งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนเอกชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนเอกชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนเอกชน
นิตยา วิชนา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

2 สภาวะวิกฤติและปัจจัยเสี่ยง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ทำไมต้องมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พัฒนาการและความต้องการของนักเรียน สภาวะวิกฤติและปัจจัยเสี่ยง ที่เกิดขึ้นในสังคม จรรยาบรรณในวิชาชีพครู นโยบายของรัฐบาล พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 การประกันคุณภาพสถานศึกษา ความต้องการของผู้ปกครองชุมชน ระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน เด็กดี มีปัญญา มีความสุข

3 เจตคติของผู้บริหาร ครู เด็กทุกคนได้รับการดูแล
โรงเรียน บ้าน ชุมชน เครือข่ายเฝ้าระวัง การส่งต่อ เจตนารมณ์ พื้นฐาน

4 เส้นทาง สู่ความ สำเร็จ
จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เส้นทาง สู่ความ สำเร็จ มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการเนินงาน มีการนิเทศกำกับติดตาม มีความยั่งยืนในการดำเนินงาน

5 โรงเรียนได้อะไรจากการดำเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คุณค่าแห่งหน้าที่

6 ความคาดหวัง โรงเรียนมีสื่อและเครื่องมือที่เอื้อ
ต่อการดำเนินงานระบบดูแลฯ ครูมีเจตคติที่ดีและมีความสามารถ ในการดำเนินงาน โรงเรียนมีสื่อและเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

7 นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้องคุ้มครองและดูแลอย่างทั่วถึง
นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริม ให้เกิดภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิต และการปรับตัว นักเรียน ได้อะไร นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาตนเองและสังคม นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการอย่างรอบด้าน

8 แบบประเมิน พฤติกรรม (SDQ)

9 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนเอกชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google