งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 ผลการดำเนินงาน ศูนย์ประสานประชาคมเอดส์จังหวัด พระนครศรีอยุธยา Provincial Coordinating Mechanism (PCM)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 ผลการดำเนินงาน ศูนย์ประสานประชาคมเอดส์จังหวัด พระนครศรีอยุธยา Provincial Coordinating Mechanism (PCM)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 ผลการดำเนินงาน ศูนย์ประสานประชาคมเอดส์จังหวัด พระนครศรีอยุธยา Provincial Coordinating Mechanism (PCM)

2 ผลการดำเนินงาน วันที่ 16 มีนาคม 2552 ที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม 18 คน ( ประเด็น : กำหนดบทบาทของ ศปอจ. และระดมความร่วมมือ จากภาคส่วนต่าง ๆ ) แจ้งให้ทราบว่า ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์จังหวัดและคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันฯ ซึ่งปรับบทบาทเพิ่มเติมเป็น คณะทำงานศูนย์ประสาน ประชาคมเอดส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อบูรณาการงาน เอดส์ในจังหวัดเพื่อเกิดการเรียนรู้ ระดมความร่วมมือและ ทรัพยากร มีการกำกับติดตามประเมินยุทธศาสตร์ของจังหวัด แจ้งให้ทราบว่า ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์จังหวัดและคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันฯ ซึ่งปรับบทบาทเพิ่มเติมเป็น คณะทำงานศูนย์ประสาน ประชาคมเอดส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อบูรณาการงาน เอดส์ในจังหวัดเพื่อเกิดการเรียนรู้ ระดมความร่วมมือและ ทรัพยากร มีการกำกับติดตามประเมินยุทธศาสตร์ของจังหวัด ได้นำโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัด ฯ เข้าแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี เรียบร้อยแล้ว ได้นำโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัด ฯ เข้าแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี เรียบร้อยแล้ว ประชุมคิดร่วมกันเรื่องรูปแบบของ ศูนย์บริการที่เป็นมิตร ประชุมคิดร่วมกันเรื่องรูปแบบของ ศูนย์บริการที่เป็นมิตร มีมติที่ประชุมที่จะจัดประชุมชี้แจงนโยบายการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเอดส์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด และคณะทำงานในเดือน พค. 52 มีมติที่ประชุมที่จะจัดประชุมชี้แจงนโยบายการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเอดส์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด และคณะทำงานในเดือน พค. 52

3 วันที่ 16 มีนาคม 2552


ดาวน์โหลด ppt รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 ผลการดำเนินงาน ศูนย์ประสานประชาคมเอดส์จังหวัด พระนครศรีอยุธยา Provincial Coordinating Mechanism (PCM)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google