งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมการคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมการคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉาก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมการคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉาก
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมการคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉาก

2 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 5 1. เด็กหญิงทิพยาวดี นันทะเกตุ ชั้น ม. 3 /7 เลขที่ 2 2. เด็กหญิงปีติญา พิมพา ชั้น ม. 3 /7 เลขที่ 3 3. เด็กหญิงณิชาภัทร แม้นรักษา ชั้น ม. 3 /7 เลขที่ 10 4. เด็กหญิงกาญจนา การภักดี ชั้น ม. 3 / 7 เลขที่ 12 5. เด็กหญิงวิมนณัฐ ธัญยบริบูรณ์กูล ชั้น ม. 3 /7 เลขที่ 13 6. เด็กหญิงสิรณัฐ พงศ์เศรษฐวุฒิ ชั้น ม. 3 /7 เลขที่ 29

3 ที่มาและความสำคัญ ในปัจจุบันนี้ มีสูตรการคำนวณหาพื้นที่มากมาย ทั้งการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม เป็นต้น ทางคณะผู้จัดทำ ได้หัวข้อ เรื่อง การคำนวณหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ซึ่งมีลักษณะมีมุมภายในมุมหนึ่งมีขนาด 90° (มุมฉาก) ด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมุมฉากเรียกว่า ด้านตรงข้ามมุมฉาก ซึ่งเป็นด้านที่ยาวที่สุดในรูปสามเหลี่ยม อีกสองด้านเรียกว่า ด้านประกอบมุมฉาก สูตรคำนวณก็คือ (1/2) * สูง * ฐาน ซึ่งเราจะนำสูตรคำนวณนี้ ไปสร้างโปรแกรมการคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉาก ด้วยเหตุนี้ ทางคณะผู้จัดทำ จึงต้องสร้างโปรแกรมนี้ขึ้นมา เพื่อให้มีความสะดวกในการคำนวณมากขึ้น

4 ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉาก
วัตถุประสงค์ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉาก

5 วิธีการดำเนินงาน 1. เสนอหัวข้อโครงงาน
1. เสนอหัวข้อโครงงาน 2. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการคำนวณหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากและสูตรที่ใช้ในการ คำนวณสามเหลี่ยมมุมฉาก 3. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี และโปรแกรม Dev-C++ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม 4. วิเคราะห์ ออกแบบและเขียนโปรแกรมการคำนวณหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 5. ทดลองใช้งานและทำการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน 6. จัดทำคู่มือเอกสารการใช้งานระบบ

6 แผนผังความคิด

7 การเขียนโปรแกรม #include <iostream> using namespace std; int main() {    float flo_base , flo_height , flo_area;       cout << "Enter Base : ";    cin >> flo_base;    cout << "Enter Height : ";    cin >> flo_height;    flo_area = (0.5) * flo_base * flo_height;       cout << "Triangle Area Is " << flo_area << endl;    cout << endl;       system("pause");    return 0; }

8 ผลการรันข้อมูล ก่อนลงข้อมูล

9 พิมพ์ข้อมูลความยาว แล้ว enter

10 พิมพ์ข้อมูลความสูงแล้ว enter ก็จะปรากฏคำตอบ

11 สรุปการดำเนินงาน โปรแกรมการคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม ทำงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ โปรแกรมสามารถคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมได้อย่างถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมการคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google