งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน ปี 2546 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการใช้งบประมาณ 1 ต. ค.45 - 10 ก. ย. 46 ได้รับ 17,444,330 บาท ใช้ไป 17,442,605 บาท คงเหลือ 1,725 บาท คิดเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน ปี 2546 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการใช้งบประมาณ 1 ต. ค.45 - 10 ก. ย. 46 ได้รับ 17,444,330 บาท ใช้ไป 17,442,605 บาท คงเหลือ 1,725 บาท คิดเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผลการดำเนินงาน ปี 2546 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ผลการใช้งบประมาณ 1 ต. ค.45 - 10 ก. ย. 46 ได้รับ 17,444,330 บาท ใช้ไป 17,442,605 บาท คงเหลือ 1,725 บาท คิดเป็น 0.0099 %

4 ผลงานที่ดำเนินการเสร็จสิ้นในปี 46 การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ของอย. ปี 2547 - 2549 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา ระบบการตรวจสอบการนำเข้าและส่งออก ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระบบติดตามผู้เชี่ยวชาญยา

5 ผลงานที่ดำเนินการเสร็จสิ้นในปี 46 การอบรมคอมพิวเตอร์ 3 โครงการ 1) โครงการอบรมระบบสารสนเทศ คบส. ส่วนภูมิ ภาค เพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย จำนวน 3 รุ่น รวม 88 คน 2) โครงการอบรมการบริหารจัดการเครือข่าย จำนวน 3 หลักสูตร/5 คน 3) โครงการอบรมความรู้คอมพิวเตอร์เพื่อการ ปฏิบัติงาน คบส. จำนวน 16 รุ่น/780 คน

6 งานที่ดำเนินการอยู่และจะ เสร็จสิ้นในปี 2546 การปรับปรุงโครงสร้างระบบเครือข่าย อยู่ ระหว่างการเดินสายและอุปกรณ์ต่อพ่วง การปรับปรุง Website อยู่ระหว่างการ ออกแบบจัดทำหน้า Homepage Chatroom และ Webboard สำหรับ Web Server และ Mail Server อยู่ระหว่างการสอบราคา

7 งานที่ดำเนินการอยู่และจะ เสร็จสิ้นในปี 2546 ระบบการสอบถามผลพิจารณาการอนุญาต ผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

8 งานที่ยังพัฒนาปรับปรุงอยู่ ระบบบริหารงานบุคคลตามโครงสร้างใหม่ ระบบบริหารงานคลัง เชื่อมระบบเงินเดือน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ระบบงานนำเข้าผลิตภัณฑ์ ระบบพัฒนาบุคลากร ระบบรายงาน APR

9 งานที่ยังพัฒนาปรับปรุงอยู่ ระบบเชื่อมโยงใบสั่งชำระของกองผลิตภัณฑ์ กับใบเสร็จรับเงินของฝ่ายการคลัง ระบบเภสัชเคมีภัณฑ์ การเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากร ระบบ e-Submission การจัดทำมาตรฐานเลขที่เอกสารสำคัญ 15 หลัก ของเภสัชเคมีภัณฑ์ของกองควบคุมยา ระบบ ISDN งานด่านอาหารและยา

10

11 การใช้งานระบบสำนักงานอัตโนมัติ ระบบ Bulletin Board 757 ครั้ง ระบบบริโภคศึกษา 258 ครั้ง ระบบประชาสัมพันธ์ 2,744 ครั้ง ระบบติดต่อสอบถาม 308 ครั้ง ระบบไปรษณีย์ภายใน 757 ครั้ง

12 การใช้งานระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ ระบบงานเครื่องมือแพทย์11,820 ครั้ง ระบบงานยา30,575 ครั้ง ระบบงานวัตถุเสพติด 5,738 ครั้ง ระบบงานอาหาร22,340 ครั้ง ระบบงานวัตถุอันตราย11,051 ครั้ง ระบบงานเครื่องสำอาง10,659 ครั้ง

13 การใช้งานระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ ระบบงานบริโภคศึกษา 224 ครั้ง ระบบงานนำเข้าผลิตภัณฑ์15,042 ครั้ง ระบบเก็บตัวอย่างงานด่าน ฯ 468 ครั้ง ระบบงานกฎหมาย 99 ครั้ง ระบบงานชำระค่าธรรมเนียม 288 ครั้ง ระบบงานเฝ้าระวัง 3,520 ครั้ง

14 การใช้งานระบบบริหารงานภายใน ระบบงานวิเทศสัมพันธ์ 395 ครั้ง ระบบงานนโยบายและแผน 370 ครั้ง ระบบงานติดตามและประเมินผล 1,256 ครั้ง ระบบงานส่งเสริมและพัฒนาวิจัย 135 ครั้ง ระบบงานพัฒนาบุคลากร 877 ครั้ง ระบบบริหารงานบุคคล 1,390 ครั้ง

15 การใช้งานระบบบริหารงานภายใน ระบบบริหารจัดแฟ้มเอกสาร 2,518 ครั้ง ระบบบริหารงานคลัง10,211 ครั้ง ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 577 ครั้ง

16 ยอดผู้ใช้บริการ Call Center (11 เดือน)

17 จำนวนเอกสารบนระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ หนังสือรับภายใน หนังสือรับภายนอก หนังสือส่งภายใน หนังสือส่งภายนอก หนังสือส่งภายนอกในนามกรม 70,713 ฉบับ 59,412 ฉบับ 39,623 ฉบับ 10,750 ฉบับ 1,374 ฉบับ

18 สถิติการให้บริการ การให้ยืมอุปกรณ์ LCD Notebook 413 ครั้ง การซ่อมบำรุงระบบ - Hardware 615 ครั้ง - Software1,970 ครั้ง การซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 898,860 บาท การออก e-mail account 145 ราย การนำข้อมูลขึ้น Website

19 ปัญหาและอุปสรรค นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มีภาระรับผิดชอบมาก ต้องดูแลระบบจำนวนมาก ทำให้การดูแล Website ไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง อุปกรณ์ที่ให้บริการ เช่น LCD Notebook มี จำนวนไม่ค่อยเพียงพอต่อการให้บริการ ที่มีอยู่ ก็มีอายุใช้งานมานาน

20 ปัญหาและอุปสรรค กองที่ยืมอุปกรณ์มักจะขอเจ้าหน้าที่ของศูนย์ ฯ เพื่อไปดูแลด้วย ทำให้ต้องสูญเสียเจ้าหน้าที่ใน การทำงาน ระบบต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นมาหลายระบบไม่ค่อย มีการใช้งาน เช่น ระบบไปรษณีย์ภายใน จึง เป็นการลงทุนค่อนข้างที่จะสูญเปล่า

21 ปัญหาและอุปสรรค ข้อมูลที่แต่ละกองรับผิดชอบดูแลอยู่ ยังขาด การ update เช่น ที่อยู่ผู้ประกอบการ หรือ ข้อมูลที่นำขึ้น Bulletin Board บางกองไม่ได้ เข้าไปลบข้อมูลที่ล้าสมัยออก ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวนมาก มีอายุการใช้ งานมาก ประสิทธิภาพการทำงานลดลง แต่ไม่ สามารถซื้อทดแทนได้ ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่าย ด้านการบำรุงรักษาสูงในแต่ละปี

22 ปัญหาและอุปสรรค การพัฒนาบางระบบ จำเป็นที่กองซึ่งใช้งาน ต้อง เห็นความสำคัญ และมีการปรับขั้นตอนวิธีการ ทำงานให้สอดรับ เช่น ระบบ e-Submission หากกองไม่ทดลองใช้ และไม่ส่งเสริมให้ ผู้ประกอบการมาทดลองใช้ ก็ยากที่จะพัฒนา ระบบให้ตรงตามความต้องการได้ หรือปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้

23 ปัญหาและอุปสรรค กองยังมองว่าหน้าที่ในฐานะ Mis Admin เป็น งานฝาก ไม่ได้นำมาพิจารณาผลงานด้วย ทำให้ บั่นทอนกำลังใจของผู้ทำงานที่ดูแลระบบ และ ข้อมูลให้กอง

24 ข้อเสนอแนะ ผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างในเรื่องการใช้งาน ระบบคอมพิวเตอร์ และส่งเสริมลดการใช้ กระดาษ ในช่วงที่ขาดแคลนอุปกรณ์ แต่ละกองควร บริหารจัดการ ให้มีการ share ทรัพยากรกัน ไม่ ควรถือว่าเป็นสมบัติส่วนตัว

25 ข้อเสนอแนะ ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนผลักดันเรื่อง งบประมาณ ICT ยกฐานะให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทียบเท่ากอง มีกำหนดในโครงสร้างของ อย. ที่ ชัดเจน

26 ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ให้ข้อเสนอแนะ ให้ความร่วมมือ และความช่วยเหลือด้วยดี ตลอดมา


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน ปี 2546 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการใช้งบประมาณ 1 ต. ค.45 - 10 ก. ย. 46 ได้รับ 17,444,330 บาท ใช้ไป 17,442,605 บาท คงเหลือ 1,725 บาท คิดเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google