งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น
การป้องกันการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น การดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น

2 อัตราการตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2549-2553
ร้อยละ

3 จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2551-2553
การแท้งตามกลุ่มอายุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี จำนวน(คน) ตั้งใจ 24% ไม่ตั้งใจ 67% ตั้งใจ 25% ไม่ตั้งใจ 71% ตั้งใจ 19% ไม่ตั้งใจ 74%

4 อัตราคุมกำเนิด กลุ่มอายุ 14-24 ปี จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2553
%MWRA อายุ

5 อัตราการติดเชื้อเอชไอวี หญิงตั้งครรภ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี ร้อยละ

6 อัตราการติดเชื้อเอดส์กลุ่มอายุ 15-24 ปี จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2553
อัตรา: แสนpop15-24ปี

7 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กลุ่มอายุ 15-24 ปี
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี อัตรา: แสน Pop ปี

8 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กลุ่มอายุ 15-24 ปี จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2553
อัตรา: แสน Pop ปี

9 รูปแบบการจัดสอนเพศศึกษาในสถานศึกษา
ข้อมูลการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ณ ธค.2553 สพท. ประเภทโรงเรียน จำนวน/ สอนเพศศึกษา (แห่ง) รูปแบบการจัดสอนเพศศึกษาในสถานศึกษา เต็มรูปแบบ บูรณาการ ในกลุ่มสาระ ตามความพร้อมของครู แบบสอดแทรก 1 มัธยมศึกษา 14 / 4 3 ขยายโอกาส 22 / 19 19 2 19 / 7 4 24 / 24 15 45 / 45 38 13 / 2 30 / 5 รวม 219 /143 13 33 42 55 อาชีวศึกษา 11

10 ความครอบคลุมของการดำเนินกิจกรรมในสถานศึกษา
• อบรม MASTER TRAIN ของจังหวัด • จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านและการโค้ช” แก่ครู จนท.สาสุข อปท.จำนวน คน ระยะเวลา 4 วัน (ร่วมกับสพท.นศ ที่ ๒) • สนับสนุนสถานศึกษาดำเนินการคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงโดยการเข้าร่วมกิจกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

11 ความครอบคลุมของการดำเนินกิจกรรมในสถานศึกษา
• การติดตามCoaching ครูผู้สอน • สนับสนุนสถานศึกษาดำเนินการคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงโดยการเข้าร่วมกิจกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

12 ความครอบคลุมของการดำเนินกิจกรรมในสถานศึกษา
• จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเอดส์ STIs และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรร่วมกับโรงเรียน จำนวน ๒๓ โรง • สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในโรงเรียน จำนวน ๒๐ โรง

13 ความครอบคลุมของการดำเนินกิจกรรมในสถานบริการสาธารณสุข
• ประสานรพ.ทุกแห่งจัดให้มีบริการสุขภาพและอนามัยเจริญพันธ์ที่เป็นมิตรกับเยาวชน • ติดตามการจัดระบบบริการสุขภาพและอนามัยเจริญพันธ์ที่เป็นมิตรกับเยาวชน ของรพ.ท่าศาลา รพ. ทุ่งสง รพ.มหาราช • ประชาสัมพันธ์การใช้บริการสายด่วนสุขภาพจิต ฟรี 24 ชม.

14 ความครอบคลุมของการดำเนินกิจกรรมในสถานบริการสาธารณสุข
• พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เช่น COUPLE COUNSELING • สนับสนุนถุงยางอนามัยให้สถานบริการสาธารณสุขเพื่อใช้แจกจ่ายให้กับประชาชนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง • สำรวจแหล่งแพร่ สถานบันเทิง ร่วมกับการให้สุขศึกษาเพื่อป้องกันโรคและการตั้งครรภ์ • ให้บริการวางแผนครอบครัว

15 ความครอบคลุมของการดำเนินกิจกรรมชุมชน
ขับเคลื่อนให้ อปท บรรจุแผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร STIs ในแผน 3 ปี ของอปท.หรือ กองทุนสุขภาพตำบล มีแกนนำในการขับเคลื่อน ดังนี้ - ศูนย์ประสานงานประชาคมเอดส์จังหวัด - องค์กรเอกชน เช่น มูลนิธิรักษ์ไทย เครือข่ายฟ้าสีรุ้ง PPAT เครือข่ายคนคอน

16 ความครอบคลุมของการดำเนินกิจกรรมชุมชน
• จัดทำหลักสูตร นำร่อง “เรื่องเพศคิดให้เยอะ” กับ อบต.เขต อ.เมือง อ.บางขัน เพื่อใช้อบรมเยาวชนนอกระบบการศึกษา

17 ความครอบคลุมของการดำเนินกิจกรรมชุมชน
สนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม เอดส์ และ STIs ได้แก่ - กลุ่มมหาสดัม - กลุ่ม SCT(ทุ่งสง) - กลุ่มลิกอร์ เครือข่ายยุวทัศน์ - ชมรม TO BE Number 1 - กลุ่มถมนะโม

18 ขอบคุณและสวัสดี มณฑา เพชรพันธ์ ผู้นำเสนอ

19

20 คำขวัญในการรณรงค์ เนื่องในวันวาเลนไทน์ ปี ๒๕๕๔
คำขวัญในการรณรงค์ เนื่องในวันวาเลนไทน์ ปี ๒๕๕๔ • วัยใส ใช้ความคิด เคารพสิทธิ ร่วมรับผิดชอบ

21 ความครอบคลุมของการดำเนินกิจกรรมในสถานศึกษา
• ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้านในสถานศึกษา • การศึกษาตามอัธยาศัย มีการจัดกิจกรรมสอนทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โรคเอดส์และ STIs


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google