งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรับผิดชอบ ในวิชาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรับผิดชอบ ในวิชาชีพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรับผิดชอบ ในวิชาชีพ
นายณัฏฐพล แสงศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1

2 ความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกถึงความเกี่ยวข้องของตนเองตามบทบาทหน้าที่ของตน ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือความผิดพลาดขึ้นแล้วต้องกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยไม่ปัดภาระให้ผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่น

3 ความแตกต่าง ระหว่าง บทบาท หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ (Accountability) เป็นคุณสมบัติที่เชื่อถือได้ของบุคคลในการปฏิบัตงานและหน้าที่ที่ได้รับหมอบหมายให้ดีที่สุดตามความสามารถของตน อาจทำตามคำสั่ง กฎหมาย หรือความรู้สึกสำนึกดีของบุคคลก็ได้

4 ความแตกต่าง ระหว่าง บทบาท หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ
บทบาท (Role) หมายถึง การกระทำตามหน้าที่ที่บุคคลได้รับมอบหมายให้กระทำ หน้าที่ (Duty) หมายถึง ภารกิจที่ต้องทำตามกฎหมาย หรือข้อตกลงขององค์กร

5 วิชาชีพ วิชาชีพ (Profession) หมายถึง การประกอบอาชีพ เต็มเวลา ต้องใช้การศึกษาและประสบการณ์ในระดับสูง ซึ่งมีค่าตอบแทนในวิชาชีพ ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องมีความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพนั้น ๆ ต้องได้รับการฝึกอบรมหรือการศึกษาตรงตามสาขาวิชาชีพ

6 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
ความสามารถในการแสดงออกบทบาทหน้าที่ของตน ยึดมั่นหมั่นในกฎเกณฑ์ของการประกอบวิชาชีพ ปฏิบัติงานและให้บริการด้วยจิตสำนึกในวิชาชีพ สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง รับทั้งผิดและชอบ

7 ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง ข้าราชการครู ของคุรุสภา ได้แก่
ความรับผิดชอบของครู ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง ข้าราชการครู ของคุรุสภา ได้แก่ 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การดูแลให้คำแนะนำต่าง ๆ 2. ให้บริการแก่สังคมในด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ

8 3. ศึกษาวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา
ความรับผิดชอบของครู 3. ศึกษาวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา 4. นิเทศในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ 5. งานด้านธุรการ และงานบริการของสถานศึกษา 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

9 หน้าที่และความรับผิดชอบของครู
หน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง ข้าราชการครู ของคุรุสภา ได้แก่ 1. สอนศิลปวิทยาให้แก่ศิษย์ 2. แนะแนวการศึกษาวิชาชีพให้แก่ศิษย์ 3. พัฒนาและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้า ของศิษย์

10 หน้าที่และความรับผิดชอบของครู
4. ประเมินความก้าวหน้าของศิษย์ 5. อบรมคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย 6. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 7. ตรงต่อเวลา 8. ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 9. ส่งเสริมและพัฒนาตนเอง


ดาวน์โหลด ppt ความรับผิดชอบ ในวิชาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google