งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิกฤตการณ์เกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่า และการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิกฤตการณ์เกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่า และการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิกฤตการณ์เกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่า และการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้
วิกฤตการณ์เกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่า และการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ โชคชัย บุตรครุธ

2 4. วิกฤตการณ์เกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่า และการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้
4. วิกฤตการณ์เกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่า และการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ 4.1 การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ของโลก ในปัจจุบัน มีการสำรวจพบว่ามีการทำลายป่าไม้ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกเฉลี่ยวันละ 390 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้ในเขตร้อนและเกิดในประเทศกำลังพัฒนา พื้นที่ป่าไม้ของโลกยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบัน มีประมาณร้อยละ 40 ของพื้นที่โลกทั้งหมดที่เป็นพื้นดิน แต่มีแนวโน้มว่าจะลดลงเรื่อย ๆ 

3 4. วิกฤตการณ์เกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่า และการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้
4. วิกฤตการณ์เกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่า และการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ 4.2 สาเหตุของวิกฤตการณ์การตัดไม้ทำลายป่าในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก มีดังนี้ ความต้องการใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม  ความต้องการใช้ไม้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่น ๆ  การพัฒนาความเจริญ

4 4. วิกฤตการณ์เกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่า และการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้
4. วิกฤตการณ์เกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่า และการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ 4.3 ผลกระทบของวิกฤตการณ์การตัดไม้ทำลายป่า การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้จำนวนมากทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติ เช่น ทำลายแหล่งต้นน้ำลำธาร เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน น้ำป่าจากภูเขาไหลลงมาท่วมที่ราบได้ง่าย ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล และสูบเสียแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เป็นต้น

5 5. วิกฤตการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรดิน
5.1 ความเสื่อมโทรมของดิน หมายถึง สภาพดินขาดความอุดมสมบูรณ์ (1) การขุดตักหน้าดินในพื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ไปถมพื้นที่ (2) การใช้ที่ดินผิดประเภท โดยขยายชุมชนเมือและแหล่งอุตสาหกรรมไปยังพื้นที่สีเขียว ซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่มีดินอุดมสมบูรณ์

6 5. วิกฤตการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรดิน
5.2 การชะล้างและการพังทลายของทรัพยากรดิน เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเกษตรกรรมเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจขาดงบประมาณและเทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไข (1)   สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาการชะล้างและพังทลายของดิน  - ตัวกระทำทางธรรมชาติ - การกระทำของมนุษย์

7 5. วิกฤตการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรดิน
5.2 การชะล้างและการพังทลายของทรัพยากรดิน เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเกษตรกรรมเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจขาดงบประมาณและเทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไข (2) ผลกระทบของปัญหา การชะล้างและการพังทลายของดิน ทำให้พื้นที่เพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตลดปริมาณลง เกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ายซื้อปุ๋ยบำรุงดินมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt วิกฤตการณ์เกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่า และการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google