งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาเครือข่ายในระบบบริการ สาธารณสุขให้มีการพัฒนาระบบ บริการสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับ รพศ. รพท. รพช. รพสต. พรประไพ แขกเต้า งานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาเครือข่ายในระบบบริการ สาธารณสุขให้มีการพัฒนาระบบ บริการสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับ รพศ. รพท. รพช. รพสต. พรประไพ แขกเต้า งานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาเครือข่ายในระบบบริการ สาธารณสุขให้มีการพัฒนาระบบ บริการสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับ รพศ. รพท. รพช. รพสต. พรประไพ แขกเต้า งานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน รพ. สวนสราญรมย์

2

3 ระนอง ภูเก็ต ปี 51 กระบี่ พังงา ปี 53 ตรัง ปี 54

4 แนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
2.ด้านสถานที่บริการ 3. ด้านระบบบริการ » การตรวจวินิจฉัย และการบำบัด » การดูแลทางสังคม จิตใจ » การส่งเสริมป้องกัน » ระบบยา แนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช 1.ด้านบุคลากร » สุขภาพจิตชุมชน » ปริญญาโท » PG » หลักสูตรระยะสั้น 4. ด้านการส่งต่อผู้ป่วย 5. ด้านการติดตามดูแล SYNAP

5

6

7

8

9

10

11 มิติคุณภาพที่ประชาชนจะได้รับ...
Accessibility ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ สุขภาพจิตได้ง่าย และทั่วถึง Appropriate ทำให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิต และจิตเวชที่เหมาะสม Efficiency ทำให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายและระยะเวลา ในการเดินทางเพื่อเข้ารับบริการสุขภาพจิตและจิตเวช Continue care ทำให้ประชาชนที่มีความต้องการการดูแล ทางจิตเวชได้รับการดูแลต่อเนื่อง

12 แผนการพัฒนาต่อเนื่อง
ปี 2555 จ. ระนอง ปี 2556 จ. ระนอง จ. ชุมพร ปี 2557 จ. ระนอง จ. ชุมพร จ.กระบี่ จ. นครฯ ปี 2558 จ. ระนอง จ. ชุมพร จ.กระบี่ จ. นครฯ จ. พังงา ปี 2559 จ. ระนอง จ. ชุมพร จ.กระบี่ จ. นครฯ จ. พังงา จ. สุราษฎร์ธานี จ. ภูเก็ต

13 การดำเนินงาน ปี งบประมาณ 2555
โครงการพัฒนาระบบการเข้าถึงยาจิตเวชตามชุดสิทธิประโยชน์ และเฝ้าระวัง อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาจิตเวช กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเฝ้าระวังและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยา ทางจิตเวชแก่บุคลากรทางการแพทย์ในสังกัด รพศ, รพท. รพช. ในเขตภาคใต้ตอนบน วันที่ 29 กพ. - 2 มี.ค ณ ห้องประชุมโรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า กิจกรรมที่ 2 การจัดตั้งศูนย์กระจายยาจิตเวชสำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต และ นครศรีธรรมราช กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนสื่อเพิ่มเติมความรู้ ประกอบด้วย หนังสือคู่มือการใช้ยาทางจิตเวช และ สื่อวีดีทัศน์ความรู้รายโรค ให้หน่วยบริการทุกระดับ คือ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.) และกองทุนหลักประกัน สุขภาพท้องถิ่น

14 การดำเนินงาน ปี งบประมาณ 2555
การพัฒนาระบบบริการจิตเวช (แม่ข่าย- ลูกข่าย) การให้ข้อมูลย้อนกลับ การนิเทศติดตามการดำเนินงาน

15 ผู้รับผิดชอบงานเครือข่ายสุขภาพจิต
จังหวัดระนอง นางสาวอาภรณ์ สุวรรณเจษฎาเลิศ โทรศัพท์ จังหวัดพังงา นางสาวพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ โทรศัพท์ จังหวัดกระบี่ นายสัมพันธ์ มณีรัตน์ โทรศัพท์ จังหวัดภูเก็ต นางศิรันยา รอดเจริญ โทรศัพท์ ,

16 หมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
รพ.สวนสราญรมย์ โทรสาร , หน่วยฉุกเฉิน ให้คำปรึกษาเรื่องยา งานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน , E mail

17 ตัวชี้วัดการดำเนินงาน
ร้อยละของผู้ป่วยที่จำหน่ายไปรักษา ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน มากกว่าร้อยละ 50 ร้อยละของผู้ป่วยที่มารับบริการด้วย ระบบส่งต่อมากกว่าร้อยละ 50 ร้อยละของการกลับมารักษาซ้ำภายใน เดือน ไม่เกินร้อยละ 10

18 ความต้องการบริการสุขภาพ
74 % 20 % 5 % 0.5-1% ต้องการการส่งเสริมป้องกัน ทางสุขภาพจิตในชุมชน มีปัญหาสุขภาพจิตบางอย่าง ต้องการการแนะนำปรึกษาเพื่อป้องกัน มีปัญหาสุขภาพจิต ต้องการ การดูแลช่วยเหลือจาก รพ.ทั่วไป ต้องการการดูแลรักษา จาก รพ.จิตเวช

19


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาเครือข่ายในระบบบริการ สาธารณสุขให้มีการพัฒนาระบบ บริการสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับ รพศ. รพท. รพช. รพสต. พรประไพ แขกเต้า งานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google