งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์การสวนสัตว์ (อสส.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์การสวนสัตว์ (อสส.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์การสวนสัตว์ (อสส.)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง องค์การสวนสัตว์ (อสส.) ข้อมูลทั่วไป พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สังกัด : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการ : นายโชติ ตราชู กรรมการผู้แทน กค. : นายประวิช สารกิจปรีชา Website : โทร   คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคลากรรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย กรรมการ (ม.5) ผู้บริหารสูงสุด (ม. 8 ตรี) พนักงาน (ม.9) จำนวนกรรมการ ไม่เกิน 11 คน แต่ถ้ารัฐวิสาหกิจใดมีข้อกำหนดให้มีกรรมการน้อยกว่า 11 คน ก็ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ แต่ถ้าจำเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่า 11 คน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดขออนุมัติจาก ครม. แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คน (ม. 6) การนับจำนวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 3 แห่ง นับรวมการเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน แต่ไม่รวมการเป็นกรรมการโดยตำแหน่งที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน (ม. 7) วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรณีกรรมการที่มิใช่กรรมการโดยตำแหน่ง แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ (ม. 8) การแต่งตั้งกรรมการอื่น ผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวง การคลังจัดทำขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น (ม. 12/1 วรรค 1) การกำหนดค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (ม. 8 จัตวา วรรคเจ็ด) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด ผู้อำนวยการ (CEO) : (อยู่ระหว่างเสนอแต่งตั้งนายภิมุข สิมะโรจน์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ อสส.) สัญญาจ้างลงวันที่ : - ระยะเวลาจ้าง : -  วาระที่ 1  วาระที่ 2 ตำแหน่งเดิมก่อนเป็น CEO  Board  รอง CEO  บุคคลภายนอก รอง CEO  พนักงาน  สัญญาจ้าง CFO  พนักงาน  สัญญาจ้าง พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์ พ.ศ. 2497 พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 วัตถุประสงค์ (ม. 4) ให้องค์การสวนสัตว์มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ จัดดำเนินการ ส่งเสริม รวบรวมสัตว์นานาชนิดไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและอำนวยบริการแก่ประชาชน ส่งเสริมและจัดให้มีการบำรุงและผสมพันธุ์ต่างๆ ไว้เพื่อไม่ให้สูญพันธุ์ จัดดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่เลี้ยงสัตว์ จัดบริการสาธารณะเพื่อให้เป็นที่พักผ่อนของประชาชน เงินเดือนพนักงาน กลุ่มโครงสร้างเงินเดือน  คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนได้เอง  มีบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของตนเอง  ใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือน 58 ขั้น อัตราเงินเดือนขั้นสูงสุด ขั้นที่ 58 Min-max ของเงินเดือน : 6,150 – 113,520 บาท อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ (ปริญญาตรี 4 ปี) : 9,130 บาท จำนวนพนักงาน : 1,485 คน (31 พ.ค. 54) จำนวนและองค์ประกอบคณะกรรมการ กำหนดให้คณะกรรมการ อสส. ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ 1 คน กรรมการอื่นไม่น้อยกว่า 6 คน แต่ไม่เกิน 11 คน (ม.11) วาระการดำรงตำแหน่ง : เนื่องจากตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์ พ.ศ ไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้จึงต้องมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตาม ม.8 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด ให้คณะกรรมการแต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยการ (ม.13(5)) ค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุด คณะรัฐมนตรีเป็นผู้กำหนดเงินผลประโยชน์ตอบแทนของผู้อำนวยการ องค์การสวนสัตว์ (ม.15) มติ ครม. ที่ยกเว้นการปฏิบัติเรื่องต่าง ๆ  ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และ มติคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป  ยกเว้นการปฏิบัติตามม. 13 (2) พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ กรรมการ/ผู้บริหารสูงสุด เนื่องจากองค์การสวนสัตว์จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์ พ.ศ ก่อนการตราพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ และที่แก้ไขเพิ่มเติม บังคับใช้ และยังไม่มีการแก้ไข คุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของจึงต้องอ้างอิงตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปัจจุบันไม่ปรากฏโครงการตาม พรบ. ว่าด้วยการให้เอกชน เข้าร่วมงานฯ หมายเหตุ ในการพิจารณาคุณสมบัติบุคลากรรัฐวิสาหกิจจะต้องพิจารณา พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบกัน อำนาจพิเศษตามกฎหมายจัดตั้ง/สิทธิพิเศษตามกฎหมายอื่น องค์การสวนสัตว์ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับบริการตาม ม. 81 (ฎ) แห่งประมวลรัษฎากรคือให้ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเนื่องจากเป็นกิจการดังต่อไปนี้ (ฎ) การให้บริการห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และสวนสัตว์ (2) การได้รับยกเว้นให้กิจการขององค์การสวนสัตว์ไม่ต้องเสียภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ ม. 8(7) ที่มาของข้อมูล  สัญญาจ้างผู้บริหาร   คณะรัฐมนตรี  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ สิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักกฎหมาย ส่วนกฎหมาย 3 ผู้อำนวยการส่วน : นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา ผู้จัดทำ : นายรณชัย ทองใบ โทร ต่อ 6722 วันที่จัดทำ : 31 พ.ค. 54 (Update) - ปัจจุบันไม่ปรากฏว่า อสส. ได้รับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี บันทึกคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง เรื่องเสร็จที่ 241/2550 เรื่อง ปัญหาการดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ของผู้อำนวยการสวนสัตว์และการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เมื่อสัญญาจ้างผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์สิ้นสุดลง ว่า เมื่อนายโสภณ ดำนุ้ย พ้นจากความเป็นผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แต่ยังคงเป็นกรรมการและเลขานุการองค์การสวนสัตว์ ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์จึงสามารถแต่งตั้งนายโสภณ ดำนุ้ย ในฐานะกรรมการ ให้เป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ได้


ดาวน์โหลด ppt องค์การสวนสัตว์ (อสส.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google