งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการสร้างสรรค์สาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการสร้างสรรค์สาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการสร้างสรรค์สาร
บรรยาย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท Fulbright Scholar-In-Residence Ohio University, Athens, Ohio, U.S.A.

2 คุณลักษณะของข่าว ใหม่ ใกล้ตัว มีผลกระทบ News is what that is different

3 พฤติกรรมการรับสารของผู้รับสาร
๑. รับสารจากสื่อที่คุ้นเคย ๒. รับสารจากสื่อที่มีอยู่หรือเข้าถึง ๓. รับสารจากสื่อที่ไม่ขัดต่อความเชื่อ ศาสนาและวัฒนธรรม Wilbur Shramm(1960) ให้สูตรของการเลือกรับข่าวสารไว้ดังนี้ Promise of Reward News Exposure = Least Effort อธิบายว่า บุคคลเลือกรับสารจากสื่อที่ใช้ความพยายามน้อยที่สุดแต่ได้รับผลมากที่สุด

4 หลักการพื้นฐานสำหรับวิเคราะห์ผู้รับสาร
Three intellectual ages of man: 0 – 5 years: the age of Why ? 5 – 10 years: the age of Why Not? 10 – 75+ years: the age of Because

5 การวิเคราะห์ผู้รับสารตามหลักความต้องการของมนุษย์ของ Maslow
Maslow ได้แบ่งความต้องการ(needs)ของมนุษย์ออกเป็นหลายระดับ ได้แก่ ความต้องการด้านร่างกาย ความต้องการด้านความปลอดภัยและมั่นคง ความต้องการด้านความรัก สังคม การยอมรับ ความต้องการความสำเร็จและความภาคภูมิใจแห่งตน เราสามารถนำความต้องการแต่ละด้านของมนุษย์มาเป็นแนวทางการสร้างสารเพื่อให้ได้รับการตอบรับที่ดี

6 Wilbur Shramm(1960) ให้สูตรของการเลือกรับข่าวสารไว้ดังนี้
และอย่าลืมสูตรของ Wilbur Schramm เกี่ยวกับการรับสาร Wilbur Shramm(1960) ให้สูตรของการเลือกรับข่าวสารไว้ดังนี้ Promise of Reward News Exposure = Least Effort อธิบายว่า บุคคลเลือกรับสารจากสื่อที่ใช้ความพยายามน้อยที่สุดแต่ได้รับผลมากที่สุด

7 Four Attitudes for basic creative thinking
Exploring: Listen, accept other’s points of view, Look for alternatives, look beyond the obvious, do not be satisfied with the adequate 2. Stimulate: Fantasy, humor, the use of impossible and unstable situations steps to new ideas, try things out to see what happens.

8 3. Liberate: escape from concept prisons, escape from old ideas to better ones. 4. Anti-rigidity: Anti-dogmatism, anti-arrogance, Challenge fixed ideas.


ดาวน์โหลด ppt หลักการสร้างสรรค์สาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google