

26 DFD Level 2 เป็นแผนภาพ DFD ในระดับย่อยลงมา ที่แสดงรายละเอียด Data Flow และ Process ย่อยลงมาของ Level 1 เพื่อเพิ่มความละเอียดของกระบวนการมากยิ่งขึ้น แต่ตั้งแต่ Level ที่ 2 ลงไป จะมีแผนภาพนี้ขึ้นตามความจำเป็นเท่านั้น (ซึ่งขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของข้อมูล และกิจกรรมที่ต้องการแตกรายละเอียด)

27 ตัวอย่าง DFD Level 2 (P.1)

28 ตัวอย่าง DFD Level 2 (P.2)

29 ตัวอย่าง DFD Level 2 (P.3)

30 ตัวอย่าง DFD Level 2 (P.4)

31 ตัวอย่าง DFD Level 2 (P.5)

32 DFD Level 3 (P 2.2)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 การวิเคราะห์ Analysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google