งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารสำนักงานยุคใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารสำนักงานยุคใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารสำนักงานยุคใหม่
ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 ขอบเขตเนื้อหา การจัดเก็บเอกสาร การใช้เทคโนโลยีพัฒนาสำนักงาน
1 Paperless system 2 การจัดเก็บเอกสาร 3 การจัดระบบข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ 4

3 จำกันได้หรือเปล่า ขวัญใจสำนักงาน

4 สำนักงานยุคใหม่

5 Video Conferencing with 3G Mobile Phone

6 สำนักงานยุคใหม่ การบริหารสำนักงานยุคใหม่ หมายถึง การบริหารสำนักงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการงานของสำนักงานทางด้านธุรการ สารบรรณ พัสดุ บุคลากร การเงิน ให้มีรวดเร็ว โปร่งใส เชื่อมโยงหน่วยงานภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารสำนักงานยุคใหม่ ไม่ได้หมายถึง การปรับเปลี่ยนสภาพของสำนักงานเฉพาะส่วนที่เป็นกายภาพ แต่เป็นการเปลี่ยนวิธีการทำงาน

7 e-Government แนวคิดสำนักงานยุคใหม่
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ e-Government คือ วิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภาครัฐ อาทิเช่น e-Revenue , e-Custom , e-Citizen , GFMIS ฯลฯ

8 สำนักงานยุค e-Government
G to G หมายถึง การติดต่อระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานของรัฐ (Government) G to B หมายถึง การติดต่อระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคธุรกิจ (Business) G to C หมายถึง หน่วยงานของรัฐกับประชาชนคือต้องการให้ประชาชน (Customer) ได้รับประโยชน์สูงสุดโดยไม่จำเป็นต้องมาติดต่อราชการด้วยตนเอง G to E หมายถึง รัฐ กับ ข้าราชการและพนักงานของรัฐเป็นการให้บริการที่จำเป็นของพนักงานของรัฐ (Employee) กับรัฐบาล

9 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสำนักงานยุคใหม่
Computer Network Local Area Network (LAN) High Speed Internet Wireless LAN WiFi WiMAX e-Office

10 Simple LAN Company Logo

11 Wireless LAN and Connections
Company Logo

12 Network Diagram Company Logo

13 WiFi Company Logo

14 WIMAX Company Logo

15 Mobile Service

16 e-Office Company Logo

17 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
Company Logo

18 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัด

19 ระบบสำนักงานยุคใหม่

20 ระบบบุคลากร

21 การบริหารสำนักงานยุคใหม่
สำนักงานเครือข่าย สำนักงานไร้สาย สำนักงานไร้กระดาษ สำนักงานออนไลน์ สำนักงานโมบายล์

22 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารสำนักงานยุคใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google