งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 4/2553 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 4/2553 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 4/2553 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

2 http://www.energy.go.th - 2 - ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

3 http://www.energy.go.th - 3 - ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 4 ครั้งที่ 3/2553

4 http://www.energy.go.th - 4 - ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (IT1-IT7) การปรับเปลี่ยนข้อมูลแผนการดำเนินงาน (แบบฟอร์ม 1) --> ผู้บริหาร (รปพน.ณอคุณ สิทธิพงศ์) ลงนามใหม่เรียบร้อยแล้ว ตัวชี้วัดของหมวด 4 (แบบฟอร์ม 2) 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ (ผู้รับผิดชอบ : ทุกกรม) --> ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งตัวอย่างแบบสอบถามให้แต่ละกรมดำเนินการต่อไปแล้ว 2. ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กับประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาเป็นองค์ความรู้ (ผู้รับผิดชอบ : คณะทำงาน KM ของทุกกรม) 3. ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์อย่างน้อย 1 ประเด็นฯ (ผู้รับผิดชอบ : สนพ.) 4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลต่อระบบฐานข้อมูลขององค์กร (ผู้รับผิดชอบ : ทุกกรม) --> ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งตัวอย่างแบบสอบถามให้แต่ละกรมดำเนินการต่อไปแล้ว

5 http://www.energy.go.th - 5 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. วิเคราะห์ และทบทวนข้อมูลที่จำเป็น ในการดำเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ xxxxxx 2. คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการ ดำเนินงาน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลใหม่ หรือปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ x 3. พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลตาม แนวทางที่กำหนด xxxxx - สนพ. / สป. พน. - (1) IT1 แผนการปรับปรุงข้อมูลด้านพลังงาน ได้ครบถ้วนตามรอบเวลา ความก้าวหน้า : สนพ. ได้แบ่งกลุ่มข้อมูลในศูนย์ปฏิบัติการ สนพ. (DOC-EPPO) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ของ กระทรวงพลังงานเรียบร้อยแล้ว การดำเนินงานต่อไปเป็นการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ตามที่ได้คัดเลือกไว้ รวมทั้ง ปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้มีความทันสมัย

6 http://www.energy.go.th - 6 - ฐานข้อมูลใหม่เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ของกระทรวงพลังงาน ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงานฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงด้าน พลังงาน ข้อมูลพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า (Load Forecast) และแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2010) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแล กิจการพลังงานให้มีราคาพลังงานที่เป็น ธรรม ส่งเสริมแข่งขัน รวมทั้งคุ้มครอง ความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค ฐานข้อมูลยานพาหนะขนส่งเชื้อเพลิง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาพลังงาน ทดแทนเพื่อเป็นทางเลือกแก่ประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ข้อมูลการผลิตไบโอดีเซล 100% และเอทานอล ข้อมูลผลผลิตและราคาปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และอ้อย ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการอนุรักษ์และ ประหยัดพลังงานอย่างจริงจังและ ต่อเนื่อง ฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนา ผลิต และใช้พลังงานควบคู่ไปกับการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม ฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการใช้พลังงานของไทย

7 http://www.energy.go.th - 7 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. รวบรวมตัวชี้วัดตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการของกระทรวงพลังงาน ย้อนหลัง 4 ปี (พ.ศ.2549-2552) และปีปัจจุบัน (พ.ศ.2553) xx 2. รวบรวมตัวชี้วัดตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับ กรม ย้อนหลัง 4 ปี (พ.ศ.2549- 2552) และปีปัจจุบัน (พ.ศ.2553) xx 3. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ ปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานและ ค่าคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด xxxxxxx - ทุกกรม - (2) IT1 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของกระทรวงพลังงานย้อนหลัง 4 ปี และปีปัจจุบัน

8 http://www.energy.go.th - 8 - ฐานข้อมูลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 25492550255125522553 กระทรวง (6 เดือน) สป.พน. (6 เดือน) ชธ. ธพ. ----- พพ. (Word) - สนพ. (6 เดือน) หมายเหตุ : ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานขอข้อมูลกับ กพร.ธพ. แล้ว คาดว่าจะได้รับข้อมูลภายในวันที่ 30 เมษายน นี้

9 http://www.energy.go.th - 9 - IT2 กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย (1) วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการ ดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการสร้าง คุณค่าและทบทวนข้อมูลที่จัดทำไว้ใน ปี 2551-2552 xxxxxx (2) คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการ ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลใหม่ เพื่อ สนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ x การวิเคราะห์ ทบทวน และคัดเลือกข้อมูล เพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า หมายเหตุ : ยังขาดข้อมูลการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่าของ ชธ. (แบบฟอร์ม วท.1-1 วท.1-2 และ วท.1-3)

10 http://www.energy.go.th - 10 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. ศึกษาความต้องการในการปรับปรุง ระบบฐานข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ฯ x 2. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการ ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฯ ตามประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข xxx 3. ทดสอบการรายงานผล x - สนพ. - (3) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการศึกษา วิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม (ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานของไทย )

11 http://www.energy.go.th - 11 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ ได้รับจากผู้รับสัมปทาน xxxxxxxxxxxx 2. ลงทะเบียนข้อมูล xxxxxxxxxxxx 3. นำเข้าข้อมูลจากเทปสู่ระบบ ฐานข้อมูลธรณีฟิสิกส์ xxxxxxxxxxxx 4. สำรองข้อมูล xxxxxxxxxxxx 5. บันทึกการจัดเก็บข้อมูล xxxxxxxxxxxx - ชธ. - (4) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการจัดหาพลังงาน (ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการข้อมูลธรณีฟิสิกส์)

12 http://www.energy.go.th - 12 - - ธพ. - (5) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการส่งเสริมด้านพลังงาน (พัฒนาระบบฐานข้อมูลยานพาหนะขนส่งเชื้อเพลิง) กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 สคกยตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. จัดทำรายการข้อกำหนดและขอบข่าย ระบบฐานข้อมูลที่คัดเลือกไว้ xx 2. ดำเนินการจัดจ้างพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลฯ xx 3. ส่งมอบแผนการพัฒนาระบบงานและ เอกสารสำรวจความต้องการของ ระบบงาน xx 4. ส่งมอบเอกสารออกแบบระบบงาน xx 5. ส่งมอบ Source Code พร้อมติดตั้ง โปรแกรมระบบงานลงบนเครื่องแม่ข่าย ของ ธพ. xxx 6. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของ ธพ.และจัดส่ง คู่มือการใช้งานระบบ xx ความก้าวหน้า : ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับแก้ Prototype เพิ่มเติม และพัฒนาระบบ (Coding)

13 http://www.energy.go.th - 13 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. รวบรวมข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าของการ ไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่าย ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นราย TSIC (Thailand Standard Industrial Classification) xx 2. ร่าง TOR และดำเนินการจัดจ้างที่ ปรึกษาเพื่อออกแบบโครงสร้างระบบ ฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC ของ 3 การไฟฟ้า xx 3. พัฒนาและติดตั้งระบบฐานข้อมูลการ จำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC ลงใน Server ของ สนพ. xxxxxx 4. ทดสอบการใช้งานระบบ และฝึกอบรม การใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ xx - สนพ. - (6) IT2 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการกำหนดนโยบาย มาตรการ และกฎระเบียบด้านพลังงาน และติดตามประเมินผล (พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าราย TSIC)

14 http://www.energy.go.th - 14 - IT3 กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย (1) วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการ ดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการ สนับสนุนและทบทวนข้อมูลที่จัดทำไว้ ในปี 2551-2552 xxxxxx (2) คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการ ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลใหม่ เพื่อ สนับสนุนกระบวนการสนับสนุน โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ x การวิเคราะห์ ทบทวน และคัดเลือกข้อมูล เพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน หมายเหตุ : ยังขาดข้อมูลการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุนของ ชธ. (แบบฟอร์ม วท.1-1 วท.1-2 และ วท.1-3)

15 http://www.energy.go.th - 15 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. เก็บความต้องการของผู้ใช้งานระบบฯ x 2. พัฒนาระบบฯ และจัดทำคู่มือ x 3. ทดสอบระบบฯ การใช้งานจริง xxx 4. พัฒนาเพิ่มเติม และปรับปรุงระบบฯ xxx - ธพ. - (7) IT3 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (พัฒนาระบบลางานอิเล็กทรอนิกส์) หมายเหตุ : ธพ. ได้ส่งคู่มือการใช้งานระบบฯ มาให้ฝ่ายเลขานุการฯ เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้ว ความก้าวหน้า : ปัจจุบันจัดทำระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และใช้งานจริงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553

16 http://www.energy.go.th - 16 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. ร่าง TOR และดำเนินการจัดจ้างที่ ปรึกษาเพื่อออกแบบโครงสร้าง และ ติดตั้งระบบจัดเก็บเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ xx 2. โอนย้ายฐานข้อมูลและไฟล์เอกสาร แนบต่างๆ จากระบบเดิมมายังระบบ ใหม่ xxxx 3. ทดสอบการใช้งานระบบ และ ฝึกอบรมการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ xxxx - สนพ. - (8) IT3 แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์) ความก้าวหน้า : ปัจจุบันระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้จริงแล้ว เหลือเพียงการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลบางส่วน

17 http://www.energy.go.th - 17 - - ธพ. - (9) IT4 แผนการพัฒนา Website ให้มีข้อมูลครบถ้วน ทันสมัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและสืบค้นได้ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตคพย ธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. จัดตั้งคณะทำงานพัฒนา Website ของกรมธุรกิจ พลังงาน x 2. ทบทวนงานบริการ และทบทวนข้อมูลหรือความรู้ที่ เกี่ยวข้องของส่วนราชการเพื่อให้ประชาชนสามารถ เข้าใช้ได้ในปีที่ผ่านๆ มา (รวมถึงการติดตามความ ครบถ้วนของข้อมูลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ปี 2540 มาตรา 9) xx 3. วิเคราะห์งานบริการ และวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นหรือ ความรู้ที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการเพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าค้นหาได้ รวมทั้งทำการตรวจสอบ สถานภาพความทันสมัยของข้อมูลตามลักษณะของ ข้อมูล เช่น มีการ Update ข้อมูลเป็นรายวัน ราย เดือน และรายปี เป็นต้น xx 4. จัดทำแบบสอบถามความต้องการและความพึงพอใจ ของประชาชนในด้านข้อมูลธุรกิจพลังงานและ ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการนั้น xxx 5. คัดเลือกงานบริการ และข้อมูลหรือความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพัฒนาหรือจัดทำฐานข้อมูลขึ้นใหม่เพื่อให้ ประชาชนเข้าค้นหาได้เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ข้อมูล โดย CIO หรือCEO เป็นผู้อนุมัติ xx 6. รวมทั้งสรุปผลแบบสอบถามฯ และปรับปรุงข้อมูลใน Website ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความ ต้องการ และพัฒนางานบริการ พัฒนาข้อมูลหรือ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง xxxx

18 http://www.energy.go.th - 18 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 กยตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. ศึกษาความต้องการในการปรับปรุงแก้ไข ในระบบรายงานการสำรองน้ำมัน เชื้อเพลิงใหม่ และจัดเก็บรายละเอียด ข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับระบบฯ xx 2. วิเคราะห์รายงานการสำรองน้ำมัน เชื้อเพลิงใหม่ xx 3. ออกแบบรายงานการสำรองน้ำมัน เชื้อเพลิงใหม่ xx 4. พัฒนารายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง ใหม่ xxxx 5. ทดสอบรายงานการสำรองน้ำมัน เชื้อเพลิงใหม่ x 6. บำรุงรักษารายงานการสำรองน้ำมัน เชื้อเพลิงใหม่ xx - ธพ. - (10) IT5 แผนการปรับปรุงระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง

19 http://www.energy.go.th - 19 - - สป.พน. - (11) IT5 แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางด้านพลังงานทดแทน กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตคพยธคมคกพมีคเมย พคมิยกคสคกย 1. แต่งตั้งคณะทำงานระดับกระทรวงโดยมี CIO กระทรวงเป็นประธาน x 2. ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ รองรับการนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ GIS xxx 3. นำเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ ฐานข้อมูลแล้วเสร็จ xxxx 4. ระบบสามารถใช้งานได้จริง xxx 5. ผู้บริหารกระทรวงพลังงานใช้ระบบเพื่อ ประกอบการตัดสินใจ x หมายเหตุ : สป.พน. ได้ส่งตัวอย่างแผนที่แสดงศักยภาพพลังงานทดแทน มาให้ฝ่ายเลขานุการฯ เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้ว

20 http://www.energy.go.th - 20 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. ทบทวนนโยบายความมั่นคงในระบบ สารสนเทศ xxxx 2. จัดทำนโยบายด้านความมั่นคงในระบบ สารสนเทศขององค์กร โดยผ่าน CIO หรือ CEO เห็นชอบ xx 3. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของระบบ ฐานข้อมูลและสารสนเทศ x 4. ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงของระบบ ฐานข้อมูลและสารสนเทศตามนโยบาย ความมั่นคง xx 5. ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ xxxx 6. ซักซ้อมการดำเนินการตามแผนแก้ไข ปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน และภัยพิบัติ (IT Contingency Plan) x - ทุกกรม - (12) IT6 แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ

21 http://www.energy.go.th - 21 - มีการประชุมคณะทำงาน ICT กระทรวงพลังงาน เพื่อทบทวนและจัดทำนโยบายความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ ของกระทรวงพลังงาน เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2553 1. Acceptable use Policy 2. Wireless Policy 3. Firewall Policy 4. E-mail Policy 5. Internet Security Policy 6. Access control Policy 7. IDS/IPS Policy ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ร่างนโยบาย ความมั่นคงปลอดภัยฯ แล้ว โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

22 http://www.energy.go.th - 22 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2553 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ ปี 2553 x 2. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำแผนจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2553 xx 3. เสนอแผนการจัดการความรู้ ต่อ CEO หรือ CKO เพื่อขอความ เห็นชอบ x 4. ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ xxxxxx 5. ประชุม/ส่งหนังสือติดตาม ความก้าวหน้าไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง xxx 6. การรายงานผลตามแผนการจัดการ ความรู้ x - ทุกกรม - (13) IT7 แผนการจัดการความรู้ (KM)

23 23 กิจกรรม/กระบวนการ ปีงบประมาณ 2553 มคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. จัดตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้กระทรวงพลังงาน X 2. ประชุมฯ ชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมิน /การคัดเลือก XX 3. การจัดทำแผนฯ/ CKO, CEO ลงนามเห็นชอบแผน X 4. ดำเนินการตามแผนการจัดการตามความรู้ 4.1 กระบวนการจัดการความรู้ 4.2 กระบวนการบริหารการ เปลี่ยนแปลง 1. การบ่งชี้ความรู้การเตรียมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม X 2. การสร้างและ แสวงหาความรู้การสื่อสาร/กระบวนการ/เครื่องมือ XXX 3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบกระบวนการ / เครื่องมือ 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้การสื่อสาร 5. การเข้าถึงความรู้การสื่อสาร/ การฝึกอบรมและเรียนรู้ X 6. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้การวัดผล/ การฝึกอบรมและเรียนรู้ X 7. การเรียนรู้ (Learning) /8. การยกย่องชมเชย และการให้รางวัล X 5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้ X 6. ติดตามความก้าวหน้า XXXX แผนการดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2553

24 24 รายงานความก้าวหน้าการจัดทำองค์ความรู้ IT 7 4.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ การรวบรวม จัดหาของรายละเอียดเนื้อหาองค์ความรู้ที่ต้องการเผยแพร่ให้ความรู้ KM1 : การผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานนิวเคลียร์ สนพ. KM2 : เทคโนโลยีการแปลงสภาพ ชีวมวล สป.พน. KM3 : น้ำมันแก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซล ธพ KM4 : การส่งเสริมเครื่องจักร ประสิทธิภาพสูง พพ. KM5 : Global Warming สป.พน. KM6: รายได้จากการประกอบ ธุรกิจปิโตรเบียม ชธ. เฉลี่ย 44 %

25 http://www.energy.go.th - 25 - ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ กำหนดการประชุมครั้งที่ 5/2553

26 http://www.energy.go.th - 26 -... จบการประชุม...


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 4/2553 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google