งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชาสัมพันธ์บทบาทของสมาคม อสม. ประเทศ และภาคเหนือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชาสัมพันธ์บทบาทของสมาคม อสม. ประเทศ และภาคเหนือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชาสัมพันธ์บทบาทของสมาคม อสม. ประเทศ และภาคเหนือ

2 กองทุนเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข อสม. ภาคเหนือ (กฉอน)
วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ อสม. ภาคเหนือที่ประสบปัญหาด้านภัยพิบัติ เป้าหมาย สมาชิก อสม. ทุกคน ที่... 1. มีบัตรประจำตัว อสม. (ถ้าไม่มีให้ จนท. รับรอง) 2. เป็นสมาชิกสมาคม อสม. จังหวัด 3. มีชื่อในทะเบียนบ้านในจังหวัดนั้นๆ 4. รับสมัครถึง 30 ก.ย. ทุกปี

3 การสมทบทุน และการช่วยเหลือ
อสม. สมทบทุนปีละ 10 บาท/คน (ประธาน อสม. เก็บส่งสมาคมจังหวัด) การช่วยเหลือ กรณี เกิด อุทกภัย/วาตภัย/อัคคีภัย/แผ่นดินไหว (เสียหายทั้งหลัง) 5,000 บาท หลักฐาน สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่ายสภาพความเสียหาย แบบคำขอรับการช่วยเหลือ (ขอได้ที่ประธานอำเภอ)

4 มูลนิธิ อสม. ประเทศไทย วัตถุประสงค์ สมาชิก อสม. ทุกคน เป้าหมาย
- ส่งเสริม ช่วยเหลือสวัสดิการต่างๆ ให้แก่ อสม. - เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ อสม. ฯลฯ เป้าหมาย สมาชิก อสม. ทุกคน

5 การสมทบทุน อสม. สมทบทุนปีละครั้ง ตามที่สมาคมกำหนด เฉพาะปีนี้ คนละไม่ต่ำกว่า 20 บาท/คน ระยะแรกภายใน 30 ก.ย. 55 ฝากเงินผ่าน บัญชีชื่อ “มูลนิธิ อสม.” ทางธนาคารกรุงไทย และ ธกส. ทุกสาขา การสมทบทุน/บริจาค รายบุคคล (นำฝากเอง) วันรุ่งขึ้นชื่อจะขึ้นใน Web/Print ใบเสร็จได้ รายกลุ่ม (ประธานรวบรวมฝาก) วันรุ่งขึ้นชื่อจะขึ้นเฉพาะคนฝาก ให้ลงชื่อคนสมทบทุนเก็บไว้ที่ รพ.สต. จนท./คนอื่นๆ บริจาค (นำฝากเอง) วันรุ่งขึ้น Print ใบเสร็จและใบขอลดหย่อนภาษีได้

6 การช่วยเหลือ ระยะแรก อสม. ที่เสียชีวิต (ตั้งแต่ 1 ก.ย. 55) รายละไม่เกิน 10,000 บาท ต่อไปจะขยายช่วยเหลือด้านอื่นๆ Website: การช่วยเหลือโอนเงินเข้าบัญชีทายาทเท่านั้น

7 การยื่นขอรับความช่วยเหลือ
หลักฐานที่ต้องใช้ (ยื่นผ่าน Web และเอกสาร) จนท. สาธารณสุข ทำหนังสือถึงประธานมูลนิธิ แบบคำขอรับความช่วยเหลือ (ประธานตำบลกับ ผอ.รพ.สต. รับรอง) สำเนาบัตร อสม. / บัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน อสม. ที่เสียชีวิต สำเนาใบมรณบัตร สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน ของทายาท สำเนาหน้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย หรือ ธกส. ของทายาท ยืนคำร้องภายใน 1 ปี นับตั้งแต่เสียชีวิต

8 การยื่นขอรับความช่วยเหลือ
การอนุมัติ มูลนิธิจะแจ้งใน Website ภายใน 5 วัน เผื่อมีผู้ร้องเรียน จะตรวจสอบหลักฐาน และโอนเงินภายในเวลาไม่เกิน 2 เดือน หลังจากยื่นคำร้อง ถ้าขอหลักฐานเพิ่มจะแจ้งไปยัง รพ.สต. โดยตรง กรณีไม่อนุมัติ จะแจ้งไปยังทายาท

9 การขอความร่วมมือ ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์
ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยตอบข้อสงสัย (เน้น เป็นการบริจาค) ขอให้เจ้าหน้าที่เป็นธุระในกรณี เก็บรายชื่อ อสม. ที่บริจาค / ตรวจสอบและรับรองรายชื่อ / ส่งคำร้องขอ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ร่วมบริจาคให้แก่ อสม. ตามจิตศรัทธา


ดาวน์โหลด ppt ประชาสัมพันธ์บทบาทของสมาคม อสม. ประเทศ และภาคเหนือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google