งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่กับการวางแผนกำลังคน New Human Resource Management and Workforce Planning ดร.ปธาน สุวรรณมงคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่กับการวางแผนกำลังคน New Human Resource Management and Workforce Planning ดร.ปธาน สุวรรณมงคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่กับการวางแผนกำลังคน New Human Resource Management and Workforce Planning
ดร.ปธาน สุวรรณมงคล

2 ประเด็นนำเสนอ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารคน
มิติการบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่ กทม. กับอนาคตการบริหารคน กทม.

3 PA HRM HCM PA = Personnel Administration การบริหารงานบุคคล
HRM = Human Resource Management การบริหารทรัพยากรมนุษย์ HCM = Human Capital Management การบริหารทุนมนุษย์

4 PA HRM PA คนเป็น input หนึ่ง เป็นค่าใช้จ่าย (cost) ดูตั้งแต่แรกเข้าจนออกไป เป็นวรจรการบริหารคน สรรหาตามความต้องการที่ มี ไม่ให้ความสำคัญด้านจิตใจ HRM คนเป็นทรัพยากรสำคัญใน องค์การ ดูแลตั้งแต่ก่อนเข้า หลังเข้า และพ้นจากไป มีการวางแผนสรรหา/คัดเลือก พัฒนา “คน” ให้มีความรู้ ทักษะ มีวัฒนธรรมการทำงานที่ เหมาะสม

5 มิติการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ (New HRM)
มีความเป็นมืออาชีพ (professional) มีระบบการสรรหาที่เปิดกว้าง เปิดให้แข่งขันทั้งภายในและ ภายนอก (contestability) มีการสมรรถนะส่วนบุคคลที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และเน้น การรับผิดชอบต่อผลงาน (accountability for results) เชื่อมโยงผลสัมฤทธิ์ของงานเข้ากับความก้าวหน้า และรางวัล ตอบแทน (results – progress – compensation)

6

7

8

9 HCM = Human Capital management
คนเป็นทุนทรัพย์ที่มีค่า เป็นทุนทรัพย์ที่เห็นได้ สัมผัสได้ มีชีวิตจิตใจ เป็นทุนทางปัญญา

10 HCM cycle

11 Human capital strategy

12

13

14 การวางแผนกำลังคน Workforce Planning
การคาดการณ์อุปสงค์ การวิเคราะห์อุปทาน เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ สำหรับอนาคต ที่มีอยู่เป็นอย่างไร เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ GAP ทำอย่างไร แผนกำลังคน

15 กรุงเทพมหานคร อดีต ปัจจุบัน อนาคต PA HRM HRM & HCM

16 องค์กรที่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง
หน่วย HRM ต้องเป็น องค์กรที่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง องค์การสร้างสรรค์ (creative organization) มีการปรับตัวเองอยู่เสมอ ไม่หยุดนิ่ง ใจกว้าง รับฟังผู้อื่น

17 หน่วย HRM ต้อง ทำแผนกลยุทธ์ ปรับองค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้เป็นองค์กรเรียนรู้ บริหารงานด้วยผลงาน

18 บทบาทนัก HRM คิดเชิงบวก คิดเชิงระบบ คิดเชิงเปลี่ยนแปลง คิดช่วยผู้อื่น
สอนงานคนอื่น ประสานคน

19 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่กับการวางแผนกำลังคน New Human Resource Management and Workforce Planning ดร.ปธาน สุวรรณมงคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google