งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอน : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบงานห้องสมุด (1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอน : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบงานห้องสมุด (1)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอน : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบงานห้องสมุด (1)
รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

2 แผนการสอน ครั้งที่ เนื้อหาและกิจกรรม แหล่งทรัพยากร
ครั้งที่ เนื้อหาและกิจกรรม แหล่งทรัพยากร 1 เนื้อหา กิจกรรม วิธีการเขียน - PW หลักสูตร คะแนน และสิ่งที่ผู้สอน ต้องการจากผู้เรียน (ความเอาใจใส่ ความสนใจ รักการศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง) 2 บทบาทของห้องสมุดที่มีต่อสังคม/ - PW สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา - written paper self study

3 ครั้งที่ เนื้อหาและกิจกรรม แหล่งทรัพยากร
ครั้งที่ เนื้อหาและกิจกรรม แหล่งทรัพยากร 3- 5 แผนกงานในห้องสมุด / หน้าที่ / สำนักวิทยบริการ กิจกรรม / การบริหารของห้องสมุด รภ.อุตรดิตถ์ การสำรวจแผนกงานในสำนัก วิทยบริการ 6- 9 ศึกษา Website ของห้องสมุด library link สำนักวิทยบริการสถาบันราชภัฏ google ( 5 แห่ง) หอสมุดมหาวิทยาลัย ( 5 แห่ง)

4 ครั้งที่ เนื้อหาและกิจกรรม แหล่งทรัพยากร
ครั้งที่ เนื้อหาและกิจกรรม แหล่งทรัพยากร - ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในอังกฤษ ( 5 แห่ง) - ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในสหรัฐ อเมริกา ( 5 แห่ง) - ห้องสมุดโรงเรียนในอังกฤษ ( 5 แห่ง) - ห้องสมุดประชาชนในสหรัฐอเมริกา ( 5 แห่ง)

5 ครั้งที่ เนื้อหาและกิจกรรม แหล่งทรัพยากร
ครั้งที่ เนื้อหาและกิจกรรม แหล่งทรัพยากร ข้อมูลที่ต้องการให้ศึกษา : ส่วนประกอบสำคัญของ Website บริการที่หอสมุดจัดให้ผู้ใช้ ลักษณะพิเศษของ Website องค์ประกอบของห้องสมุด : PW แผนกงาน / ภารกิจ บุคลากร ครุภัณฑ์

6 ครั้งที่ เนื้อหาและกิจกรรม แหล่งทรัพยากร
ครั้งที่ เนื้อหาและกิจกรรม แหล่งทรัพยากร 4. สถานที่ การประกันคุณภาพ งบประมาณ มาตรฐานห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิทยนิวส์ ปีที่ ฉบับที่ Fulltext Website สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ และ Flow chart ของงาน

7 คะแนน : 1. ความสนใจ ในการศึกษาค้นคว้า 10 คะแนน 2. กิจกรรม 30 คะแนน
1. ความสนใจ ในการศึกษาค้นคว้า 10 คะแนน 2. กิจกรรม 30 คะแนน 3. สอบกลางภาค 20 คะแนน 4. สอบปลายภาค 40 คะแนน รวม 100 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอน : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบงานห้องสมุด (1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google