งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O. •PariyapornPisutsinNo.3 •PitchayaPattamapornpongNo.6 •AtthitayaThipsukhumNo.8 Class 4/4 Mahidol Wittayanusorn School •PariyapornPisutsinNo.3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O. •PariyapornPisutsinNo.3 •PitchayaPattamapornpongNo.6 •AtthitayaThipsukhumNo.8 Class 4/4 Mahidol Wittayanusorn School •PariyapornPisutsinNo.3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O

2 •PariyapornPisutsinNo.3 •PitchayaPattamapornpongNo.6 •AtthitayaThipsukhumNo.8 Class 4/4 Mahidol Wittayanusorn School •PariyapornPisutsinNo.3 •PitchayaPattamapornpongNo.6 •AtthitayaThipsukhumNo.8 Class 4/4 Mahidol Wittayanusorn School presented by

3 What drink that we should eat fruits and vegetables with ????? What drink that we should eat fruits and vegetables with ????? Introduction

4

5 material & methods First, prepare each plant: watermelon, carrot, kale, pineapple and dragon fruit(weight=10 g/each plant) about 4 sets •Set 1 test with water •Set 2 test with soda •Set 3 test with ethyl alcohol •Set 4 test with oil Second, take fruit in the solute and shake them for 5 minutes. Third, bathe fruit in the solute in the close container for 4 days then observe and compare the result. Finally, repeat the experiment 2 times First, prepare each plant: watermelon, carrot, kale, pineapple and dragon fruit(weight=10 g/each plant) about 4 sets •Set 1 test with water •Set 2 test with soda •Set 3 test with ethyl alcohol •Set 4 test with oil Second, take fruit in the solute and shake them for 5 minutes. Third, bathe fruit in the solute in the close container for 4 days then observe and compare the result. Finally, repeat the experiment 2 times

6

7

8

9

10

11

12

13 result

14

15 SODAEthanol water oil 1 st day watermelon

16 SODA Ethanol wateroil 1 st day Dragon fruit

17 SODA Ethanol wateroil 1 st day pineapple

18 SODA Ethanol water oil 1 st day kale

19 SODA Ethanol wateroil 1 st day carrot

20 2 st day SODA Ethanol water oil watermelon

21 2 st day SODA Ethanol water oil Dragon fruit

22 SODA Ethanol wateroil 2 st day pineapple

23 2 st day SODA Ethanol water oil kale

24 SODA Ethanol wateroil 2 st day carrot

25 From the result, most of fruits, ethyl alcohol is the best solvent to distill pigment. The second are water and soda because both give the proximal result such as watermelon, pineapple and kale. The last is oil. However the fruit that gives the different result is dragon fruit. Water and soda can distill pigment more than ethyl alcohol. So we should eat the fruit with the best solvent in this result for body can absorb pigments and make the best useful. Discussion & Conclusion

26 Thank you Aj.Sirimart Sukprasert, the teachers in the NOSSI class and the listeners for their helps and attentions. Acknowledgements

27 กิรภาค ประคองทรัพย์. (2545). ประโยชน์ของสารสีในผัก. ค้นเมื่อ 23 สิงหาคม 2553, จาก http://new.school.net.th/library/create- web/10000/generality/10000-2434.html ศิริพร โสภณ. (2545). การสกัดด้วยตัวทำละลาย. ค้นเมื่อ 25 สิงหาคม 2553, จาก http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545 /4-5/no10/kansakud.html สารพฤกษเคมี อยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิด. ( ม. ป. ป.). ค้นเมื่อ 25 สิงหาคม 2553, จาก http://www.never- age.com/antiaging/antiaging.php?aid=51 วิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหย. ( ม. ป. ป.). ค้นเมื่อ 25 สิงหาคม 2553, จาก http://www.tistr.or.th/pharma/Essen_ext.htm องค์ประกอบของผักและผลไม้. ( ม. ป. ป.). ค้นเมื่อ 26 สิงหาคม 2553, จาก http://www.swu.ac.th/royal/book5/b5c2t3.html กิรภาค ประคองทรัพย์. (2545). ประโยชน์ของสารสีในผัก. ค้นเมื่อ 23 สิงหาคม 2553, จาก http://new.school.net.th/library/create- web/10000/generality/10000-2434.html ศิริพร โสภณ. (2545). การสกัดด้วยตัวทำละลาย. ค้นเมื่อ 25 สิงหาคม 2553, จาก http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545 /4-5/no10/kansakud.html สารพฤกษเคมี อยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิด. ( ม. ป. ป.). ค้นเมื่อ 25 สิงหาคม 2553, จาก http://www.never- age.com/antiaging/antiaging.php?aid=51 วิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหย. ( ม. ป. ป.). ค้นเมื่อ 25 สิงหาคม 2553, จาก http://www.tistr.or.th/pharma/Essen_ext.htm องค์ประกอบของผักและผลไม้. ( ม. ป. ป.). ค้นเมื่อ 26 สิงหาคม 2553, จาก http://www.swu.ac.th/royal/book5/b5c2t3.html References

28 L/O/G/O Thank You! For Your Attention Thank You! For Your Attention


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O. •PariyapornPisutsinNo.3 •PitchayaPattamapornpongNo.6 •AtthitayaThipsukhumNo.8 Class 4/4 Mahidol Wittayanusorn School •PariyapornPisutsinNo.3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google