งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่จัดการน้ำเสียเพิ่มเติม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 ตุลาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่จัดการน้ำเสียเพิ่มเติม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 ตุลาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่จัดการน้ำเสียเพิ่มเติม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 ตุลาคม 2555

2 สรุปสาระสำคัญ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ ประกอบ มาตรา 7 (4) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ จึงขอประกาศกำหนดเขตพื้นที่เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลตำบลบางเสร่ จังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลนครเชียงใหม่ รวมถึงพื้นที่ในแนวท่อระบายน้ำเสียและที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่

3 สรุปสาระสำคัญ จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เทศบาล เมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู และพื้นที่ตามเขตควบคุมมลพิษตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติประกาศกำหนดประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต อำเภอหาดใหญ่ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา หมู่เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ อำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ตำบลมาบตาพุด ตำบลห้วยโป่ง

4 สรุปสาระสำคัญ ตำบลเนินพระ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลบ้างฉาง อำเภอบ้างฉาง จังหวัดระยอง เป็นเขตพื้นที่จัดการน้ำเสียที่องค์การจัดการน้ำเสียรับผิดชอบเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้เดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
เป็นข้อมูลแจ้งเพื่อทราบ

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่จัดการน้ำเสียเพิ่มเติม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 ตุลาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google