งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและ ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงานแก่ผู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและ ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงานแก่ผู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและ ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงานแก่ผู้ ประกอบกิจการโรงงานซึ่งได้รับ ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ( อุทกภัยปี พ. ศ. 2554) พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 ตุลาคม 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ 1 ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำนวน 110 รายตามที่ระบุในบัญชีท้ายประกาศนี้ เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับความ เสียหายจากภัยธรรมชาติ ตาม กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงานให้แก่ผู้ประกอบ กิจการโรงานซึ่งได้รับความเสียหายจาก ภัยธรรมชาติ พ. ศ. 2547 2 ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานตาม 1 ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีที่ถึง กำหนดชำระ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ. ศ. 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ. ศ. 2559 ตามจำนวนที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศ นี้

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ *** ในระหว่างที่ได้รับยกเว้น ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบ กิจการโรงงานได้รับการยกเว้น ค่าธรรมเนียมการต่ออายุประกอบกิจการ โรงงานตามจำวนที่ระบุในบัญชีท้าย ประกาศนี้ด้วย เว้นแต่เป็นค่าธรรมเนียม การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงานที่ใบอนุญาตสิ้นอายุปี พ. ศ. 2559 มิให้ได้รับการยกเว้น

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ 3 ระหว่างที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม ตาม 2 หากมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรงงาน ตาม 1 เปลี่ยนแปลงไปอันมีผลทำให้ จำนวนค่าธรรมเนียมรายปี หรือ ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตที่ จะต้องชำระเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ให้ ถือว่าจำนวนค่าธรรมเนียมที่จะต้องชำระ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงแล้วนั้น เป็น ค่าธรรมเนียมที่ได้รับยกเว้นแทน ค่าธรรมเนียมที่ได้รับยกเว้นตาม 2 แต่ไม่ ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ ก็ตาม หากรวม ค่าธรรมเนียมที่ได้รับยกเว้นทั้งหมดแล้วมี จำนวนเกินประมาณการค่าเสียหายจาก ภัยธรรมชาติ ที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน แจ้งไว้ต่อทางราชการตามที่ระบุในบัญชี ท้ายประกาศนี้ให้ผู้ประกอบกิจการ โรงงาน ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมไม่เกิน ประมาณการค่าเสียหาย

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ แนบท้าย บัญชีท้ายประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียม รายปีและค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงานแก่ผู้ประกอบ กิจการโรงงานซึ่งได้รับความเสียหายจาก ภัยธรรมชาติ ( อุทกภัยปี พ. ศ. 2554) พ. ศ. 2554

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและ ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงานแก่ผู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google