void main() { int i, j, n; cout <<"Enter N = "; cin >> n; i = n; while (i >= 1) { j = 1; while (j < i) { cout << " "; j++; } while (j <= n) { cout << "*"; cout << "\n"; i--; ให้นักศึกษา ศึกษารูปแบบของการใช้ While และ For loop เปรียบเทียบให้เข้าใจและทำชิ้นงานตามที่กำหนด"> void main() { int i, j, n; cout <<"Enter N = "; cin >> n; i = n; while (i >= 1) { j = 1; while (j < i) { cout << " "; j++; } while (j <= n) { cout << "*"; cout << "\n"; i--; ให้นักศึกษา ศึกษารูปแบบของการใช้ While และ For loop เปรียบเทียบให้เข้าใจและทำชิ้นงานตามที่กำหนด">

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LAB # 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LAB # 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LAB # 4

2 1. พิจารณาโปรแกรมต่อไปนี้
#include <iostream.h> void main() { int i, j, n; cout <<"Enter N = "; cin >> n; for (i=n;i>=1;i--) for (j=1;j<i;j++) cout << " "; for (j=i;j<=n;j++) cout <<"*"; cout << "\n"; } 1. พิจารณาโปรแกรมต่อไปนี้ #include <iostream.h> void main() { int i, j, n; cout <<"Enter N = "; cin >> n; i = n; while (i >= 1) { j = 1; while (j < i) { cout << " "; j++; } while (j <= n) { cout << "*"; cout << "\n"; i--; ให้นักศึกษา ศึกษารูปแบบของการใช้ While และ For loop เปรียบเทียบให้เข้าใจและทำชิ้นงานตามที่กำหนด

3 ข้อ 2 จงเขียนโปรแกรมเพื่อทำการวาดรูปสามเหลี่ยม 4 แบบ ดังนี้ 2.1 2.3
ข้อ 2 จงเขียนโปรแกรมเพื่อทำการวาดรูปสามเหลี่ยม 4 แบบ ดังนี้ เมื่อป้อนข้อมูลเป็น 5 * ** *** **** ***** * ** *** **** ***** Lab4-21.cpp Lab4-23.cpp ***** **** *** ** * ***** **** *** ** * Lab4-22.cpp Lab4-24.cpp

4 3. จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าจำนวนเต็ม และแสดงรูปสามเหลี่ยมซึ่งมีรูปแบบดังต่อไปนี้ โดยใช้คำสั่ง while
1: * 2: *** 3: ***** ... N: ******* Lab4-3.cpp 2N – 1 ตัว Example 1 Enter N = 3 * *** ***** Example 2 Enter N = 5 * *** ***** ******* ********* หมายเหตุ (สีน้ำตาลแสดงหมายเลขบรรทัด, สีเขียวแสดงข้อมูลที่ป้อน, สีแดงแสดงผลลัพธ์ และ N คือค่าที่ป้อน) Hint: แก้ไขโปรแกรมจากข้อ 1 ตรงบรรทัดที่เป็นสีแดงให้แสดง * ในแต่ละบรรทัดที่ i อีก i – 1 ตัว

5 4. หลังจากเดินทางกลับจากประเทศฝรั่งเศส Mr
4. หลังจากเดินทางกลับจากประเทศฝรั่งเศส Mr.Veer รู้สึกเบื่อสิ่งรอบๆ ตัว จึงต้องการจะเขียนกากบาทตัวใหญ่ๆ จงเขียนโปรแกรมเพื่อช่วย Mr.Veer ในการเขียนกากบาทดังกล่าว โดยรับค่าจำนวนเต็ม และแสดงรูปกากบาทซึ่งรูปแบบดังต่อไปนี้ โดยใช้คำสั่ง for และ/หรือ while 1: x x 2: x x ... N: x 2N-1: x x มีช่องว่าง 2N-3 ตัว Example 2 Enter N = 4 x x x x x x x Lab4-4.cpp Example 1 Enter N = 3 x x x x x หมายเหตุ (สีน้ำตาลแสดงหมายเลขบรรทัด, สีเขียวแสดงข้อมูลที่ป้อน, สีแดงแสดงผลลัพธ์ และ N คือค่าที่ป้อน) Hint: แก้ไขโปรแกรมจากข้อ 3 ให้แสดงช่องว่างตรงกลาง ในแต่ละบรรทัดที่ i < N จำนวน 2(N - i) - 1 ตัว และ ในแต่ละบรรทัดที่ i > N จำนวน 2(i - N) - 1 ตัว


ดาวน์โหลด ppt LAB # 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google