งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ห้วยแม่เกี๋ยง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ห้วยแม่เกี๋ยง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ห้วยแม่เกี๋ยง
สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2555 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ห้วยแม่เกี๋ยง

2 ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2555 (วันที่ 5-6 มิ.ย. 55)

3 วันที่ 7 มิถุนายน 55 นำราษฎรที่เข้ารับการอบรมการย้อมสีธรรมชาติ กลับพื้นที่ เนื่องจากในวันที่ 7 มิ.ย. 55 เวลา น. ได้รับข่าวจากทาง โครงการว่า พี่ชายของนางสาวอามีแต๋ จะคา เสียชีวิตกะทันหัน จึงได้นำเรียนท่านผอ. เป็นการเบื้องต้นในการขออนุญาตนำนางสาวอามีแต๋ จะคา กลับพื้นที่ก่อนการอบรมเสร็จ และได้ทำบันทึกขอความขออนุญาตนำเรียนท่านผอ. ทราบก่อนกลับเข้าพื้นที่ เดินทางจาก ศฝช.ชร เวลา น. ถึง โครงการสถานีฯ ห้วยแม่เกี๋ยง เวลา น. วันที่ 8 มิถุนายน 55 ร่วมพิธีฝังศพของนายจะโว้ย จะคา

4 วันที่ 9-10 มิถุนายน 55 ติดตามการดำเนินงานผู้เข้าร่วมโครงการทอผ้าทนเผ่าลาหู่

5 วันที่ 11 มิถุนายน ประสานขอความอนุเคราะห์ใช้รถของ สำนักอนุรักษ์ที่ 16 ห้วยแม่เกี๋ยง ในการขนส่งวัสดุฝึกโครงการแปรูปผ้าทอชนเผ่าลาหู่ จากอำเภอเชียงดาว ส่งยัง โครงการสถานีฯ ห้วยแม่เกี๋ยง - เดินทางไปรับวัสดุฝึก จากอำเภอเชียงดาว

6 วันที่ 12 มิ.ย. 55 ประชุมกลุ่มผ้าทอและแปรรูปผ้าทอชนเผ่าลาหู่

7 วันที่ 12 มิ.ย. 55 สอนผู้รับบริการในการใช้เครื่องกรอด้าย

8 วันที่ 13 มิถุนายน 55 ช่วยครูปวช
วันที่ 13 มิถุนายน 55 ช่วยครูปวช.จัดสถานที่ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำกลุ่มอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

9 วันที่ 14 มิ.ย. 55 ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กลุ่มอำเภอเวียงแหง

10 วันที่ 15 มิ.ย. 55 1. เดินทางกลับพื้นที่ โครงการสถานี ฯ ห้วยแม่เกี๋ยง
2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ สำนักอนุรักษ์ที่ 16 บ้านห้วยแม่เกี๋ยง เรื่องพื้นที่ปลูกแฝก ซึ่งทางสำนักอนุรักษ์ที่ 16 บ้านห้วยแม่เกี๋ยง กำลังสำรวจพื้นที่ เพื่อปลูกในฤดูฝน 3. สำนักอนุรักษ์ที่ 16 บ้านห้วยแม่เกี๋ยงประสานงานเกี่ยวกับผลผลิตหวายที่ปลูก ซึ่งปีนี้หวายให้ผลผลิตแล้ว จะสร้างรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่ได้อย่างไร

11 วันที่ 16 มิถุนายน 2555 1.สำรวจ พัสดุ โครงการแปรรูปผ้าทอฯ (จักรเย็บผ้า) จำนวน 2 เครื่อง 2.นางทาชี ป่าโหล ติดต่อรับวัสดุฝึกโครงการแปรรูปผ้าทอฯ และแจ้งว่า เดือนพฤษภาคม 55สามารถจำหน่าย กระเป๋าชนเผ่า (ขนาดเล็ก) ราคา 120 จำนวน 3 ใบ และเดือนมิถุนายน 55 สามารถจำหน่าย กระเป๋าชนเผ่า (ขนาดเล็ก) ราคา 120 จำนวน 2 ใบ วันที่ 17 มิถุนายน 2555 เตรียมสถานที่ในการจัดอบรมกิจกรรมการฝึกจัดตั้งกำลังประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2555

12 วันที่ 18 มิถุนายน 2555 ร่วมกิจกรรมการฝึกจัดตั้งกำลังประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2555

13 วันที่ 19 มิถุนายน 2555 ประชุมกลุ่มสมาชิกทอผ้าชนเผ่าลาหู่ ครั้งที่ 2

14 วันที่ 20 มิถุนายน 2555 -เก็บรวบรวมผ้าทอชนเผ่าลาหู่ เพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุฝึกในโครงการแปรรูปผ้าทอชนเผ่า จำนวน 10 ผืน (จำหน่าย) -เก็บรวบรวมผ้าทอชนเผ่าลาหู่ เพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุฝึกในโครงการแปรรูปผ้าทอชนเผ่า จำนวน 6 ผืน เป็นวัสดุฝึกโครงการแปรรูป เพื่อกลับไปเป็นตัวอย่างในพื้นที่

15 สรุปผลการจำหน่ายผ้าทอชนเผ่าลาหู่
นางอีสา จะเดอ จำนวน 1 เส้น ราคา 50 บาท นางนาหอติ จะโบ จำนวน 2 เส้น ราคา 110 บาท นางนาฟู จะกู จำนวน 1 เส้น ราคา 50 บาท นางอีนาแส จะจู จำนวน 1 เส้น ราคา 50 บาท นางสาวนามีแต๋ จะจู จำนวน 1 เส้น ราคา 50 บาท นางสาวพุทธชาต จะสอ จำนวน 1 เส้น ราคา 50 บาท นางอีนาแส จำนวน 1 เส้น ราคา 50 บาท นางนาจี จะตี๋ จำนวน 1 เส้น ราคา 50 บาท นางอีนา จะกอ จำนวน 2 เส้น ราคา 100 บาท นางสาวอีนา จะหยู จำนวน 1 เส้น ราคา 50 บาท นางนามีเซอ จะจู จำนวน 1 เส้น ราคา 50 บาท

16 วันที่ 21 มิถุนายน 2555 เย็บกระชังที่ใช้ในการเลี้ยงกบ
รวบรวมและวัดขนาดผ้าทอชนเผ่าเพื่อใช้เป็นวัสดุฝึกอบรมการแปรรูป

17 วันที่ 22 มิถุนายน 2555 เย็บกระชังที่ใช้ในการเลี้ยงกบ
นำกระชังไปไว้ในแปลงสาธิตการทำเกษตรผสมผสานฯ

18 ติดตั้งจักรเย็บผ้าเพื่อบริการ
วันที่ 23 มิถุนายน 2555 ติดตั้งจักรเย็บผ้าเพื่อบริการ ล้อมรั้วแปลงสาธิตเกษตรผสมผสานฯ

19 วันที่ 24 มิถุนายน 2555 เดินทางจากโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ห้วยแม่เกี๋ยง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ. เชียงใหม่ สู่ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

20 วันที่ 25 มิถุนายน 2555 ตัดแต่งกิ่งมะม่วงแปลงไม้ผล

21 วันที่ 26 มิถุนายน 2555 ศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงกบ
วันที่ 26 มิถุนายน ศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงกบ

22 วันที่ 27 มิถุนายน 2555 เดินทางเข้าพื้นที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ ดอยม่อนล้าน

23 วันที่ 27-29 มิถุนายน 2555 ปรับปรุงศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ ดอยม่อนล้าน

24 วันที่ 27-29 มิถุนายน 2555 ปรับปรุงศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ ดอยม่อนล้าน

25 วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เดินออกจากพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน สู่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย


ดาวน์โหลด ppt โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ห้วยแม่เกี๋ยง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google