งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับแนวคิดพื้นฐานเรื่องการ สนับสนุนของกองทุนฯตำบล รูป แบบเดิม รูปแบบ ใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับแนวคิดพื้นฐานเรื่องการ สนับสนุนของกองทุนฯตำบล รูป แบบเดิม รูปแบบ ใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การปรับแนวคิดพื้นฐานเรื่องการ สนับสนุนของกองทุนฯตำบล รูป แบบเดิม รูปแบบ ใหม่

3 งานของฝ่ายปฏิบัติการเป็นตัวกำหนด งานของกองทุนฯตำบล งาน ของ ฝ่าย ปฏิบัติ การ กิจกรรมที่ กำหนดโดย SLM งาน ของ กองทุ นฯ ตำบล

4 จากค่ากลางของงานที่คาดหวังที่ได้รับ ผู้ปฏิบัติระดับท้องถิ่น / ตำบลจะพิจารณา ความต้องการการสนับสนุนจาก ( คณะกรรมการ ) กองทุนฯตำบล ชุดงานที่ ต้องการ การสนับสนุน

5 จากค่ากลางของงานที่คาดหวังที่ได้รับ ( คณะกรรมการ ) กองทุนฯตำบล จะพิจารณางานที่กองทุนฯควรสนับสนุน ชุดงานที่ กองทุนฯ ตำบลควร สนับสนุน

6 กำหนดชุดงาน สนับสนุน ที่ต้องการ กำหนดชุดงาน ที่ ควรสนับสนุน ประชุมหา ข้อยุติ กองทุนฯกับผู้ปฏิบัติประชุมหาข้อ ยุติเรื่องการสนับสนุน สร้าง เครือข่าย สนับสนุน

7 ชุดงานที่ ต้องการ การ สนับสนุน ชุดงานที่ ควร สนับสนุน ประชุ ม หารือ บูรณาการชุด งานที่ ตกลงให้การ สนับสนุนเข้า ด้วยกัน ชุดงานที่ กองทุนฯขอ สนับสนุนเพื่อ ความสมบูรณ์ ชุดงานที่ ควร สนับสนุน ประชุ ม หารือ กำหนดกรอบ กิจกรรม สนับสนุนและ ปรับบทบาท กระบวนการสร้างงาน สนับสนุนของ หน่วยงานระดับต่างๆ ปรับใช้ใน โอกาส ต่อไป

8 การสร้างเครือข่าย ของการสนับสนุน

9 กิจกรรม สนับสนุน กรอบกิจกรรมที่ใช้ร่วมกันโดยเครือข่าย สนับสนุนเพื่อกำกับทิศทางของการพัฒนา

10 กองทุนฯประเมินและส่งเสริมนวัตกรรมตาม องค์ประกอบในโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุน

11 องค์ประกอบของโครงการที่กองทุน ฯตำบลให้ความสำคัญสูง

12 กองทุนฯประเมินและส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการ กลุ่มเป้าหมายและสภาวะแวดล้อม

13 กองทุนฯประเมินและส่งเสริมนวัตกรรมการ จัดการแผนงาน / โครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนของพื้นที่

14 กิจกรรม 2. การเฝ้าระวัง / คัด กรอง 3. การใช้มาตรการ ทางสังคม 4. การปรับปรุงแผน ท้องถิ่น / ตำบล 5. การจัดการ กลุ่มเป้าหมายและ สภาวะแวดล้อม 6. การสื่อสาร / สาระ สนเทศ ตารางบูรณาการกิจกรรมที่มุ่งสู่เป้าหมายกับสภาวะ แวดล้อมของกลุ่มเป้าหมายเข้าด้วยกัน 1. การใช้แผนที่ฯ และค่ากลาง เบาหว าน / ความ ดันฯ โภชนา การ พืช อาหาร ปลอดภั ย คุ้มครอ ง ผู้บริโภ ค ชุมชน (3 ก ) เข้มแข็ง โครงการ (1 ปี ) แผนงาน 2-4 ปี งานสำรวจ ค่ากลาง งานเฝ้าระวัง / คัดกรอง  บูรณาการงานประเภทเดียวกันของหน่วยงาน ต่างๆเข้าด้วยกัน ปฏิบัติพร้อมกัน เว้นบางงานที่แยกปฏิบัติตาม เงื่อนไขพิเศษ บูรณาการงานประเภทเดียวกันของหน่วยงาน ต่างๆเข้าด้วยกัน ปฏิบัติพร้อมกัน เว้นบางงานที่แยกปฏิบัติตาม เงื่อนไขพิเศษ • บรรจุงานลงในช่อง ต่างๆ ให้ตรงกับหัวเรื่องจน ครบทุกช่องแล้ว บูรณาการ • ใช้ข้อมูลจากตารางนี้ สร้างตาราง 11 ช่องเพื่อ กำหนดรายละเอียด        

15 ใช้ 7 โครงการที่บูรณาการแล้วสร้าง แผนสุขภาพตำบล

16 กองทุนฯสนับสนุนโรงเรียนนวัตกรรม สุขภาพชุมชน ให้เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาตรก าร วิชากา ร ความ ต้องกา ร มาตรก าร สังคม

17 สนับสนุน โครงการ ประเมินผล และป้อนกลับ สนับสนุน วิชาการ

18 การสร้างแผนพัฒนาคุณภาพ ของกองทุนฯตำบล

19 ติดตาม ความก้าวหน้าและ ค้นหารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ www.amornsrm.net ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การปรับแนวคิดพื้นฐานเรื่องการ สนับสนุนของกองทุนฯตำบล รูป แบบเดิม รูปแบบ ใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google