งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนที่ยุทธศาสตร์กองสุขาภิบาล อาหารและน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนที่ยุทธศาสตร์กองสุขาภิบาล อาหารและน้ำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนที่ยุทธศาสตร์กองสุขาภิบาล อาหารและน้ำ

2 ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารและน้ำที่ถูกต้อง
SRM แผนที่ยุทธศาสตร์ ประชาชนมีบทบาทในการดูแลตนเอง/ครอบครัว ชุมชน ด้านอาหารและน้ำสะอาด ปลอดภัย ภายในปี พ.ศ.2555 (ระยะ 3 ปี) ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารและน้ำที่ถูกต้อง ประชาชนมีส่วนร่วมจัดการด้านอาหารและน้ำปลอดภัย ระดับประชาชน (population) องค์กรแหล่งทุนให้การสนับสนุนการดำเนินงาน กลุมผู้ผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพ อปท.พัฒนาและควบคุมสถานประกอบการให้ได้ตามพรบ.สาธารณสุข ชมรมผู้ประกอบการ/สมาคม มีส่วนร่วมในการพัฒนา หน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชนภาคเอกชน และ ประชาสังคมร่วมพัฒนาและสนับสนุน (Stakeholder) ระดับภาคี มีกลไกในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ภาคี(CRM) มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ร่วมกันและนำไปใช้เชิงบูรณาการ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย มีระบบการพัฒนามาตรฐานวิชาการและกฎหมาย มีการจัดการความรู้และ นวตกรรม มีระบบการเฝ้าระวังที่มีคุณภาพ ระดับกระบวนการ จนท.มีความรู้ทักษะในการดำเนินงาน (SMART) มีระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ องค์กรมีสมรรถนะสูง ระดับ พื้นฐาน

3 SRM แผนที่ยุทธศาสตร์ ประชาชนมีบทบาทในการดูแลตนเอง/ครอบครัว ชุมชน ด้านอาหารและน้ำสะอาด ปลอดภัย
ภายในปี พ.ศ.2555 (ระยะ 3 ปี) ประชาชนมีส่วนร่วมจัดการด้านอาหารและน้ำปลอดภัย - สนับสนุนการใช้มาตรการทางสังคม - เร่งรัดให้มีโครงการอาหารปลอดภัยโดยชุมชน - สนับสนุนการพิทักษ์สิทผู้บริโภค - ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังเรื่องอาหาร และน้ำปลอดภัยโดยชุมชน ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารและน้ำที่ถูกต้อง - ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ,ความเข้าใจ และความตระหนัก และมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง - สร้างและพัฒนาบุคลากร/ครอบครัวต้นแบบด้านอาหาร น้ำสะอาด ปลอดภัยในชุมชน ระดับประชาชน (population) กลุมผู้ผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพ -ผลักดันให้มีการควบคุมน้ำประปาที่ผลิตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน -พัฒนาระบบควบคุมการผลิต -ผลักดันให้ท้องถิ่นมีการบริหารจัดการประปาหมู่บ้าน/เทศบาลให้มีคุณภาพ อปท.พัฒนาและควบคุมสถานประกอบการให้ได้ตามพรบ.สาธารณสุข - พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ อปท.สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ -สนับสนุนการออกและใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น - เร่งรัดพัฒนาให้สถานประกอบการด้านอาหารและน้ำได้มาตรฐาน องค์กรแหล่งทุนให้การสนับสนุนการดำเนินงาน - แสวงหาความร่วมมือและจัดทำฐานข้อมูลแหล่งทุน - จัดตั้งศูนย์ประสานงานแหล่งทุน - มีการเผยแพร่แหล่งทุนให้ภาคี ชมรมผู้ประกอบการ/สมาคม มีส่วนร่วมในการพัฒนา - แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ศึกษาดูงาน - พัฒนาศักยภาพ - สนับสนุนให้มีชมรมต้นแบบ หน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชนภาคเอกชน และ ประชาสังคมร่วมพัฒนาและสนับสนุน พัฒนาความสัมพันธ์ สนับสนุนให้มีหน่วยงานต้นแบบกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ดื่มน้ำสะอาด (Stakeholder) ระดับภาคี มีกลไกในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ภาคี(CRM) - สร้างและจัดระบบการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาคีเครือข่าย - พัฒนาระบบ CRM มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ร่วมกันและนำไปใช้เชิงบูรณาการ - การจัดทำแผนอย่างมีส่วนร่วมและถ่ายทอดแผนฯสู่การปฏิบัติ - สร้างระบบประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ - มีระบบการติดตามอย่างต่อเนื่อง พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย - พัฒนาระบบการสื่อสารสาธารณะ - พัฒนาระบบรับฟังความคิดเห็น - พัฒนาทักษะภาคี(เช่นให้สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ) มีระบบการเฝ้าระวังที่มีคุณภาพ - พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง การเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ ( ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ดื่มน้ำสะอาด) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโดยชุมชน สร้างความเชื่อมโยงเครือข่าย มีระบบการพัฒนามาตรฐานวิชาการและกฎหมาย - พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี - พัฒนาระบบกฎหมายสาธารณสุข กฎเกณฑ์ - พัฒนามาตรฐานและระบบงาน มีการจัดการความรู้และ นวตกรรม - สร้างคลังความรู้อาหารปลอดภัย - สร้างบัญชีนวัตกรรม - สร้างแผนที่สถานประกอบการที่เป็นต้นแบบด้านนวัตกรรม -สนับสนุนให้มีทีมวิจัย ระดับกระบวนการ มีระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ - พัฒนาระบบฐานข้อมูล (ทำโพล) - ส่งเสริมให้ภาคีมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล - พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง -ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม -สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ -ส่งเสริมระบบการทำงานตามพระราชกฤษฎีกา,การบริหารจัดการที่ดี -ส่งเสริมความเป็นผู้นำ จนท.มีความรู้ทักษะในการดำเนินงาน (SMART) - พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง - สร้างระบบความก้าวหน้าในอาชีพและแรงจูงใจในการทำงาน - มีการสื่อสารแบบสองทางภายในองค์กร ระดับ พื้นฐาน 3


ดาวน์โหลด ppt แผนที่ยุทธศาสตร์กองสุขาภิบาล อาหารและน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google