งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการกำหนดตำแหน่ง:เปรียบเทียบโครงสร้างตำแหน่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการกำหนดตำแหน่ง:เปรียบเทียบโครงสร้างตำแหน่ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการกำหนดตำแหน่ง:เปรียบเทียบโครงสร้างตำแหน่ง
สำนักบริหารงานบุคคล เดิม ก่อนวันที่ 11 ธ.ค. 51 ระดับ 11 (บส/ชช/วช) ระดับ 10 (บส/ชช/วช) ระดับ 9 (บส/ชช/วช) ระดับ 8 (บก/ว/วช) ระดับ 7 (ว/วช) ระดับ 3-5/6ว ระดับ 2-4/5/6 ระดับ 1-3/4/5 ใหม่ หลังวันที่ 11 ธ.ค. 51 อำนวยการ ระดับสูง (C9 บส. เดิม) ผอ.สำนัก/เทียบเท่า หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัด ผู้ตรวจราชการกรม ระดับต้น (C8 บก. เดิม) ผอ.กองหรือเทียบเท่า (C10, C11 บส. เดิม) หน.สรก. (ระดับ 9 เดิม) บส. รองหน.สรก. บริหาร ทั่วไป ระดับทักษะพิเศษ (C9 เดิม) ระดับอาวุโส (C7,C8 เดิม) ระดับชำนาญงาน (C5,C6 เดิม) ระดับปฏิบัติงาน (C1-C4 เดิม) วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (C9 เดิม) วช/ชช ระดับทรงคุณวุฒิ (C10,C11 เดิม) วช/ชช ระดับชำนาญการพิเศษ (C8 เดิม) ว/วช ระดับชำนาญการ (C6,C7เดิม) ว/วช ระดับปฏิบัติการ (C3-C5 เดิม) ระบบการกำหนดตำแหน่ง:เปรียบเทียบโครงสร้างตำแหน่ง การปรับใช้ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

2 การจัดตำแหน่ง : ประเภทบริหาร
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 สำนักบริหารงานบุคคล การจัดตำแหน่ง : ประเภทบริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ผู้ว่าราชการจังหวัด เอกอัครราชทูตที่เป็นหัวหน้าสถานเอกอัครราชทูต หัวหน้าคณะผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ หัวหน้าคณะผู้แทนถาวรประจำองค์การการค้าโลก เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง รองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง รองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมในสำนักนายกรัฐมนตรี และขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี รองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมไม่สังกัด สนร. กท. ทบวงและอยู่ในบังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี - รองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการและขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี - หัวหน้าส่วนราชการซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาเป็นอธิบดี - ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง รองหัวหน้า สรก. ระดับกรม/จังหวัด รองหัวหน้าสถานเอกอัครราชทูต รองหัวหน้าคณะทูตถาวรประจำองค์การสหประชาชาติ รองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำองค์การการค้าโลก หัวหน้าสถานกงสุลใหญ่ รองหัวหน้าส่วนราชการซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาเป็นอธิบดี ระดับต้น

3 การจัดตำแหน่ง : ประเภทอำนวยการ
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 สำนักบริหารงานบุคคล การจัดตำแหน่ง : ประเภทอำนวยการ ระดับ 9 บส. ผอ.สำนัก หรือ เทียบเท่า หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ ผู้ตรวจราชการกรม ระดับสูง ระดับ 8 บก. ผอ.กอง หรือ เทียบเท่า หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ ระดับต้น

4 การจัดตำแหน่ง : ประเภทวิชาการ
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 สำนักบริหารงานบุคคล การจัดตำแหน่ง : ประเภทวิชาการ ระดับ 11 (วช./ชช.) ระดับ 10 (วช./ชช.) ระดับทรงคุณวุฒิ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับ 9 (วช./ชช.) ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับ 8 (ว/วช.) ระดับ 7 (ว/วช.) ระดับ 6 (ว) ระดับชำนาญการ ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับปฏิบัติการ ได้แก่ ตำแหน่งในสายงานเริ่มต้นจาก ระดับ 3 เช่น นัก... นักวิชาการ... เจ้าหน้าที่วิเคราะห์... เป็นต้น

5 การจัดตำแหน่ง : ประเภททั่วไป
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 สำนักบริหารงานบุคคล การจัดตำแหน่ง : ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ระดับ 9 ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับอาวุโส ระดับ 6 ระดับ 5 ระดับชำนาญงาน ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่ ตำแหน่งในสายงานเริ่มต้นจาก ระดับ 1 หรือ 2 เช่น เจ้าหน้าที่... เจ้าพนักงาน... ช่าง... นายช่าง... เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt ระบบการกำหนดตำแหน่ง:เปรียบเทียบโครงสร้างตำแหน่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google