งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์อนามัยที่๔ ราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์อนามัยที่๔ ราชบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์อนามัยที่๔ ราชบุรี
ก้าวสู่องค์กรไร้พุง มุ่งสู่ความยั่งยืน โดย พัชรี วงศ์ษา นักโภชนาการ ชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่๔ ราชบุรี

2 ทำไมต้องทำองค์กรไร้พุง ???
ปัญหา วิกฤต สุกงอม ผลกระทบต่อชาติสู่ความหายนะ พบมากสุดในวัยทำงาน เข้าแก้ปัญหาในองค์กรง่ายสุด

3 ปัญหา วิกฤต สุกงอม ตายวันละ 236 ศพ เพราะโรคหัวใจหลอดเลือด
ปัญหา วิกฤต สุกงอม ตายวันละ ศพ เพราะโรคหัวใจหลอดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาต พิการ เต็มประเทศ คนป่วย เบาหวาน ความดันสูง ไขมันหลอดเลือด ล้นโรงพยาบาล

4 ผลกระทบต่อชาติสู่ความหายนะ
ค่ารักษาพยาบาล ค่ายาพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ วัยทำงานควรจะอยู่ในที่ทำงานแต่กลับไปนอน โรงพยาบาล พิการ ทำงาน ไม่เต็มตามศักยภาพ รายได้น้อย ขาดรายได้ แล้วใครจะเลี้ยงครอบครัว ชุมชน ประเทศไทยจนลงเพราะมุ่งรักษาคนป่วย

5 ต้นเหตุแห่งปัญหา?? พุงใหญ่ เพราะไขมันล้นเกิน
ไขมันที่พุงเป็นไขมันอันตราย อันตรายเพราะนำไปสู่โรคหัวใจหลอดเลือด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์

6 ลดพุง ไขมันลด ลดโรค สุขภาพดี

7 พุงใหญ่ พบมากในวัยทำงาน

8 วัยทำงานอยู่ที่ ชุมชน องค์กร

9 พัฒนาให้เป็นองค์กร / ชุมชนต้นแบบ
จึงต้องลดพุง คนในองค์กร / ชุมชน เริ่มด้วย พัฒนาให้เป็นองค์กร / ชุมชนต้นแบบ

10 การดำเนินการเพื่อป้องกัน/รักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

11 องค์กรต้นแบบนำร่อง รพ. / รพ.สต. / สอ. / สสจ. อบต./เทศบาล ชมรม อสม.
ชมรมสร้างเสริมสุขภาพ

12 องค์กรต้นแบบอื่นๆ โรงเรียน สถาบันการศึกษา สถานที่ราชการ
บริษัทเอกชน / รัฐวิสาหกิจ

13 องค์กรต้นแบบ 2 ประเภท องค์กรไร้พุง องค์กรต้นแบบเรียนรู้ไร้พุง

14 แนวคิดก้าวสู่องค์กรไร้พุง
นำผลงานเดิมมาต่อยอด ยึดการพึ่งพาตนเอง กัดไม่ปล่อย หวังผลระยะยาว คนในองค์กรทุกคนมีส่วนร่วม

15 เส้นทางสู่องค์กรต้นแบบไร้พุง (9 เงื่อนไข)
เส้นทางสู่องค์กรต้นแบบไร้พุง (9 เงื่อนไข) 1.ผู้นำองค์กรลงมาเล่น 2.กำหนดเป็นนโยบายขององค์กร 3.มีคณะแกนนำขับเคลื่อน 4.มีแผนปฏิบัติงานชัดเจน 5.สร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อลดพุง

16 เส้นทางสู่องค์กรต้นแบบไร้พุง (9 เงื่อนไข)
เส้นทางสู่องค์กรต้นแบบไร้พุง (9 เงื่อนไข) 6.มีกติกาสังคม / มาตรการ / กฎระเบียบ 7.สร้างกระแส / สื่อสารตลอดเวลา 8.สร้างแรงจูงใจต่อเนื่อง 9.สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง

17 หากองค์กรใดทำได้ครบ 9 เงื่อนไข
คนในองค์กรจะพุงยุบ องค์กรไร้พุง

18 สร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อลดพุง
ให้โรงอาหารมีเมนูไร้พุง จัดสถานที่ออกกำลังกาย สร้างบรรยากาศลดพุงในองค์กร ให้เป็นองค์กรปลอดน้ำอัดลม ขนมหวานจัด

19 ตัวอย่างมาตรการ/กติกาสังคม
ใช้บันไดแทนลิฟท์ กำหนดที่จอดรถของคนอ้วนให้ไกล ห้ามนำสินค้าอาหารที่หวาน มัน เค็ม ขาย จัดอาหารว่างประชุมให้มีแคลอรี่ต่ำ ห้ามกินจุบจิบเวลาทำงาน

20 ตัวอย่างมาตรการ/กติกาสังคม
ใช้ผลไม้ น้ำเปล่า แทนขนมหวาน จันทร์ พุธ ศุกร์ ทุกคนต้องยืดเหยียด ร้านอาหารต้องระบุแคลอรี่

21 ผู้นำการเปลี่ยนแปลง อสม. ผู้นำองค์กร / ชุมชน คนต้นแบบ ผู้มีชื่อเสียง

22 การสร้างผู้นำเปลี่ยนแปลง
พัฒนาองค์ความรู้เรื่องลดพุง พัฒนาองค์ความรู้การสื่อสาร เปลี่ยนแปลงตนเองก่อน แสวงหาลูกข่าย ลักษณะ ดาวกระจาย สลายพุง สร้างแรงจูงใจ

23 คุณสมบัติผู้นำเปลี่ยนแปลง
อาจเป็นได้ทั้งคนปกติ / คนเสี่ยง สื่อสารเก่ง มนุษยสัมพันธ์ดี คนชื่นชอบ ยอมรับ มีเวลาและความมุ่งมั่น จิตอาสา

24 เป็นองค์กรไร้พุงแล้วได้อะไร???
คนในองค์กร ป่วยน้อยลง ลางานน้อยลง เบิกค่ารักษาพยาบาลน้อยลง สมรรถนะการทำงานดีขึ้น ผลผลิตองค์กรเพิ่มขึ้น ภาพลักษณ์ที่สวยงาม

25 ประเมินค่าเป็นตัวเงินไม่ได้
ในที่สุด คนในองค์กร หรือ ชุมชน สุขภาพดี ประเมินค่าเป็นตัวเงินไม่ได้

26 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์อนามัยที่๔ ราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google