งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น.พ.อมร นนทสุต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น.พ.อมร นนทสุต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น.พ.อมร นนทสุต

2 (4,5) (3,4) (3,4,5) (1) (3,4) (3,4) (3,4) (1) (1) (1,3,4,5) (3,4,5)
Teenage Pregnancy ลดลงเหลือร้อยละ 10 ของหญิงตั้งครรภ์ หรือ ลดลงร้อยละ 20 จากปีฐานในปี 2555 (4,5) (3,4) ประชาชน รวมถีงวัยรุ่น มีส่วนร่วมในจัดการปัญหาของวัยรุ่น (เพศ ยาเสพติด ความรุนแรง) วัยรุ่นมีทักษะชีวิต (Life Skill / Safe Sex Skill/Mother Skill เฉพาะในรายที่ตั้งครรภ์) ระดับประชาชน (population) (3,4,5) (1) (3,4) (3,4) (3,4) อปท/ภาคเอกชน /NGO /สื่อสารมวลชนให้การสนับสนุน ระบบแรงงาน จัดสวัสดิการให้ครอบคลุมในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ระบบการศึกษาจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและมีบริการแก่นักศึกษา องค์กรแหล่งทุนให้การสนับสนุนการดำเนินงาน ระบบสาธารณสุขจัดช่องทางใหม่การให้บริการที่เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นได้มากขึ้น (Stakeholder) ระดับภาคี (1) (1) (1,3,4,5) (3,4,5) (1) (2) มีกลไกในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ร่วมกันและนำไปใช้เชิงบูรณาการ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย มีระบบคุณภาพเพื่อพัฒนาบริการให่ได้มาตรฐาน มีการจัดการความรู้และ นวตกรรม มีระบบการเฝ้าระวังที่มีคุณภาพ ระดับกระบวนการ (1) (1) (2) บุคลากรมีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงาน มีระบบข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ มีคณะกรรมการรับผิดชอบทั้งในระดับ เขต จังหวัด อำเภอ ระดับ พื้นฐาน 2

3

4 ปิรามิดกลุ่มเป้าหมาย และแนวทางการควบคุม
Mother Skill & Prevent Complication ให้ผลเร็วแต่แก้ปลายเหตุ กลุ่มเป้าหมายน้อย Pregnancy Treatment to Save Life Implant But Abortion Pre Implantation Pre Implantation Period Alert Fertilization กลุ่มเป้าหมายมาก ให้ผลช้าแต่แก้ต้นเหตุ เคยมีเพศสัมพันธุ์ Safe Sex เน้น Condom วัยเรียนและเยาวชน Life Skill Development

5 3 Type of Skill Life Skill  เพื่อให้มีทักษะไม่ให้มีเพศสัมพันธุ์ก่อนวัย & เวลาอันควร Safe Sex Skill  เพื่อให้ทักษะมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย จากการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกรณีทั่วไปที่ไม่ใช่วัยรุ่น ประเภทของการคุมกำเนิดแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่คือ Prevent Fertilization.  Condom ,pill , Injection,หมันชาย,หมันหญิง Prevent Implantation. การคุมกำเนิดที่มีผลต่อการปรับสภาพของ Endometrium เช่น IUD, Post coital pill และอื่นๆ Mother skill เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมีทักษะในการเป็นแม่ คือ ดูและตัวเองและเลี้ยงลูกได้ หมายเหตุ 1.ในหลักการเน้นที่ 1.คือให้เกิด Life Skill เพื่อให้ No sex 2.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องผ่านการอบรมให้มี Skill ทั้ง 3 เพื่อไปให้บริการแก่วัยรุ่นได้

6 From Fertilization to Implantation = Overview

7 From Fertilization to Implantation - Fertilization

8 From Fertilization to Implantation - Implantation

9 Embryonic Stage


ดาวน์โหลด ppt น.พ.อมร นนทสุต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google