งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
เชื่อมั่น และทำให้เป็นจริง

2 3 ยุคของงานสุขภาพภาคประชาชน

3 เริ่มที่การนิยามวิสัยทัศน์

4 ใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์อย่างไร ?
เริ่มตรงนี้

5 แนวคิด : ประชาชนริเริ่ม ตัดสินใจ แสดงบทบาท

6 แนวคิด : สาธารณสุขและองค์กรที่เกี่ยวข้องสนับสนุน

7 การเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยเครื่องมือบริหารจัดการ

8 4 องค์ประกอบหลักของแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

9 องค์ประกอบที่ 1 จุดหมายปลายทาง กำหนดเป็น 4 ระดับ

10 สร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์สู่จุดหมายปลายทาง
เปลี่ยนรูป ยุบย่อ

11 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ(SLM)ฉบับบูรณาการ
แสดง Road Map (เส้นแดง) และยุทธศาสตร์สำคัญสูง (กล่องแคง) องค์ ประกอบที่ 2 ประชาชนปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และพฤติกรรม ชุมชน มีมาตรการทางสังคม ประชาชน ชุมชน มีโครงการของชุมชน ชุมชนมีระบบเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ อปท.ร่วมตัดสินใจขับเคลื่อนและสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง กลุ่ม องค์กรในและนอกพื้นที่ มีบทบาท ภาคี หน่วยงานภาครัฐทุกระดับสนับสนุน และประสานงานอย่างเข้มแข็ง ระบบสื่อสารสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ การจัดการ นวัตกรรมที่ดี กระบวนการ ระบบบริหารจัดการองค์กร และภาคี เครือข่ายมีประสิทธิภาพ องค์กรมีบรรยากาศ เอื้ออำนวยต่อการทำงาน ระบบข้อมูล มีคุณภาพ พื้นฐาน บุคลากร แกนนำมีสมรรถนะที่เหมาะสม 11

12 บูรณาการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ของกรม กองต่างๆ

13 องค์ประกอบที่ 3 ตารางนิยามเป้าประสงค์ฯ (ตาราง 11 ช่อง)
2 3 1 สร้างตาราง 11 ช่อง 4 เขต/ภาคทุกกรมร่วมกันบูรณาการ งานวิชาการ แล้วส่งต่อไปจังหวัดจนถึงท้องถิ่น/ตำบลเพื่อเติมเต็มจนครบ 11 ช่อง สร้างสำเร็จรูปเป็นมาตรฐานจากส่วนกลาง

14 ท้องถิ่น/ตำบล เตรียมใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

15 วิเคราะห์บริบทด้วยแผนที่ความคิด

16 2. กำหนดประเด็นที่จะดำเนินการ
เป็นกลุ่มที่สัมพันธ์กัน 3 ประเด็น

17 3. ปรับ/เติมเต็มตารางนิยามเป้าประสงค์(ตาราง 11 ช่อง)
ตามประเด็น

18 ดำเนินการโดยท้องถิ่น/ชุมชน
3. ลักษณะตาราง 11 ช่อง เขตกรมวิชาการฯเติม ช่องนี้ตามประเด็น 3 ช่องนี้ทำสำเร็จรูปไว้แล้ว จากส่วนกลางตามประเด็น ดำเนินการโดยท้องถิ่น/ชุมชน

19 มีหลายฉบับตามประเด็น
4. สร้างแผนงาน/โครงการจากตารางนิยามเป้าประสงค์ (11ช่อง) มีหลายฉบับตามประเด็น

20 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในแผนงาน/โครงการ

21 5. กำหนดแผนปฏิบัติการ จากตารางนิยามเป้าประสงค์ (11 ช่อง)

22 ตามรายการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ ตามรายการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ
6. วางตัวผู้รับผิดชอบ รายชื่อคณะผู้ปฏิบัติการ โครงการ # 1, 2 ตามรายการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ รายชื่อคณะผู้ปฏิบัติการ โครงการ # 3, 4 ตามรายการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ

23 7.เปิดงานและติดตามความก้าวหน้า
ไตรมาส ไตรมาส 2 ไตรมาส ไตรมาส 4 ระดับผู้บริหาร ปรับกระบวนการ ปรับกระบวนการ ปรับแผนที่ สัดส่วนเวลา ปรับกระบวนการ/แผนที่ SLM อภิปราย ทบทวนปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติการ สัดส่วนเวลา ปฏิบัติใหม่ อภิปราย ทบทวนกิจกรรม

24 “--ความสามารถในเชิงปัญญา คือ สามารถมองงานที่ทำออกว่าทำไมต้องทำ ทำแล้วจะเกิดอะไรกับตนเองและสังคม”

25 เชื่อมั่น และ ทำให้เป็นจริง


ดาวน์โหลด ppt การสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google