งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LAB # 5 Computer Programming 1 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LAB # 5 Computer Programming 1 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LAB # 5 Computer Programming 1 1.
จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลจำนวนเต็มไว้ใน array 2 ชุดขนาด 5 ช่องโดยใส่จากน้อยไปมาก จากนั้นทำการรวม array 2 ชุดนี้จากมากไปน้อย 1 3 7 8 10 Lab5-1.cpp array1 2 3 4 5 9 array2 10 9 8 7 5 4 3 2 1 arrayผลลัพธ์

2 จากข้อ 1.เขียนโปรแกรมที่มีการทำงานดังนี้
รับข้อมูลจำนวนเต็มไว้ใน array 2 ชุดขนาด 5 ช่อง เมื่อรับข้อมูลเก็บในอารเรย์เรียบร้อยแล้ว ให้โปรแกรมนำข้อมูลในแต่ละช่องของอาร์เรย์ index ที่ i มาเปรียบเทียบกัน แล้วเลือกค่าที่มากมาเก็บในอาร์เรย์ที่สาม index ที่ i พิมพ์อาร์เรย์ตัวที่สามแสดงทางหน้าจอ การวนค่าใน array ให้ใช้ loop while ทั้งหมด Hint: ข้อนี้ทดสอบการใช้งาน loop while และ if

3 รับการป้อน string จำนวน N
2.จงเขียนโปรแกรม รับจำนวนเต็ม N รับการป้อน string จำนวน N หาความยาวของ string แล้วหาว่า string ที่สั้นที่สุดคือ string ตัวใด Hint: ข้อนี้ทดสอบการใช้งาน loop for, string function และ if Lab5-2.cpp

4 3. จงเขียนโปรแกรมต่อไปนี้ ให้ประกาศ
struct สำหรับเก็บข้อมูลสี่เหลี่ยม ที่ประกอบด้วยข้อมูล ความกว้าง ความยาว และ พื้นที่สี่เหลี่ยมที่มีชนิดข้อมูลเป็นจำนวนเต็ม struct สำหรับเก็บข้อมูลสามเหลี่ยม ที่ประกอบด้วยข้อมูล ความสูง และความยาวฐาน และพื้นที่สามเหลี่ยมที่มีชนิดข้อมูลเป็นจำนวนเต็ม ให้เขียนโปรแกรม เพื่อรับข้อมูล ความกว้าง ความยาว แล้วคำนวณพื้นที่ของสี่เหลี่ยม รับข้อมูล ความสูง ความยาวฐาน แล้วคำนวณพื้นที่ของสามเหลี่ยม โปรแกรมสามารถตรวจสอบได้ว่า พื้นที่สี่เหลี่ยม บวก พื้นที่สามเหลี่ยม มากกว่า 50 และ น้อยกว่า 150 หรือไม่ Hint: ข้อนี้ทดสอบการใช้งาน typedef/structure และ if Lab5-3.cpp

5 จากข้อ 4 จงเขียนโปรแกรมเพื่อโดยมีเมนูให้เลือก
4. จากตัวอย่างเป็นโปรแกรม สำหรับรับข้อมูลนิสิต 5 คนเป็น array of structure จงเขียนโปรแกรมต่อเพื่อทำการแสดงข้อมูลต่างๆของนิสิตทั้ง 5 คน #include <iostream.h> typedef struct { char name[30]; int height; } student; void main() { student stu[5]; int i; for(i=0;i<=4;i++){ cout <<“Enter Name::"; cin >> stu[i].name; cout << “Enter Height::"; cin >> << stu[i].height; } Lab5-4.cpp จากข้อ 4 จงเขียนโปรแกรมเพื่อโดยมีเมนูให้เลือก เมื่อเลือก 1 ให้แสดงข้อมูลนิสิตที่มีความสูงมากที่สุดในรายการ เมื่อเลือก 2 ให้แสดงข้อมูลนิสิตที่มีความสูงน้อยที่สุดในรายการ


ดาวน์โหลด ppt LAB # 5 Computer Programming 1 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google