งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานที่ผ่าน มาของโรงพยาบาล ปัตตานี. แรงงานข้ามชาติ พนักงานบริการ ประชาชนทั่วไป ชายรักชาย กลุ่มเป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานที่ผ่าน มาของโรงพยาบาล ปัตตานี. แรงงานข้ามชาติ พนักงานบริการ ประชาชนทั่วไป ชายรักชาย กลุ่มเป้าหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานที่ผ่าน มาของโรงพยาบาล ปัตตานี

2 แรงงานข้ามชาติ พนักงานบริการ ประชาชนทั่วไป ชายรักชาย กลุ่มเป้าหมาย

3 ศึกษาข้อมูล ปัญหา และความต้องการรับบริการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ชี้แจงโครงการต่อผู้บริหาร คณะกรรมการเอดส์ และหน่วยงานที่มีส่วน เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล สำรวจแหล่งบริการทางเพศและผู้ให้บริการทางเพศ จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคติดต่อทางสัมพันธ์และเอดส์ ออกหน่วยให้บริการใน Drop in และสถานบริการ 2 ครั้ง / สัปดาห์ ออกหน่วยให้บริการร่วมกับรักษ์ไทยในชุมชน โรงงาน แพปลา การดำเนินโครงการ

4 รูปแบบการเข้าถึงบริการ ประกอบด้วย 1. การให้บริการในโรงพยาบาล - การเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ - การมาฝากครรภ์ - ตรวจสุขภาพแรงงาน ฯลฯ 2. การให้บริการนอกโรงพยาบาลในคลินิกกามโรค - บริการ Mobile VCT และ การให้ความรู้ในชุมชน - บริการตรวจรักษา ป้องกัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - สนับสนุนถุงยางอนามัย และสื่อการสอนเกี่ยวกับโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ รูปแบบบริการ COUNSELING TESTING

5 ออกหน่วย VCT MOBILE ใน DROP IN P-PAT

6

7 บริการ VCT และให้สุขศึกษาในสถานบริการในช่วงบ่าย

8

9 บริการ VCT และให้สุขศึกษาในสถานบริการในช่วงค่ำ

10 ออกหน่วย VCT MOBILE ใน DROP IN รักษ์ไทย

11 รณรงค์เรื่องโรคเอดส์ในลอยกระทง (10 พ. ย 54)

12 จัดกิจกรรมในวันเอดส์โลก (11 ธ. ค.54) ธ. ค.5

13 จัดกิจกรรมในวันเอดส์โลก (1 ธ. ค.55) ธ. ค.5

14 รณรงค์เรื่องโรคเอดส์ในวันปีใหม่ (30 ธ. ค.54)

15 รณรงค์เรื่องโรคเอดส์ในวันวาเลนไทน์ (14 ก. พ.55)

16 สำรวจแหล่งสถานบริการในเดือน ม. ค

17 วิทยากรสอนในเรื่อง STIS

18 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล / คลินิกกามโรคโรงพยาบาลปัตตานี รพสต. บานา NGO : รักษ์ไทย และสมาคมวางแผนครอบครัว เครือข่ายเอกชน : สมาคมประมง หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน / องค์กรที่สนับสนุนการให้บริการ

19 รูปแบบการบริการสุขภาพที่เอื้อต่อการเข้าถึงบริการในโรงพยาบาล จัดบริการช่องทางด่วน ป้ายประชาสัมพันธ์ มีล่ามต่างด้าว 2 คน ( พม่า / กัมพูชา ) มีระบบการส่งต่อ ผลการดำเนินงาน

20 จำนวน / ราย กลุ่มเป้าหมาย รับการ ปรึกษา ทั้งหมด รับการ ปรึกษา แต่ ไม่ตรวจ เลือด รับการปรึกษา และ ตรวจเลือด ผลการตรวจเลือด ผลบวกผลลบ ชา ย หญิ ง ชายหญิงชายหญิงชายหญิง 1. กลุ่มแรงงานต่าง ด้าว สัญชาติลาว 020020002 สัญชาติกัมพูชา 440441034 สัญชาติพม่า 2480 820228 สัญชาติมอญ 000000000 2. กลุ่มหญิงบริการ 023500 040231 รวมทั้งสิ้น 2824 7 0282490425245 ข้อมูลผู้รับบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (ตุลาคม54 - กันยายน55) ผลการดำเนินงาน ( ต่อ )

21 ก1ก1 ราย - หนองใน 27 - หนองในเทียม 10 - ซิฟิลิส 0 - แผลริมอ่อน 2 - ผีมะม่วง 0 - พยาธิช่องคลอด 0 รวม 39 STIs อื่นๆ 27 รวมทั้งสิ้น 66

22 เดิมใหม่  ส่ง PT พบอายุรแพทย์วันไหนก็ได้  นัดเจาะเลือด CD4 วันอังคารก่อน 10.00 น  หลังจากได้ผลตรวจต้องพบอายุรแพทย์เพื่อ ส่งต่อคลินิกนภา  ส่งต่อคลินิกนภา  ส่ง PT พบอายุรแพทย์วันอังคารเช้า  ส่งเจาะในวันนั้นก่อน 10.00 น  ส่งคลินิกนภาจันทร์บ่าย ลดขั้นตอนการส่งต่อการรักษาในผู้ป่วยติดเชื้อในหญิงบริการ ใช้เวลา 4 วันใช้เวลา 2 วัน

23 การส่งเสริมการเข้าถึงการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่ม ประชากรเคลื่อนย้ายและเข้าถึงยากช่วยค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ และเข้าถึงการ รักษาได้เร็วขึ้น การพัฒนางานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ จะต้องอาศัยความร่วมมือ กันขององค์กรต่างๆ / เครือข่ายในพื้นที่ การประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลายและทั่วถึงช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง บริการของประชาชนได้เพิ่มขึ้น มีการนำอุปสรรคจากการทำงานมาพัฒนา (CQI) นำผลที่ได้มาปรับปรุงงานทั้ง ระบบ บทเรียนที่ได้จากการทำงาน

24 การทำงานในเชิงรุกในกลุ่มลุกเรือประมงพบว่ากลุ่มแรงงานต่างด้าวไม่ให้ ความร่วมมือและเจ้าของเรือไม่เห็นความสำคัญในการเจาะ VCT หากมีการ ร่วมมือของฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นจัดประชุมผู้ประกอบการให้ให้ความ ร่วมมือกับโรงพยาบาลจะทำให้งานง่ายขึ้น ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบมีผลต่อการทำงาน งบสนันสนุนไม่เพียงพอโดยเฉพาะช่วง sentinel แผนงานบริการเชิงรุกในพื้นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาตาม กลุ่มเป้าหมาย บางครั้งต้องออกทำงานในช่วงกลางคืน ปัญหา / อุปสรรค

25 ขยายโครงการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงยากอื่นๆ จัดบริการให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ (Hotline) เพื่อให้ผู้รับบริการมีทางเลือก เพิ่มขึ้น พัฒนา web site ของกลุ่มตานีสีรุ้ง (MSM) เพื่อประสานงานได้สะดวกมากขึ้น พัฒนาข้อมูล Rihis ให้มีประสิทธิภาพโดยรวมข้อมูลในโรงพยาบาลและคลินิก กามโรคให้เป็น หนึ่งเดียว แผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

26 MPVCT โรงพยาบาลปัตตานี ทุกข์ตรงไหน วางตรงนั้น ทำหน้าที่ด้วยใจสบาย


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานที่ผ่าน มาของโรงพยาบาล ปัตตานี. แรงงานข้ามชาติ พนักงานบริการ ประชาชนทั่วไป ชายรักชาย กลุ่มเป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google