งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ ๔ การประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง “ งานสาร บรรณ ” ประธานกลุ่ม นางจินตนา นิลเกิดเย็น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ๔๐ ท่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ ๔ การประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง “ งานสาร บรรณ ” ประธานกลุ่ม นางจินตนา นิลเกิดเย็น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ๔๐ ท่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ ๔ การประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง “ งานสาร บรรณ ” ประธานกลุ่ม นางจินตนา นิลเกิดเย็น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ๔๐ ท่าน

2 ประเด็น / ปัญหา ในการประชุมกลุ่มย่อย ดังนี้ 1. รูปแบบหนังสือราชการ 2. เรื่องการเขียน / ร่างหนังสือ ราชการ 3. การอบรมให้ความรู้เรื่อง ระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ 4. การใช้ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

3 ประเด็น / ปัญหา ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแน ะในการ ประชุม แนวทางแก้ไข / มติที่ ประชุม 1.1 รูปแบบ การใช้ หนังสือที่ ติดต่อกับ ภายในกรม / กระทรวง / จังหวัด เดียวกันที่ไม่ เป็น ไปตาม ระเบียบสาร บรรณ ให้ กำหนดการ ใช้หนังสือ ให้ชัดเจน และเป็นไป แนวทาง เดียวกัน - การทำหนังสือที่ ติดต่อกันระหว่าง กระทรวง / ทบวง / กรม หรือจังหวัด เดียวกัน ใช้รูปแบบหนังสือ ภายใน - การทำหนังสือถึง บุคคลภายนอกหรือส่วน ราชการอื่น ให้ใช้ รูปแบบหนังสือ ภายนอก

4 ประเด็น / ปัญหา ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ในการ ประชุม แนวทางแก้ไข / มติที่ ประชุม 1.2 กำหนด ตัวอักษรและ ขนาด ตัวอักษร ให้มีการ กำหนด ตัวอักษรที่ใช้ เป็นแนวทาง เดียวกัน เนื่องจากมี การใช้งานที่ หลากหลาย - การจัดทำหนังสือ ราชการ กำหนดตัวอักษรเป็น Angsana New ขนาด 16 พอยต์ - กำหนดขนาดตัวอักษร คำว่า “ บันทึกข้อความ ” ขนาด 24 พอยต์ 1.3 การ ย่อหน้า / ระยะห่าง บรรทัด เนื่องจาก ปัจจุบันมี การใช้งาน ที่ผิดและไม่ สวยงาม - กำหนดให้ย่อหน้า 2 TAB / 20 เคาะ - ระหว่างข้อความให้ใช้ 2 เคาะ - แต่ละย่อหน้าให้มีระยะห่าง 1.5 ซม.

5 ประเด็น / ปัญหา ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแน ะในการ ประชุม แนวทางแก้ไข / มติที่ ประชุม 3. เจ้าหน้าที่ที่ เข้ามา ปฏิบัติงาน ใหม่หรือ นักวิชาการยัง ขาดความรู้ เรื่องงานสาร บรรณและ จัดทำหนังสือ ราชการที่ผิด ระเบียบสาร บรรณและไม่ สวยงาม กำหนดให้มี การอบรม เกี่ยวกับ ระเบียบงาน สารบรรณ สำหรับ เจ้าหน้าที่ อย่าง สม่ำเสมอ เนื่องจากมี การเปลี่ยนตัว เจ้าหน้าที่ใน การปฏิบัติงาน บ่อย กำหนดให้มีการอบรม ให้ความรู้เรื่อง ระเบียบงานสาร บรรณ แก่ข้าราชการ ใหม่ / นักวิชาการและ กำหนดให้เป็นความรู้ พื้นฐานของแต่ละ บุคคลที่เข้ามา ปฏิบัติงานราชการ ประเด็นที่ 3. การอบรมให้ความรู้ “ งาน สารบรรณ ”

6 ประเด็น / ปัญหา ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ในการประชุม แนวทางแก้ไข / มติที่ประชุม 4. การใช้งาน ระบบงานสาร บรรณอิเล็กทรอ นิส์เกิดปัญหา บ่อย, ระบบสาร บรรณ ใช้งาน ไม่ได้ ( ส่วน ภูมิภาคและ ส่วนกลางบาง หน่วยงาน ) สรุปปัญหาที่ไม่ สามารถเข้าใช้ ระบบงานสาร บรรณ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้ งานไม่ได้, บุคลากรที่เข้า ใหม่ขาดความรู้ เรื่องการใช้ ระบบงานสาร บรรณ อิเล็กทรอนิกส์ - สลก. สรุป ปัญหาและหา แนวทางแก้ไข เรื่องระบบงาน สารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ โดยการปรึกษา ผู้เกี่ยวข้อง - จัดอบรม ระบบงานสาร บรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ทุกปี /1 ครั้ง ประเด็นที่ 4. การใช้ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

7 ประเด็น / ปัญหา ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแน ะในการ ประชุม แนวทางแก้ไข / มติที่ประชุม 5. ฝ่ายบริหารฯ ขาดเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้งานที่ ทันสมัยต่อระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆที่ปัจจุบันมี การใช้อยู่หลาย ระบบงาน ขอ สนับสนุน การจาก ผู้บริหาร ขอสนับสนุนจาก ผู้บริหาร และเสนอ โครงการจัดหา เครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับฝ่าย บริหารของทุก หน่วยงาน ประเด็นที่ 4. การใช้ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

8 ขอบคุ ณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ ๔ การประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง “ งานสาร บรรณ ” ประธานกลุ่ม นางจินตนา นิลเกิดเย็น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ๔๐ ท่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google