งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ส่วนตรวจสอบภาษีและสืบสวน

2 การตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
หัวข้อบรรยาย การตรวจสอบภาษีสรรพสามิต โรงกลั่นน้ำมัน คลังน้ำมัน

3 เส้นทางธุรกิจน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
เส้นทางธุรกิจน้ำมัน = น้ำมันดิบ-โรงกลั่น-คลังถังเก็บน้ำมันสำเร็จรูป-สถานีบริการ-ผู้ใช้น้ำมัน

4 กฎหมายหลักที่ใช้ในการตรวจสอบภาษี
พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พ.ร.บ. พิกัดภาษีสรรพสามิต พ.ศ (รวมถึง พ.ร.ก. แก้ไข) กฎกระทรวงการคลัง ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศกรมสรรพสามิต ระเบียบกรมสรรพสามิต คำสั่งกรมสรรพสามิต หนังสือกรมสรรพสามิต ( สามารถค้นหา และ DOWNLOAD ได้ที่ )

5 คำจำกัดความ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากปิโตรเลียม ได้แก่ น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิงหนัก น้ำมันเตา และน้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกับน้ำมันที่ได้ออกชื่อมาแล้ว น้ำมันหล่อลื่น ปิโตรเลียมปิทูเมน (แอลฟัลต์) ปิโตรเลียมโค้ก ก๊าซปิโตรเลียมชนิดต่างๆ ก๊าซธรรมชาติเหลว ก๊าซธรรมชาติสารละลายหรือโซลเว้นท์ชนิดต่างๆ สารพลอยได้ และกากอื่นๆ ที่ได้รับจากปิโตรเลียมและให้หมายความรวมถึงน้ำมันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่น ที่ได้รับการกลั่นหรือแยกปิโตรเลียมตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

6 คำจำกัดความ-ต่อ ผลิต หมายความว่า ทำ ประกอบ ปรับปรุง แปรรูป หรือแปรสภาพสินค้าหรือทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้มีขึ้นซึ่งสินค้าไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ แต่มิให้รวมถึงการประดิษฐ์ค้นคว้าที่มิได้ทำขึ้นเพื่อขาย

7 ฐานภาษี ตามปริมาณ (Specific rate)
หน่วยที่ใช้เป็นลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) เป็นต้น หน่วยที่ใช้เป็นกิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม เช่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG ) เป็นต้น ตามมูลค่า (Ad valorem) ร้อยละของมูลค่าของสินค้า เช่น น้ำมันเตา สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน เป็นต้น

8 การลดอัตราและยกเว้นภาษี
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 29) ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2535 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 85) ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 97) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 (ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2555)

9 กำหนดเวลาการยื่นแบบชำระภาษี
ความรับผิดในการชำระภาษี (มาตรา 10) กรณีผลิตในราชอาณาจักร เกิดขึ้นเมื่อนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน ฯ เกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม การขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาการชำระภาษี (มาตรา 14) ตามประกาศกระทรวงการคลัง ขยายกำหนดเวลาชำระภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2534 ข้อ 1 และ ข้อ 2) ยื่นแบบฯ พร้อมกับชำระภาษี ภายใน 10 วันนับแต่วันที่นำสินค้าออกจาก โรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน ฯ

10 การหักลดหย่อนภาษี การลดหย่อนภาษี คือ การลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี เพื่อให้ภาระภาษีของบุคคลนั้นลดน้อยลง (**อ้างอิงจากหนังสือ “คำอธิบายกฎหมายภาษีสรรพสามิต” โดย อ.ประภาศ คงเอียด หน้า **) มาตรา 101 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมใดจะขอลดหย่อนภาษีสำหรับสินค้าที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยการนำภาษีสรรพสามิตที่ได้เสียไว้แล้วสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ไปหักออกจากจำนวนเงินภาษีที่ต้องเสียสำหรับสินค้านั้น ให้ยื่นคำร้องและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

11 การหักลดหย่อนภาษี (ต่อ)


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google