งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความก้าวหน้าโครงงานวิศวกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความก้าวหน้าโครงงานวิศวกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความก้าวหน้าโครงงานวิศวกรรม
การนำแผนที่ระบบดิจิตอลมาจัดทำ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประโยชน์ในการศึกษาความเหมาะสมโครงการชลประทาน

2 อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้วิจัย
อาจารย์ชัชศรี ชัชวรัตน์ ผู้วิจัย คณะกรรมการ นางสาวขวัญใจ กลิ่นเกลี้ยง รหัสประจำตัวนิสิต นางสาวชุติมา ขำเพ็ง รหัสประจำตัวนิสิต นิสิตชั้นปีที่ 4

3 ความก้าวหน้าโครงงานวิศวกรรม
งานทั้งหมดที่ต้องทำ งานที่เหลือ งบประมาณ งานที่ทำไปแล้ว

4 งานทั้งหมดที่ต้องทำ

5 งานที่ทำไปแล้ว งานที่เหลือ

6 เก็บข้อมูลจากพื้นที่จริง จัดทำฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย รวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลจากพื้นที่จริง จัดทำฐานข้อมูล

7 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
20 % สรุปผลการศึกษา 10 %

8 งบประมาณ ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย (บาท) งบประมาณ (บาท) 1.
งบประมาณ (บาท) 1. ค่ากระดาษ A4 80 แกรม รีม 108 216 2. ค่าหมึกพิมพ์เครื่อง Printer 1 ขวด 100 3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 2,400 รวม 2,716

9 จบการนำเสนอ

10 เก็บข้อมูลจากพื้นที่จริง
ก่อนออกเดินทางไปเก็บข้อมูล ระหว่างเดินทางเก็บข้อมูล

11 ลักษณะพื้นที่จริงที่ไปเก็บข้อมูล

12 จัดทำฐานข้อมูล สร้างเส้นชั้นข้อมูลด้วยโปรแกรม AutoCAD
สร้างฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม ArcView

13 เส้นชั้นข้อมูล การใช้ที่ดิน แหล่งน้ำ เส้นชั้นความสูง
แหล่งน้ำ  เส้นชั้นความสูง บ้าน หรือหมู่บ้านจัดสรร ถนน อาคารชลประทาน ทางน้ำ จุดระดับ

14 เส้นชั้นข้อมูลการใช้ที่ดิน
before after

15 เส้นชั้นข้อมูลแหล่งน้ำ
before after

16 เส้นชั้นข้อมูลเส้นชั้นความสูง
before after

17 เส้นชั้นข้อมูลบ้านหรือหมู่บ้านจัดสรร
before after

18 เส้นชั้นข้อมูลถนน before after

19 เส้นชั้นข้อมูลทางน้ำ
before after

20 เส้นชั้นข้อมูลอาคารชลประทาน
before after

21 เส้นชั้นข้อมูลจุดระดับ
before after

22 สร้างฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม ArcView


ดาวน์โหลด ppt ความก้าวหน้าโครงงานวิศวกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google