งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด วาด วยการกําหนดแบบมาตรา และการ จัดหาหรือสรางหองปฏิบัติการหรือ สถานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด วาด วยการกําหนดแบบมาตรา และการ จัดหาหรือสรางหองปฏิบัติการหรือ สถานที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด วาด วยการกําหนดแบบมาตรา และการ จัดหาหรือสรางหองปฏิบัติการหรือ สถานที่ พรอมอุปกรณที่จําเปนของผู ขออนุญาตเปนผูตรวจสอบและใหคํา รับรองมาตรวัดปริมาตร น้ำมัน เชื้อเพลิงตามสถานีบริการที่ตนซอม พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 21 ตุลาคม 2553

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ขอ 3 ผูซอมมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิง ตามสถานีบริการ ตองจัดใหมีถังตวงทําดวย เหล็กกลาไรสนิม (Stainless steel) ชนิดที่ มีขั้นหมายมาตรา พิกัดกําลังเทากับปริมาณน อยที่สุดที่วัดได ของระบบการวัดปริมาตร และ พิกัดกําลัง 5 ลิตร 20 ลิตร และ 50 ลิตร และตองไดรับการสอบเทียบ รับรองความถูกต องจากสํานักชั่งตวงวัดอยางนอยทุก ๆ 1 ป เพื่อใชเปนแบบมาตราสําหรับใช ตรวจสอบ ความเที่ยงของมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิง ตามสถานีบริการ  ขอ 4 ผูซอมมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิง ตามสถานีบริการตองดูแลรักษาแบบมาตรา ตามขอ 3 ใหมีสภาพใชงานไดทุกขณะ

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ขอ 5 ผูซอมมาตรวัดปริมาตรน้ำมัน เชื้อเพลิงตามสถานีบริการตองจัดหาหรือ สราง หองปฏิบัติการหรือสถานที่พรอมอุป กรณที่จําเปนไวสําหรับใชตรวจสอบ และใหคํารับรองมาตรวัด ปริมาตรน้ำมัน เชื้อเพลิงตามสถานีบริการ  ขอ 6 ผูซอมมาตรวัดปริมาตรน้ำมัน เชื้อเพลิงตามสถานีบริการตองจัดหา รถยนตเพื่อใช ในการขนยายถังตวงที่ใช เปนแบบมาตราและอุปกรณสําหรับใช ตรวจสอบความเที่ยงของมาตรวัด ปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด วาด วยการกําหนดแบบมาตรา และการ จัดหาหรือสรางหองปฏิบัติการหรือ สถานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google