งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สสร.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สสร.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สสร.)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง ข้อมูลทั่วไป สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สสร.) สังกัด : กระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ : นายสมชาย พูลสวัสดิ์ กรรมการผู้แทน กค. : นายสมชาย พูลสวัสดิ์ นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล Website : โทร พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคลากรรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย กรรมการ (ม.5) ผู้บริหารสูงสุด (ม. 8 ตรี) พนักงาน (ม.9) จำนวนกรรมการ ไม่เกิน 11 คน แต่ถ้ารัฐวิสาหกิจใดมีข้อกำหนดให้มีกรรมการน้อยกว่า 11 คน ก็ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ แต่ถ้าจำเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่า 11 คน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดขออนุมัติจาก ครม. แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คน (ม. 6) การนับจำนวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 3 แห่ง นับรวมการเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน แต่ไม่รวมการเป็นกรรมการโดยตำแหน่งที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน (ม. 7) วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรณีกรรมการที่มิใช่กรรมการโดยตำแหน่ง (ไม่ใช้บังคับแก่กรรมการของบริษัทจำกัด) แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ (ม. 8) การแต่งตั้งกรรมการอื่น ผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น (ม. 12/1 วรรค 1) การกำหนดค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (ม. 8 จัตวา วรรคเจ็ด) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด ผู้อำนวยการ (CEO) : นายวันชัย สุระกุล สัญญาจ้างลงวันที่ : 30 มกราคม 2551 ระยะเวลาจ้าง : 30 ม.ค. 51 – 7 พ.ย. 55  วาระที่ 1  วาระที่ 2 ตำแหน่งเดิมก่อนเป็น CEO  Board รอง CEO  บุคคลภายนอก (รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล) รอง CEO  พนักงาน  สัญญาจ้าง CFO  พนักงาน  สัญญาจ้าง เงินเดือนพนักงาน กลุ่มโครงสร้างเงินเดือน  คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนได้เอง  มีบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของตนเอง  ใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือน 58 ขั้น อัตราเงินเดือนขั้นสูงสุด ขั้นที่ 58 Min-max ของเงินเดือน : 5,820 – 113,520 บาท อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ (ปริญญาตรี 4 ปี) : - บาท จำนวนพนักงาน : 1,042 คน (31 พ.ค. 54) พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 วัตถุประสงค์ มีดังต่อไปนี้ (ม. 5) (1) ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล (2) จัดการโรงพิมพ์อันเป็นอุปกรณ์ในการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือพิมพ์สิ่งพิมพ์อื่นที่ คกก. ให้ความเห็นชอบ (3) กระทำการที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของ สสร. มติ ครม. ที่ยกเว้นการปฏิบัติเรื่องต่าง ๆ จำนวนและองค์ประกอบคณะกรรมการ คณะกรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ผอ.สสร. และผู้ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง มีจำนวนไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ (ม. 11) วาระการดำรงตำแหน่ง : ให้กรรมการซึ่ง ครม. แต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปีและอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ (ม. 11) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด : คณะกรรมการแต่งตั้ง โดยความเห็นชองของคณะรัฐมนตรี (ม. 14) และผู้บริหารสูงสุดพ้นจากตำแหน่งเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) มีลักษณะต้องห้ามตาม ม. 15 หรือ (4) คณะกรรมการให้ออกด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ม. 16)  ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป  ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรา 13 (2) พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ปัจจุบันไม่มีโครงการที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐาน ลักษณะต้องห้ามของผู้อำนวยการ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจที่กระทำกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม (ม. 15 (1)) หมายเหตุ ในการพิจารณาคุณสมบัติบุคลากรรัฐวิสาหกิจจะต้องพิจารณา พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบกัน สิทธิพิเศษตามกฎหมายจัดตั้ง : ให้ถือว่าการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของ สสร. ตาม พ.ร.บ. นี้ เป็นการออกโดยได้รับอำนาจจากรัฐบาลและให้ถือว่าการออกสลากกินแบ่งดังกล่าวเป็นการออกสลากกินแบ่งที่ได้รับอนุญาตและประทับตราจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการพนันแล้ว และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าภาษีใดๆ ตามกฎหมายนั้น (ม. 36) ที่มาของข้อมูล  สัญญาจ้างผู้บริหาร   มติคณะรัฐมนตรี  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ สำนักกฎหมาย ส่วนกฎหมาย 2 ผู้อำนวยการส่วน : นายปัญญ์สุธา รายา ผู้จัดทำ : นายหัสดินทร์ แสนสระดี โทร ต่อ 6720 วันที่จัดทำ : 31 พ.ค. 54 (Update) สิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง -ไม่มี- ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง เรื่องเสร็จที่ 792/2550 (กรณีการลงโฆษณาสินค้าบนใบสลากกินแบ่งรัฐบาล) เมื่อ สสร. มีอำนาจในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 5 (1) แห่ง พ.ร.บ. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ การที่ สสร. จะให้สิทธิลงโฆษณาสินค้าบนใบสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยได้รับค่าตอบแทน จึงเป็นการกระทำที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของ สสร. ซึ่งอยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของ สสร. ตามมาตรา 5 (3) ด้วยเหตุนี้ สสร. จึงสามารถให้สิทธิลงโฆษณาสินค้าบนใบสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ ทั้งนี้ การให้สิทธิลงโฆษณาดังกล่าวจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดใน พ.ร.บ. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ ด้วย


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สสร.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google