งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าร่วมสัมมนาระดมความเห็นเกี่ยวกับการจัดระเบียบ รถรับ – ส่งนักเรียนอย่างยั่งยืน จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ด้วยความยินดียิ่ง

2 การยกเลิกระเบียบกรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ คค 0408/ว.113 ลงวันที่ เมษายน ยกเลิกระเบียบกรมการขนส่งทางบก และกำหนดแนวทางการปฏิบัติการอนุญาตให้ใช้รถรับจ้างรับ - ส่งนักเรียน และให้นายทะเบียน ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ใช้รถรับจ้างรับ - ส่ง นักเรียน ตามความในมาตรา 22 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

3 มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ความว่า “ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถยนต์อื่นนอกจากรถยนต์โดยสารประจำทางรับจ้าง รับคนโดยสาร ซึ่งเสียค่าโดยสารเป็นรายตัวรวมรายทางที่ได้รับอนุญาต ให้มีรถยนต์ โดยสารประจำทาง หรือในเขตจากทางนั้นไม่เกิน เมตร ” ความในวรรคสอง ความว่า ความในวรรคหนึ่ง “ มิให้ใช้บังคับในกรณีที่เป็นการรับจ้างรับ - ส่งนักเรียน คนงาน นักท่องเที่ยว หรือการรับส่งผู้โดยสารเป็นครั้งคราว ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียน ”

4 รถรับส่งนักเรียนที่นายทะเบียนอนุญาตตามความในมาตรา 22 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
เป็นรถยนต์ที่จดทะเบียนประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 12 คน (รย.2) เท่านั้น

5 การดำเนินการอนุญาต 1. ให้ใช้คำขออื่น ๆ เป็นแบบคำขอ ค่าธรรมเนียมคำขอ 5 บาท ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 20 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 25 บาท

6 ระยะเวลาการอนุญาต อนุญาตได้ครั้งละ 1 ภาคการเรียน (ไม่เกินวันเปิดเทอมของแต่ละภาคการศึกษา)

7 รูปแบบหนังสืออนุญาตให้ใช้รถในการรับจ้างรับส่งนักเรียน

8 กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ ที่เกี่ยวข้อง 1. ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียน ตามมาตรา 22 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ 2. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ หรือ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 3. ต้องเป็นผู้ไม่มีประวัติเสียหาย อันเกิดจากการขับรถมาก่อน 4. ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ ในข้อ 3 ด้วย

9 นอกจากนี้ ผู้ขับรถรับจ้างรถรับ - ส่งนักเรียน ต้องปฏิบัติดังนี้.-
นอกจากนี้ ผู้ขับรถรับจ้างรถรับ - ส่งนักเรียน ต้องปฏิบัติดังนี้.- 1. จัดให้มีเครื่องหมาย หรือแผ่นป้าย พื้นสีส้ม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 25 ซ.ม. ยาวไม่น้อยกว่า 60 ซ.ม. โดยมีข้อความว่า รถโรงเรียน ตัวอักษรสีดำ สูงไม่น้อยกว่า 15 ซ.ม. ติดไว้ด้านหน้า และด้านท้ายของตัวรถ (เครื่องหมายนี้ต้องมองเห็นได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 50 เมตร) ต้องจัดให้มีไฟสัญญาณสีเหลืองอำพัน หรือสีแดง เปิด - ปิด เป็นระยะ ติดไว้ที่ด้านหน้า และด้านท้าย ของตัวรถในตำแหน่งที่เหมาะสม มองเห็นได้ไม่น้อยกว่า เมตร เมื่อไม่ได้รับ - ส่งนักเรียนได้งดใช้ไฟสัญญาณดังกล่าว

10 - ต่อ- 3. จัดให้มีเครื่องมือที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีอุบัติเหตุ หรือ เหตุฉุกเฉิน และพร้อมใช้งานได้ทุกขณะ ก. เครื่องดับเพลิง ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง ข. ค้อนทุบกระจก ไม่น้อยกว่า 1 อัน สำหรับรถที่มีลักษณะเป็นรถตู้โดยสาร จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลนักเรียน ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ประจำอยู่ในรถตลอดเวลาที่ใช้รับ – ส่งนักเรียน

11 ภาพรับ - ส่งนักเรียนทั่วไป ที่มีในปัจจุบัน

12 ภาพรับ - ส่งนักเรียนทั่วไป ที่มีในปัจจุบัน
- ต่อ- ภาพรับ - ส่งนักเรียนทั่วไป ที่มีในปัจจุบัน

13 ภาพรับ - ส่งนักเรียนทั่วไป ที่มีในปัจจุบัน
- ต่อ- ภาพรับ - ส่งนักเรียนทั่วไป ที่มีในปัจจุบัน

14 ภาพรับ - ส่งนักเรียนตามกฎหมายขนส่ง ที่ถูกต้อง
ภาพรับ - ส่งนักเรียนตามกฎหมายขนส่ง ที่ถูกต้อง

15

16

17 ภาพรับ - ส่งนักเรียนตามกฎหมายรถยนต์ ที่ถูกต้อง
ภาพรับ - ส่งนักเรียนตามกฎหมายรถยนต์ ที่ถูกต้อง

18 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google