งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

December 25 th, 2013 Naresuan University Hospital, Faculty of Medicine, Naresuan University December 25 th, 2013 Naresuan University Hospital, Faculty.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "December 25 th, 2013 Naresuan University Hospital, Faculty of Medicine, Naresuan University December 25 th, 2013 Naresuan University Hospital, Faculty."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 December 25 th, 2013 Naresuan University Hospital, Faculty of Medicine, Naresuan University December 25 th, 2013 Naresuan University Hospital, Faculty of Medicine, Naresuan University

2 NameStudent code Suchada Boonpeng52461046 Pimchanok Chittanavakun 52460710 Mr. Yeshi Galex52461342 5 th year medical student, Faculty of medicine, Naresuan University

3  Statistical and research advisor: นพ. สุวิทย์ เลิศขจร ศิลป์ อาจารย์ภาควิชาวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Content advisor: รศ. ดร. รัตติมา จีนาพงษา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะเภสัชศาสตร์, มหาวิทยาลัย นเรศวร  Statistical and research advisor: นพ. สุวิทย์ เลิศขจร ศิลป์ อาจารย์ภาควิชาวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  Content advisor: รศ. ดร. รัตติมา จีนาพงษา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะเภสัชศาสตร์, มหาวิทยาลัย นเรศวร

4  Background  Objective  Assumption  Background  Objective  Assumption  Methodology  Result and Analysis of results  Conclusion

5

6 The movement towards evidence-based practice make more available and currently updated best evidence to improve health.

7

8  To Determine the rate of using the online medical databases of medical student in Faculty of medicine, Naresuan University  To identify the problems of using the online medical databases  To Determine the rate of using the online medical databases of medical student in Faculty of medicine, Naresuan University  To identify the problems of using the online medical databases

9  How many medical students use online medical databases?  What are there problems of using online medical databases in medical student?  How many medical students use online medical databases?  What are there problems of using online medical databases in medical student?

10

11  Design: Survey research, Cross-section study  Population: Medicine student in Faculty of Medicine Naresuan University of 909 people, 2555  Sampling: 278 samples  Pre-clinical student (1 st –3 rd year)  Clinical student (4 th -6 th year)  Design: Survey research, Cross-section study  Population: Medicine student in Faculty of Medicine Naresuan University of 909 people, 2555  Sampling: 278 samples  Pre-clinical student (1 st –3 rd year)  Clinical student (4 th -6 th year)

12  Tool: 300 questionnaires were returned out of 218  Statistic: Chi-squared test, p-value < 0.05  Data collection timing: October, 2555  Tool: 300 questionnaires were returned out of 218  Statistic: Chi-squared test, p-value < 0.05  Data collection timing: October, 2555

13 Design: The Questionaires Paper Google Doc (Online form)

14 Ethical considerations  The questionnaire was accompanied with an ….  Introductory letter regarding confidentiality  The purpose of this study  The questionnaire was accompanied with an ….  Introductory letter regarding confidentiality  The purpose of this study

15

16

17 Have use

18

19

20 Lack knowledge of availability of online service Don’t know type of service that is being provided Lack knowledge to join the database No skill in searching information No need to access the databnase Information provided don’t fulfill the needs Don’t know that we have an online database

21

22  Both pre-clinical and clinical medical students have a limited use of online medical databases  The main obstacles that they face is they are not aware of online medical database  Both pre-clinical and clinical medical students have a limited use of online medical databases  The main obstacles that they face is they are not aware of online medical database

23


ดาวน์โหลด ppt December 25 th, 2013 Naresuan University Hospital, Faculty of Medicine, Naresuan University December 25 th, 2013 Naresuan University Hospital, Faculty.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google