งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด วาด วยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การตรวจสอบและใหคํารับรองมาตรวัด มวลโดยตรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด วาด วยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การตรวจสอบและใหคํารับรองมาตรวัด มวลโดยตรง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด วาด วยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การตรวจสอบและใหคํารับรองมาตรวัด มวลโดยตรง ที่ใชวัดหาคามวลของกาซ ธรรมชาติที่มีสถานะเปนไอตามสถานี บริการของผูรับใบอนุญาต เปนผู ตรวจสอบและใหคํารับรองมาตรวัดมวล โดยตรงที่ใชวัดหาคามวลของ กาซ ธรรมชาติที่มีสถานะเปนไอตามสถานี บริการที่ตนผลิต พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 21 ตุลาคม 2553

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  หมวด 1 การตรวจสอบลักษณะของมาตรวัด มวลโดยตรง - กำหนดให้ผูรับใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบ และใหคํารับรองมาตรวัดมวลโดยตรงที่ตนผลิต  หมวด 2 การตรวจสอบความเที่ยงของมาตรวัด มวลโดยตรง  การตรวจสอบความเที่ยงของมาตรวัดมวลโดย ตรงที่ติดตั้งเขากับระบบการวัดมวล ให ตรวจสอบที่น้ำหนักทดสอบประมาณ 10 กิโลกรัม 15 กิโลกรัม 20 กิโลกรัม และ 25 กิโลกรัม ตามลําดับ ความเที่ยงที่ตรวจสอบได ของมาตรวัดมวลโดยตรงเมื่อเทียบกับแบบ มาตราชนิดมาตรวัดมวล โดยตรงที่ใชวัดหาค ามวลของกาซธรรมชาติที่มีสถานะ เปนไอ ความคลาดเคลื่อนตองไมเกินอัตรา เผื่อเหลือ เผื่อขาด ± 0.01 ของน้ำหนักที่ทดสอบ จึงผ านการตรวจสอบ

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  การตรวจสอบความสามารถในการทําซ้ำไดของ มาตรวัดมวลโดยตรงตามที่น้ำหนักทดสอบ ประมาณ 15 กิโลกรัม จํานวน 3 ครั้ง ความ แตกตางของความคลาดเคลื่อนสูงสุด และ ความคลาดเคลื่อนต่ำสุดตองไมเกิน รอยละ 0.5 ของน้ำหนักที่ทดสอบ จึงผานการตรวจสอบ  การตรวจสอบความเที่ยงของมาตรวัดมวลโดย ตรงที่ติดตั้งเขากับระบบการวัดมวล ที่น้ำหนัก ทดสอบประมาณปริมาณนอยที่สุดที่วัดไดของ ระบบความเที่ยงของปริมาณนอยที่สุดที่วัดได ของระบบที่ตรวจสอบไดของมาตรวัดมวล โดยตรงเมื่อเทียบกับแบบมาตราชนิดมาตรวัด มวลโดยตรง ที่ใชวัดหา คามวลของกาซ ธรรมชาติที่มีสถานะเปนไอ

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  หมวด 3 การใหคํารับรอง มาตรวัดมวลโดยตรงที่ผานการตรวจสอบ ลักษณะของมาตรวัดมวลโดยตรงตาม หมวด ๑ และการตรวจสอบความเที่ยง ของมาตรวัดมวลโดยตรงตามหมวด 2 แลว ใหผูรับใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบ และใหคํารับรองมาตรวัดมวลโดยตรงที่ตน ผลิต  ใหผูรับใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบและให คํารับรองมาตรวัดมวลโดยตรงที่ตนผลิต รายงานผลการตรวจสอบและใหคํารับรอง มาตรวัดมวลโดยตรงตามแบบ ชว. ตร. มกอ.- ๑ และ ชว. ตร. มกอ.- ๒ ทาย ระเบียบนี้

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด วาด วยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การตรวจสอบและใหคํารับรองมาตรวัด มวลโดยตรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google