งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

INTRODUCTION TO PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "INTRODUCTION TO PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 INTRODUCTION TO PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION

2 Physical Medicine & Rehabilitation : PM&R
เวชศาสตร์ฟื้นฟู : การแพทย์สาขาหนึ่ง - มีหน้าที่ในการบำบัด รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ - แก่ผู้ที่มีความบกพร่องหรือพิการจากโรคหรืออุบัติเหตุต่างๆ - ให้สามารถกลับคืนสภาพใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด - ทั้งในด้านสภาพร่างกาย จิตใจ การประกอบอาชีพและการอยู่ในสังคม - อย่างมีความสุขพอสมควรแก่อัตภาพ

3 DISABILITY LIMITATION
HEALTH PROGRAM PROMOTIVE PREVENTIVE CURATIVE DISABILITY LIMITATION REHABILITATION

4 Goal of Rehabilitative Management
To obtain optimal physical function, despite residual DISABILITY (even though the IMPAIRMENT is caused by a pathological process that can not be reversed)

5 WHO (1980) International Classification of Impairment, Disability and Handicap (ICIDH)

6 IMPAIRMENT ความบกพร่อง, ภาวะบกพร่อง = การสูญเสียหรือความผิดปกติของ:
โครงสร้างร่างกาย (Anatomic structure) สรีรวิทยา(Physiology) การทำงานของร่างกาย (Function) สติปัญญา (Intellect) จิตใจ (Psychology)

7 DISABILITY การสูญเสียสมรรถภาพ:
การจำกัดหรือการขาดสมรรถภาพที่จะทำกิจกรรมใดๆเยี่ยงคนปกติ อันเป็นผลมาจากความบกพร่องนั้นๆ

8 HANDICAP ภาวะด้อยโอกาส:
การเสียโอกาสที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไม่อาจดำเนินชีวิตได้ทัดเทียมกับคนปกติ ที่อยู่ในช่วงอายุ, เพศ, วัฒนธรรม และสังคมที่เหมือนกัน ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่อง และ/ หรือการสูญเสียสมรรถภาพ

9 Congenital defect Disease Impairment Disability Accident Handicap

10 WHO definition Level Handicap Society Whole person Disability
Organ/system Impairment

11 Patients need rehabilitation
Neurological problems Musculoskeletal problems Rheumatological problems Pediatric problems Cardiopulmonary problems Geriatric problems Pain Amputee

12 Rehabilitation Team Physiatrist Physical therapist Speech pathologist
Occupational therapist Rehabilitation nurse Psychologist Speech pathologist Prosthetist-orthotist Social worker Vocational counsellor Interdisciplinary approach + Cooperation + Communication

13 PHYSIATRIST Team leader
Medical & rehabilitative assessment & treatment Coordinate & integrate medical treatment & rehabilitative program Goal setting

14 Medicine PM&R History Taking Physical examination Investigation
Differential Dx Diagnosis Treatment History Taking Premorbid status , Function , Socioeconomics Physical examination Rehab problems Diagnosis Goal setting

15 PSYCHO-SOCIAL HISTORY
- Previous psychological adaptation - Substance abuse - Family members and friend support - Living situation - Occupation - Avocational eg. previous hobbies

16 PHYSIATRIC EXAMINATION
VITAL SIGNS MENTAL STATUS EXAMINATION REVIEW OF SYSTEM Musculoskeletal : Inspection, Palpation,ROM, Strength & Endurance, Skill Neurological : FUNCTIONAL ASSESSMENT

17 FUNCTIONAL ASSESSMENT
Self – care (ADLs) Mobility Ambulation Communication Bowel and bladder control

18 ACTIVITIES OF DAILY LIVING (ADL)
1) Basic ADLs Feeding Grooming Dressing Bathing Toileting Transfer 2) Instrumental or Advanced ADL Cooking Cleaning Driving Shopping Social outing -

19 MOBILITY ACTIVITIES Bed mobility Transitional movements Sitting
Standing ambulation Stair climbing Wheelchair

20 COMMUNICATION Verbal Nonverbal : gestural / written ฟัง พูด อ่าน เขียน

21 Partial physical assistance Total physical assistance
TYPES OF ASSISTANCE Stand-by assistance Partial physical assistance Total physical assistance

22 PHYSICAL THERAPIST: PT
Therapeutic exercises (ROM, strength, endurance) Ambulation training Physical modalities Neurofacilitation techniques Pulmonary rehabilitation Developmental stimulation

23 Physical modalities Heat Cold Electrotherapy Traction
Superficial: hot pack, paraffin bath, infrared, whirl pool Deep: SWD, MWD, Ultrasound Cold Electrotherapy Traction LASER (low level)

24 OCCUPATIONAL THERAPY: OT
ADL evaluation & training Hand function training Swallowing training Perceptual evaluation & training Adaptive & assistive device: splint Home modification Developmental stimulation

25 SPEECH THERAPIST : ST Assessment & treatment of communication disorders (aphasia, dysarthria)

26 PROSTHETIST & ORTHOTIST : PO
Fabrication of prosthesis & orthosis Brace, splint, shoe modification

27 REHABILITATION NURSE General nursing care Bed positioning
Prevention of complications Encourage patient’s motivation Regulation of bowel & bladder programs

28 คนพิการในประเทศไทย พ.ศ. 2534: ประมาณ 1,000,000 คน
ทางกาย/การเคลื่อนไหว % ทางหู/การติดต่อสื่อสาร % ทางตา/การมองเห็น % ทางสติปัญญา/การเรียนรู้ % ทางจิต/พฤติกรรม %

29 พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (2534)
ฟื้นฟูทางการแพทย์ ฟื้นฟูทางการศึกษา ฟื้นฟูทางอาชีพ ฟื้นฟูทางสังคม

30 ประเภทความพิการ พิการทางการมองเห็น พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย
พิการทางกาย/การเคลื่อนไหว พิการทางจิต/พฤฒิกรรม พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้

31 หน้าที่แพทย์ ตรวจประเมิน และออกหนังสือรับรองความพิการ
หลักฐานในการจดทะเบียน -เอกสารรับรองจากแพทย์ -สำเนาบัตรประชาชน -สำเนาทะเบียนบ้าน -รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

32


ดาวน์โหลด ppt INTRODUCTION TO PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google