งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 4 สิงหาคม 2553

2 สรุปสาระสำคัญ "ข้อ 1 “โรงงานอุตสาหกรรมเคมี” หมายความวา โรงงานลําดับที่ 42 หรือลําดับที่ ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ซึ่งมีการผลิต ใช หรือเก็บรักษาสาร 1, 2 - ไดคลอโรอีเทน หรือสารไวนิลคลอไรด ขอ 2 กําหนดมาตรฐานควบคุมความเขมขนของการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงงาน อุตสาหกรรมเคมีในกระบวนการผลิตสารไวนิลคลอไรด รวมถึงการเก็บรักษาสาร 1, 2 - ไดคลอโรอีเทน และสารไวนิลคลอไรด ไวดังตอไปนี้ (1) สาร 1, ไดคลอโรอีเทนตองมีคาไมเกิน 5 มิลลิกรัม ตอลูกบาศกเมตร

3 สรุปสาระสำคัญ (2) สารไวนิลคลอไรดตองมีคาไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ขอ 3 กําหนดมาตรฐานควบคุมปริมาณรวมของการ ปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงงาน อุตสาหกรรมเคมีในระยะเวลา 1 ป ประกาศนี้ใหใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป

4 สรุปสาระสำคัญ

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. โรงงานอุตสาหกรรมเคมีตองควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียให เปนไปตามประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสีย จากโรงงานอุตสาหกรรมดวย 2. การเก็บตัวอยางอากาศเสีย ใหเก็บที่ปลองหรือทอระบายอากาศเสียใด ๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมเคมีดวยถุงเก็บตัวอยางอากาศ และตรวจวัดดวยวิธีกาซโครมาโตกราฟฟ (Gas Chromatography) หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
3. การคํานวณผลอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี ใหคํานวณตาม หลักเกณฑ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้ (1) กรณีที่ไมมีการเผาไหมเชื้อเพลิง ใหคํานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรออกซิเจน ณ สภาวะจริงในขณะตรวจวัด (2) กรณีที่มีการเผาไหมเชื้อเพลิง ใหคํานวณผลที่ความดัน ๑ บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรออกซิเจน สวนเกิน (Excess Oxygen) รอยละ 7

7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
4. การเก็บตัวอยางอากาศเสีย การตรวจวัด และการคํานวณผลตามตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google