งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ของขวัญปีใหม่ในปี 2547

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ของขวัญปีใหม่ในปี 2547"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ของขวัญปีใหม่ในปี 2547
ที่ต้องการจากรัฐบาล สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธันวาคม 2546

2 วัตถุประสงค์ รวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
เรื่องที่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการให้ในปี 2547 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ความเดือดร้อน ปัญหาที่ชุมชน/หมู่บ้านได้รับ ในรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2546) ความช่วยเหลือที่ชุมชน/หมู่บ้านต้องการในปี 2547 เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้ในการวางแผนต่อไป

3 ระเบียบวิธีการสำรวจ คุ้มรวม แผนการสุ่มตัวอย่าง การเสนอผลการสำรวจ
ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ การเสนอผลการสำรวจ เสนอผลในระดับภาค และทั่วประเทศ ในรูปร้อยละ แผนการสุ่มตัวอย่าง Stratified three-stage sampling มีจำนวนประชาชน ที่ตกเป็นตัวอย่างในการสำรวจ จำนวน 5,710 คน

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน สถิติแห่งชาติ ไปทำการสัมภาษณ์สมาชิกใน ครัวเรือนตัวอย่างที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ครัวเรือนละ 1 คน ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2546

5 ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาลในปี 2547 โดยรวม 10 อันดับแรก
ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาลในปี โดยรวม 10 อันดับแรก ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการ แก้ไขปัญหาแรงงาน 17.1 แก้ไขปัญหาราคาพืชผลเกษตร 15.3 แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 13.2 ปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 8.9 ปรับขึ้นเงินเดือน/ค่าจ้าง 7.3 ปรับปรุงโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค 5.3 แก้ไขปัญหาราคาสินค้าอุปโภค/บริโภค 5.2 จัดหาที่ดินทำกิน 5.1 ปฏิรูปการศึกษา 4.3 ร้อยละ ปราบปรามทุจริต/คอรัปชั่น 4.0 5 10 15 20

6 ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาลมากที่สุด ในปี 2547 เป็นรายภาค
ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาลมากที่สุด ในปี เป็นรายภาค กทม. แก้ไขปัญหาแรงงาน ปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ กลาง แก้ไขปัญหาราคาพืชผลเกษตร เหนือ แก้ไขปัญหาราคาพืชผลเกษตร แก้ไขปัญหาแรงงาน แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ต.อ.น. 16.6 15.6 13.5 ร้อยละ 21.7 15.9 13.2 ร้อยละ 16.5 13.8 12.7 ร้อยละ 23.0 19.7 13.2 ร้อยละ ใต้ แก้ไขปัญหาราคาพืชผลเกษตร แก้ไขปัญหาแรงงาน แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 17.8 16.8 12.3 ร้อยละ

7 ความเดือดร้อนที่ชุมชน/หมู่บ้านได้รับโดยรวม ในรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2546) 10 อันดับแรก
* ความเดือดร้อน ปัญหาหนี้สิน 29.0 ปัญหาสิ่งแวดล้อม 27.5 ไม่มีงานทำ 25.4 ผลผลิตการเกษตรราคาต่ำ 24.3 23.7 ไม่มีเงินทุนประกอบอาชีพ ภัยธรรมชาติ 18.2 ปัญหายาเสพติด 16.2 ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืช/ อาหารสัตว์ราคาแพง 15.5 ไม่มีที่ดินทำกิน 13.2 ร้อยละ ขาดแคลนสาธารณูปโภค 13.0 10 20 30 หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ *

8 ความเดือดร้อนที่ชุมชน/หมู่บ้านได้รับมากที่สุด ในรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2546) เป็นรายภาค
กทม. ปัญหาสิ่งแวดล้อม โจรผู้ร้าย ปัญหายาเสพติด กลาง ปัญหาหนี้สิน ไม่มีเงินทุนประกอบอาชีพ เหนือ ผลผลิตการเกษตรราคาต่ำ ปัญหาหนี้สิน ไม่มีเงินทุนประกอบอาชีพ ต.อ.น. 51.5 28.4 27.5 ร้อยละ 31.8 38.3 25.4 ร้อยละ 35.7 27.4 23.3 ร้อยละ 42.8 33.5 30.3 ร้อยละ ใต้ ผลผลิตการเกษตรราคาต่ำ ไม่มีเงินทุนประกอบอาชีพ ปัญหาหนี้สิน ร้อยละ 28.6 27.4 27.2

9 ความช่วยเหลือที่ชุมชน/หมู่บ้านต้องการในปี 2547 โดยรวม 10 อันดับแรก
เรื่องที่ต้องการให้ช่วยเหลือ หางานทำ/ส่งเสริมอาชีพ 20.0 ให้พยุง/ประกันราคาผลผลิตการเกษตร 9.8 แก้ไขปัญหาหนี้สิน 8.9 ให้มีถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 7.7 แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 6.6 จัดหาสาธารณูปโภค 6.5 จัดหาที่ดินทำกิน 4.9 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4.7 แก้ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 4.6 ร้อยละ จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 3.4 5 10 15 20 25

10 ความช่วยเหลือที่ชุมชน/หมู่บ้านต้องการมากที่สุด ในปี 2547 เป็นรายภาค
กทม. ความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม หางานให้ทำ/ส่งเสริมอาชีพ กลาง ให้พยุง/ประกันราคาผลผลิตการเกษตร จัดหาสาธารณูปโภค 16.0 14.9 13.4 ร้อยละ เหนือ หางานให้ทำ/ส่งเสริมอาชีพ ให้พยุง/ประกันราคาผลผลิตการเกษตร แก้ไขปัญหาหนี้สิน ต.อ.น. ให้มีถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 20.4 14.3 12.0 ร้อยละ 21.0 10.3 7.8 ร้อยละ 22.8 15.2 11.6 ร้อยละ ใต้ หางานให้ทำ/ส่งเสริมอาชีพ ให้พยุง/ประกันราคาผลผลิตการเกษตร จัดหาที่ดินทำกิน 22.5 12.8 10.1 ร้อยละ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ของขวัญปีใหม่ในปี 2547

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google