งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา 204203 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
บทที่ 4 การเขียนผังงาน วิชา การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์

2 การเขียนผังงาน ผังงาน (Flowchart) DSD (Design Structure Diagram)
Pseudocodes และ PDL (Program Design Language)

3 ความหมายผังงาน ผังงาน คือ รูปภาพหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนลำดับ หรือขั้นตอนในโปรแกรม รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ที่จะใช้เป็นเอกลักษณ์ และแทนความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง

4 ประเภทผังงาน ผังงานระบบ (System Flowchart)
แสดงถึงขั้นตอนการทำงานภายในระบบงานหนึ่ง ๆ แต่ละจุดประกอบด้วย Input-Process-Output ไม่สามารถเขียนโปรแกรมจากผังงานระบบได้ ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) แสดงถึงขั้นตอนของคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม อาจสร้างมาจากผังงานระบบ นำไปเขียนโปรแกรมคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานต่อไป

5 ประโยชน์ของผังงาน รู้และเข้าใจได้ง่าย
ง่ายและสะดวกต่อการพิจารณาถึงลำดับขั้นตอนในการทำงาน ตรวจสอบความถูกต้องของลำดับขั้นตอนได้ง่าย การเขียนโปรแกรมทำได้รวดเร็วและง่ายขึ้น บำรุงรักษาหรือเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น

6 ข้อจำกัดของผังงาน ใช้สื่อความหมายระหว่างบุคคลมากกว่าที่จะสื่อกับเครื่อง ไม่ทราบความสำคัญของแต่ละขั้นตอน สิ้นเปลือง เพราะใช้กระดาษและอุปกรณ์มาก ผังงานขนาดใหญ่ ปรับเปลี่ยนแก้ไขทำได้ยาก ในผังงานจะบอกเพียงลำดับอย่างไร และปฏิบัติงานอะไร ผังงานไม่สามารถแทนลักษณะคำสั่งในภาษาได้ชัดเจนตรงไปตรงมา

7 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน
หน่วยงานที่รวบรวมและกำหนดมาตรฐาน American national Standard Institute (ANSI) International Standard Organization (ISO)

8 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
การกำหนดค่าเริ่มแรก การรับข้อมูล การประมวลผล การแสดงค่าของข้อมูล การทดสอบ

9 การจัดภาพและทิศทางของผังงาน
จากบนมาล่าง จากซ้ายไปขวา และควรเขียนลูกศรกำกับทิศทาง สัญลักษณ์มีขนาดต่างกันได้ แต่ต้องมีรูปตามมาตรฐานที่กำหนด หลีกเลี่ยงการโยงไปมาในทิศทางตัดกัน คำอธิบายในภาพเขียนเพียงสั้น ๆ และเข้าใจง่าย ควรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด และควรมีชื่อของผังงาน ผู้เขียน วันที่ที่เขียน และเลขหน้าลำดับ

10 แผนภาพการออกแบบโครงสร้าง (DSD)
การเรียงลำดับ การทดสอบเงื่อนไข IF-THEN-ELSE และ IF-THEN การทดสอบหลายเงื่อนไข DO CASE - END CASE การซ้ำ FOR-NEXT

11 การซ้ำ (ต่อ) REPEAT UNTIL และ WHILE
การตรวจสอบต้นเงื่อนไข การตรวจสอบปลายรอบ การตรวจสอบกลางรอบ คำสั่งเรียกโปรแกรมย่อย และการอธิบายเพิ่ม

12 ซูโดโค้ด และ PDL การเรียงลำดับ การตัดสินใจแบบทดสอบทางเลือก
คำสั่งทำซ้ำ ๆ FOR และ END FOR REPEAT-UNTIL WHILE - END WHILE โปรแกรมย่อยหรือโมดูล


ดาวน์โหลด ppt วิชา การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google