งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย อายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีประเภทวัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย อายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีประเภทวัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย อายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีประเภทวัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 มีนาคม 2555

2 สรุปสาระสำคัญ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป การจําแนกประเภทของวัสดุพลอยได้และพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสีให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสีออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ พ.ศ

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
- อายุใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้ซึ่งวัสดุพลอยได้โดยการจําแนกประเภทสามารถกําหนดได้ดังต่อไปนี้ วัสดุพลอยได้ประเภท 1 กําหนดให้ใบอนุญาตมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต วัสดุพลอยได้ประเภท 2 กําหนดให้ใบอนุญาตมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต วัสดุพลอยได้ประเภท 3 กําหนดให้ใบอนุญาตมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต วัสดุพลอยได้ประเภท 4 กําหนดให้ใบอนุญาตมีอายุไม่เกิน 4 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต วัสดุพลอยได้ประเภท 5 กําหนดให้ใบอนุญาตมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
*** ใบอนุญาตนําหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร นําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัสดุกัมมันตรังสีประเภทวัสดุพลอยได้มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างบนนี้ - อายุใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสีให้มีการจําแนกตามประเภทของเครื่องกําเนิดรังสี ดังต่อไปนี้ เครื่องกําเนิดรังสีประเภท 1 กําหนดให้ใบอนุญาตมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต เครื่องกําเนิดรังสีประเภท 2 กําหนดให้ใบอนุญาตมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต เครื่องกําเนิดรังสีประเภท 3 กําหนดให้ใบอนุญาตมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
"*** ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตวัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสีมากกว่าหนึ่งประเภทมาในคราวเดียวกัน และให้ใบอนุญาตนั้นมีอายุตามประเภทของวัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องกําเนิดรังสีที่มีอายุต่ำสุด อายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กําหนด" *** ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นแบบคําขอดังกล่าวมาในระหว่างระยะเวลาที่ใบอนุญาต ยังมีผลใช้บังคับ เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตแสดงเจตจํานงโดยชัดแจ้งให้เพิ่มเติมบัญชีรายการวัสดุพลอยได้หรือเครื่องกําเนิดรังสีเข้าไปในใบอนุญาต คณะกรรมการอาจพิจารณาให้เพิ่มเติมบัญชีรายการวัสดุพลอยได้หรือเครื่องกําเนิดรังสีที่ยื่นคําขอมาในครั้งนี้เข้าไปในบัญชีรายการของใบอนุญาตได้ ทั้งนี้อายุของใบอนุญาตดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับตามกําหนดเวลาเดิม

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย อายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีประเภทวัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google