งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยวันนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยวันนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยวันนี้
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ญ.เพ็ญศรี พิชัยสนิธ

2 “สุขภาพของเด็กเป็นสิ่งสำคัญเพราะสุขภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตและพัฒนาการ”

3 เป้าหมายการบริการสุขภาพ
อดีต การบำบัดรักษาความเจ็บป่วย ป้องกันโรค ปัจจุบัน พัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งร่างกาย จิตใจ และมีพัฒนาการอย่างสมดุล ทำให้เด็กมีโอกาสเกิดรอด ปลอดภัย เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้น

4 ปัญหาสุขภาพที่สำคัญในวัยต่าง ๆ
วัยทารกแรกเกิด (28วันแรกหลังคลอด) ปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพมารดาขณะตั้งครรภ์&คลอด เบาหวาน, HT, AIDS ปัญหาเกิดจากการคลอดที่ผิดปกติ ปัญหาขาด o2ของทารก ปัญหาคลอดก่อนกำหนด/ทารกมีน้ำหนักตัวน้อย วัยทารกและวัยก่อนเรียน (>28 วัน – 5 ปี) โรคติดเชื้อ : ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ปัญหาด้านโภชนาการ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ อุบัติเหตุ

5 ปัญหาสุขภาพที่สำคัญในวัยต่าง ๆ
วัยเรียน (6 – 12 ปี) โรคติดเชื้อ ทางเดินหายใจ ไข้เลือดออก โรคหัวใจรูมาติก โรคฟันและเหงือก ปัญหาโภชนาการ อุบัติเหตุ วัยรุ่น (12 ปี ขึ้นไป) ปัญหาทางเพศ ปัญหายาเสพติด อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ

6 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ของสังคมไทย
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ของสังคมไทย สุขภาพมารดา ครอบครัว ภาวะโภชนาการ โรงเรียน การจัดบริการสุขภาพ สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม สื่อต่าง ๆ

7 แนวทางและกลวิธีที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยในการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
ครอบครัว : ชีวิตดีเริ่มที่บ้าน ความรักความอบอุ่น การอบรมเลี้ยงดู การเรียนรู้ การให้ความรู้และคำปรึกษาก่อนแต่งงาน การจัดทำค่ายครอบครัว เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ส่งเสริมสุขภาพจิต

8 แนวทางและกลวิธีที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยในการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
การจัดบริการสุขภาพ : ที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนถึงเติบโตเป็นวัยรุ่น ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา - คลินิกฝากครรภ์ /คลินิกให้คำปรึกษาครอบครัว /คลินิกสุขภาพเด็กดี - การจัดตั้งศูนย์นมแม่/ศูนย์รับเลี้ยงเด็กกลางวัน สำหรับมารดาที่ต้องทำงาน การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน : ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่าง ๆ - มีของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการ/ มีมุมการเรียนรู้สำหรับผู้ปกครอง /จัดอาหารตามหลักโภชนาการ/เน้นเรื่องความสะอาดและปลอดภัย

9 แนวทางและกลวิธีที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยในการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
โรงเรียน :โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการโรงเรียนอ่อนหวาน/ประเมินภาวะโภชนาการของเด็ก โครงการป้องกันอุบัติภัยในเด็ก เช่น สวมหมวกให้น้อง ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ ถนนปลอดภัย โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย /มีการคัดกรองสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม: ที่ปลอดภัย เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโต และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก ปลอดภัยจากสิ่งยั่วยุต่าง ๆ เช่น สื่อลามกอนาจาร สังคมที่ปลอดจากสิ่งเสพติด สิ่งยั่วยุทางเพศ

10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยวันนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google