งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 ตุลาคม 2539.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 ตุลาคม 2539."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 ตุลาคม 2539

2 สรุปสาระสำคัญ การขออนุญาตผลิต หรือขยายการผลิตพลังงานควบคุมให้เป็นตามประกาศนี้

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตผลิต หรือขยายการผลิตพลังงานควบคุม ให้ยื่นคำขอตามแบบ พค.1 ท้ายกฎกระทรวงนี้ กรณีประสงค์จะต่ออายุ ให้ยื่นต่อตามแบบ พค.1 ก่อนใบอนุญาตหมดอายุไม่น้อยกว่า 120 วัน 2. การอนุญาตให้ผลิตหรือขยายการผลิตพลังงานควบคุม ให้ใช้แบบ พค.2 ท้ายกฎกระทรวงนี้ การอนุญาต ให้มีกำหนดระยะเวลาครั้งละไม่เกิน 4 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
3. การยื่นคำขอรับใบอนุญาต ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานหรือสำนักงานพัฒนาและส่งเสริมพลังงานภูมิภาคในเขตที่แหล่งผลิตพลังงานควบคุมนั้นตั้งอยู่ แนบท้าย แบบ พค. 1 คำขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม แบบ พค. 2 ใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 ตุลาคม 2539.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google