งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนพิธี และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนพิธี และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสนพิธี และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ศาสนพิธี และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี

2 ศาสนพิธี ศาสนพิธี  หมายถึง  ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งกิจกรรมแต่ละอย่าง  ย่อมมีแนวทางกำหนดไว้  จนกลายเป็นแบบแผนและประเพณีสืบทอดกันมา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี

3 ประเภทของศาสนพิธี กุศลพิธี บุญพิธี ปกินกพิธี ทานพิธี
ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี

4 กุศลพิธี ว่าด้วย พิธีบำเพ็ญกุศล ได้แก่ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีรักษาศีลอุโบสถ สวดมนต์ไหว้พระ พิธีเวียนเทียน เป็นต้น ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี

5 ว่าด้วย พิธีบำเพ็ญบุญ ได้แก่ พิธีแต่งงาน พิธีขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น
ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี บุญพิธี ว่าด้วย พิธีบำเพ็ญบุญ ได้แก่ พิธีแต่งงาน พิธีขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น

6 ว่าด้วย พิธีถวายทาน ได้แก่ สังฆทาน สลากภัตร ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เป็นต้น
ทานพิธี ว่าด้วย พิธีถวายทาน ได้แก่ สังฆทาน สลากภัตร ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เป็นต้น ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี

7 ปกินกพิธี ว่าด้วย พิธีเบ็ดเตล็ด ได้แก่ พิธีแสดงความเคารพ การประเคนของ การกรวดน้ำ และคำอาราธนาคำถวายทานต่างๆ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี

8 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี

9 ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี
วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ วันที่มีการประชุมครั้งใหญ่ของพระสงฆ์สาวก จำนวน ๑,๒๕๐ รูป โดยมิได้นัดหมาย ที่เรียกว่า "จาตุรงคสันนิบาตร พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฎิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

10 พระสงฆ์สาวก๑,๒๕๐ รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย
ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี วันมาฆบูชา พระสงฆ์สาวก๑,๒๕๐ รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย

11 ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด ๓ เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน ๖ แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่ ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี วันวิสาขบูชา

12 ตรัสรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี วันวิสาขบูชา ประสูติ ปรินิพพาน

13 ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี วันอาสาฬหบูชา

14 วันอาสาฬหบูชา พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า
ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี วันอาสาฬหบูชา พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า   "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร"แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม


ดาวน์โหลด ppt ศาสนพิธี และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google