งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
หน้าที่ชาวพุทธ สาระการเรียนรู้ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เสนอ อ.วรรณดี จิตต์จนะ จัดทำโดย ด.ช. กันต์ปภพ รักแก้ว เลขที่ ด.ญ.นันทิชา ชีพเมืองแมน เลขที่ 24 ด.ช. สมศักดิ์ เจียมศรี เลขที่ ด.ญ.วริศรา สมศรี เลขที่ 34 ด.ญ. อนิรุต มีณรงค์ เลขที่ ด.ญ. ศุภรัตน์ ยะภักดี เลขที่ 35 ด.ญ. แสงนภา วงษ์ศรีดี เลขที่ ด.ญ. อาภาวรรณ จันทาบ เลขที่ 40 ด.ญ. นลพรรณ พ่วงนาคพันธุ์ เลขที่ 23 ด.ญ. อารดา บุณเกียรติ เลขที่ 41 นักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒

2

3

4

5 การรวมตัวขององค์กรชาวพุทธ
เป็นองค์กรที่มีสมาชิกจำนวน มากมารวมตัวกัน เกิดจากการรวบรวมสมาชิกเพื่อศึกษา และปฏิบัติธรรม ชมรม สมาคม การรวมตัวขององค์กรชาวพุทธ

6 สถาบันการศึกษาควรประกอบพิธีให้ นักเรียนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ถึงแม้จะอยู่ต่างประเทศก็ควรนับถือ พระพุทธศาสนา ผู้ปกครองสมควรให้บุตรหลาน แสดงตนเป็นพุทธมามกะ

7

8 ทิศเบื้องขวา ครู ศิษย์ ครู ปกป้องสิ่ง ลุกขึ้นต้อน ที่ถูกต้อง รับ
เหมาะสม ศิษย์ ใฝ่ใจเรียน หมู่คณะ ปรากฏใน ยกย่องให้ ครู ศิษย์ ปรนนิบัติ ทิศเบื้องขวา ครู สอนศิลปะ วิทยาให้ ครู สิ้นเชิง ศิษย์ ตั้งใจ เรียน ครู สอนให้ เข้าใจแจ่ม แจ้ง ครู ฝึกฝนแนะ นำให้เป็น คนดี

9 องค์ประกอบของพระพุทธ
ศาสนา ศาสดาหรือผู้ก่อตั้ง ศาสนพิธี ศาสนสถาน หลักคำสอน ศาสนิกชน ศาสนบุคคล มนุษย์ ธรรมดา ที่มีความฉลาด และบำเพ็ญเพียร จนหลุดพ้นจาก ความทุกข์ ผู้แทนศาสดา ในการนำ หลักธรรมคำ สอนไปเผยแผ่ สืบทอดต่อไป การอุปสมบท การถวายทาน บุญกฐิน หลักธรรม ที่ปรากฏ ในพระไตร ปิฎก ผู้นับถือเลื่อมใส ในพระไตรปิฎก และปฏิบัติตาม คำสอนของ พระพุทธเจ้า สถานที่สำ- หรับประกอบ พิธีกรรม ทางศาสนา

10 บุญพิธีในส่วนงานมงคล และ อวมงคล
งานศพ ทอดผ้าป่า พิธีกรรมที่เกี่ยว เนื่องกับ พระพุทธศาสนา บุญพิธีในส่วนงานมงคล และ อวมงคล พิธีกรรมทางพระพุทธ ศาสนา งานบวช งานทอดกฐิน งานมาฆบูชา พิธีกรรมในวันสำคัญ และเทศกาลทาง พระพุทธศาสนา พิธีถวายเทียน วันเข้าพรรษา พิธีตักบาตรเทโวโรหณะ วันออกพรรษา


ดาวน์โหลด ppt นักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google