งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สาระสำคัญในการประเมินผลแนวใหม่ จากกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป วิธีการวัดผล ประเมินผลจึงต้องเปลี่ยนแปลงไป สรุปได้ ดังนี้ 1. เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สาระสำคัญในการประเมินผลแนวใหม่ จากกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป วิธีการวัดผล ประเมินผลจึงต้องเปลี่ยนแปลงไป สรุปได้ ดังนี้ 1. เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สาระสำคัญในการประเมินผลแนวใหม่ จากกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป วิธีการวัดผล ประเมินผลจึงต้องเปลี่ยนแปลงไป สรุปได้ ดังนี้ 1. เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการเรียน 2. เน้นคุณลักษณะและความสามารถของนักเรียน ในภาพรวม 3. ผลการประเมินชี้ให้เห็นผลการปรับปรุงการสอน ของครูและความสำเร็จผู้เรียนตาม เป้าหมายหลักสูตร ( มาตรฐานการเรียนรู้ ) MOLLY N.N. LEE, UNESCO BANGKOK, email: m.lee@unescobkk.org

2 2 Holistic Framework 4 areas of ICT competencies: Content and Pedagogy Collaboration and networking Social issues Technical issues

3 3 New Visions I.ICT is a tool II.Changing roles of teachers III.Responsibility of the learner IV.Pedagogy is the key professional attribute V.ICT can improved learning VI.ICT offers learner centred learning VII.ICT integration is very essential

4 4 Guiding Philosophy of Pedagogy-ICT Integration Avoid bias Dotted bull Think broadly Seek balance

5 5 Guiding Principles of Pedagogy-ICT Integration Diversity Relevance Sustainability Focus Digital divide Building process Grounded Stakeholders involvement Integration

6 6 Emerging Topics  E-learning  Blogs  Pedagogical Content Knowledge

7 7 ICT Development in Education 4 stages of development (p.26): Emerging Applying Infusing Transforming

8 8 Mapping the Model (p.29) Stages ICT usage T. Specializing in the use of ICT I. Understanding how and when to use ICT A. Learning how to use ICT E. Becoming aware of ICT Pedagogical usage of ICT T. Creating innovative learning environments I. Facilitating learning A. Enhancing traditional teaching E. Integrating productivity tools

9 9 A Curriculum Framework Purpose: “… to specify a ICT-Pedagogy integration teacher training syllabi based on competency- based standards for teacher training course providers.”

10 10 Structure of the Curriculum Modular approach: A. Integrating ICT productivity tools B. Application of ICT in subject areas C. Infusing ICT across the curriculum D. Specializing the use of ICT to create innovative and open and flexible learning environments E. Effective pedagogical practices with ICT

11 11 Framework for Modules Please refer to tables in handout


ดาวน์โหลด ppt 1 สาระสำคัญในการประเมินผลแนวใหม่ จากกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป วิธีการวัดผล ประเมินผลจึงต้องเปลี่ยนแปลงไป สรุปได้ ดังนี้ 1. เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google